(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. A nyní již avizovaná paní poslankyně Anna Putnová do podrobné rozpravy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji za slovo. Chtěla bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem představila a je v systému vložen pod číslem 5849. Dovoluji si upozornit, že vzhledem k tomu, že byly načteny i další pozměňovací návrhy, které se týkají rozvoje učitele, bude možné, že v rámci dalšího čtení bude třeba § 24 přečíslovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Petr Kořenek a jeho přihláška do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Chtěl bych se jenom přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsou v systému vloženy pod čísly 5900, 5901, 5902 a 5922. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji velmi plodnému panu poslanci. Pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Po konzultaci s legislativou souhlasím, aby mnou předložené pozměňovací návrhy uvedené pod číslem 5761 byly legislativně upraveny a takto vloženy do sněmovního tisku, který bude vydán pro druhé čtení, a domnívám se, že jeho číslo bude 959/4. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Raisovi. Paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod číslem 5906. Nicméně bych ráda pro stenozáznam upřesnila konkrétní změny.

V části první článku I dosavadního bodu 38 se v § 28d odst. 2 doplňuje nové písmeno k), které zní: koordinátora žákovské samosprávy. Dále se v odstavci 3 za slova "písmena a) až d), f) až h) a" vkládá slovo " k)". V části první článku I dosavadního bodu 38 se za § 28n doplňuje § 28o, který zní: Koordinátor žákovské samosprávy. Koordinátor žákovské samosprávy ve škole identifikuje vhodné podmínky pro efektivní zapojení žáků do života školy formou zapojení do činnosti orgánů žákovské samosprávy a ve spolupráci s vedením školy tyto podmínky ve škole vytváří. Činnost orgánů žákovské samosprávy spolu s žáky plánuje a koordinuje. Zajišťuje a koordinuje spolupráci s třídními učiteli, s ředitelem školy, se školskou radou. Koordinuje spolupráci žákovské samosprávy se zřizovatelem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Paní poslankyně Alena Nohavová a její přihláška do podrobné rozpravy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dala jsem do systému pozměňovací návrh ohledně příplatku za třídnictví. Je pod číslem 5530. Tento pozměňovací návrh řeší příplatek za třídnictví daleko spravedlivěji a všem třídním učitelům základních škol, středních škol a učilišť, vyšších odborných škol, konzervatoře, základních uměleckých škol a vedoucím studijní skupiny na vyšší odborné škