(18.20 hodin)

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové, většina mých pozměňujících návrhů, které jsou uvedeny v elektronickém systému, byla zpracována na základě jednání Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj 1. února letošního roku a je o nich také informován výbor pro veřejnou správu. Já však vystupuji z toho důvodu, že bych rád upozornil na svůj pozměňovací návrh poslední, a protože projednáváme stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, můj pozměňovací návrh se týká změny zákona o vyvlastnění č. 184/2006 Sb.

Jistě víte, že se v praxi lze setkat s případem, kdy při vyvlastnění pozemku, může to být zemědělský pozemek třeba o rozsahu 0,3 hektaru, je požadován zákaz nakládání s celým pozemkem, jehož celá výměra je 127 hektarů, příkladně. To znamená zákaz pronájmu pozemku v celé výměře, byť by takové nakládání vyvlastniteli nebránilo v účelu vyvlastnění. Je nepřiměřené a nespravedlivé toto po vyvlastňovaném požadovat. Předložený pozměňovací návrh tento absurdní požadavek odstraňuje a zákaz vztahuje jen na část pozemku či stavby, jež je předmětem vyvlastnění.

Takže to jsem považoval za nutné vám sdělit a požádat vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Věru Kovářovou, připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám představila svůj pozměňovací návrh, jehož cílem je zpřesnit znění § 119 odst. 1 vládního návrhu, jehož výklad by mohl v aplikační praxi přinést komplikace. Ve zvláštní části důvodové zprávy vládního návrhu je uvedeno, že návrhem dochází k dalšímu výraznému prohloubení deregulace a že se navrhuje kolaudační povinnost ponechat pouze u staveb a jejich změn vyžadujících podle platné úpravy kolaudační souhlas. Vládní návrh změny § 119 odst. 1 však paradoxně umožňuje v extrémním případě výklad, že by se kolaudace mohla vztahovat též na stavby, které povolení umístění - územní rozhodnutí nebo územní souhlas - ani provedení - ohlášení nebo stavební povolení - nevyžadují. Pozměňovací návrh proto upřesňuje vládní návrh tím, že jasně stanoví, že kolaudaci bude podléhat pouze dokončená stavba, popřípadě její část schopná samostatného užívání uvedená v § 103 odst. 1 písm. e) v bodech 4 až 8, stavba ohlášená stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, vodního zákona, nebo pokud vyžaduje stavební povolení. Toto vymezení odpovídá stávajícímu znění § 119 odst. 1. Další zúžení kolaudovaných staveb pak koresponduje s vládním návrhem, tj. navrhuje se kolaudační povinnost ponechat pouze u staveb a jejich změn vyžadujících podle platné úpravy kolaudační souhlas.

Závěrem si dovoluji konstatovat, že předložený pozměňovací návrh byl před svým vložením do systému zkonzultován s předkladatelem, tj. Ministerstvem pro místní rozvoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. A nyní vystoupí pan poslanec Kolovratník, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobrý večer, děkuji za slovo. Nemám v ruce žádné poznámky, tak se pokusím být stručný. Já se na vás obrátím s prosbou o střídmost a rozvahu při podpoře a zvažování toho ohromného množství podaných pozměňovacích návrhů. Budu trochu hájit pozici paní ministryně a budu za ni bojovat a vím, proč to dělám. Dělám to z důvodů, které jsem si velmi dobře rozmyslel.

Já jsem debatu, která teď proběhla, sledoval velmi pozorně. Chápu pohnutky řady z vás vedené dobrou věcí, že chcete tu vylepšit stavební řízení, tu proces schvalování, tu proces odvolávání, ale opravdu, jak jsem řekl v úvodu svého vystoupení, chci poprosit o střídmost. A ta prosba je z toho důvodu, a ono to bylo paní ministryní vysvětleno v úvodu, že ten zákon se připravoval velmi dlouhou dobu. Byly na něm skutečně odpracovány stovky hodin a jeho základní myšlenkou, nebo takovým základním myšlenkovým nositelem, kromě tedy transpozičních úkonů směrem k EU, je skutečně zjednodušit stavební řízení pro drobné, malé stavebníky. Do toho, a předpokládám, že tu informaci máte, jsme přišli s poměrně velkým a rozsáhlým komplexním pozměňovacím návrhem jak na garančním výboru, tak na hospodářském výboru a i tady jsme na tom pozměňovacím návrhu odpracovali ohromné množství práce a je k němu, já to teď schválně přeženu, tvrdě odpracovaná a odmakaná shoda a souhlas nejenom mezi několika rezorty, to znamená Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a i Ministerstvem spravedlnosti, ale je na něm odpracována shoda opravdu napříč politickým spektrem mezi koalicí i opozicí.

Pokud jste u toho nebyli, pro vaši představu v tom sněmovním dokumentu, tisky číslo 927/3 a 927/4, to jsou ona usnesení výborů, garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a našeho hospodářského, a my jsme tam skutečně hlasovali jako jeden muž. Ve vzájemné shodě jsme všichni podpořili tu širokou dohodu napříč zákonem v řadě bodů. A byla to vlastně půlka cesty. Druhá polovina spočívá v jednom z pozměňovacích návrhů, který za malou chvíli představí a přihlásí se k němu kolega Ladislav Okleštěk, a je to vlastně pokračování modifikované verze, vydiskutované verze toho pozměňovacího návrhu. A tady vás budeme potom ve třetím čtení prosit o podporu.

O co se jedná? O čem je ten komplexní návrh? Jedná se o dopravu. My tady pomáháme dopravě. Nebudu vás teď zdržovat jmenováním těch mnoha bodů, které jsme tam vymysleli a připravili a našli vzájemnou shodu více rezortů, ale obecně tady podporujeme sektor dopravy, zrychlení výstavby liniových dopravních staveb. Upozorňuji případné ochránce lidských práv, pouze těch liniových staveb, které definujeme jako strategické. Jsou to tedy stavby v souladu s definicí zákona č. 416/2009 Sb., zjednodušeně dálnice, silnice I. třídy a v případě železnic tzv. národní státní dráhy, jsou to většinou trasy železničních koridorů vedené v síti TEN-T, anebo i do budoucna vysokorychlostní tratě. A tohle budeme podporovat ve společném pozměňovacím návrhu, pod kterým jsou opět podepsáni, a já za to chci poděkovat, kolegové jak z koalice, tak opozice. Takže tady prosím o podporu. A u těch ostatních jednotlivých návrhů jednotlivých poslanců, tak tam se obracím jménem paní ministryně na všechny kluby a prosím o střídmost a rozumný přístup, abychom si stavební zákon nakonec sami nepokazili a nezbourali. Byla by to velká škoda.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se - eviduji faktickou poznámku pana poslance Stanjury. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl mluvit k panu poslanci Kolovratníkovi, jestli mi bude věnovat pozornost. Takový protimluv několikrát logicky zazněl v jeho vystoupení, a tak bych byl rád, aby na tom zapracoval.

První. Hlavně buďte střídmí, ale my jsme připravili velký komplexní pozměňovací návrh. To nejde dohromady. Buď platí první, nebo druhé! A já nezpochybňuji, že na tom bylo odpracováno hodně, ale fakt mi vadí, když se tady řekne: já vás s tím nebudu zdržovat. To není zdržování. To fakt není zdržování. A myslím, že ty změny si zaslouží nějaký delší komentář, pokud stojíme o nějakou silnější podporu než o nějakou těsnou většinu.

A třetí věc. Ta je spíš možná systémová. Je to komplexní pozměňovací návrh, nebo není? Pokud ano, tak o tom musíme rozhodnout hlasováním a případné pozměňovací návrhy se dávají ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Jinak se tomu jenom tak říká a nic to není. A já bych byl rád, ať se to vyjasní, aby pak nevznikaly problémy, že něco je nehlasovatelné, něco hlasovatelné je.

Nicméně vy jste tedy střídmí nebyli. Vy jste se na to vrhli trošku jako opozice a já bych řekl, že docela zásadně jste to paní ministryni přepsali a přepisujete. A já ještě nevím, jak se k tomu postavíme, ale rád bych slyšel, a fakt nemusíme takhle spěchat - když říkáte pomoc dopravě, já jsem pro, ale možná bychom si tady mohli říct, v čem ta pomoc spočívá a jestli tam jsou jenom pozitiva, nebo i negativa anebo nějaká rizika, protože on to není tak černobílý příběh. Zažil jsem hodně pokusů o zjednodušení stavebního zákona a výsledek byl přesně opačný. Možná ti, kteří to navrhovali, to mysleli dobře, ale dopadlo to jako vždycky, abych použil slavný okřídlený výrok z jedné východní země.

Tak jestli vás takhle můžu vyzvat, pane kolego, prostřednictvím pana místopředsedy, stálo by za to minimálně pro mě v oblasti dopravy to trošku podrobněji okomentovat, v čem vidíte přínosy a v čem bychom mohli vidět případná rizika nebo nedostatky toho návrhu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP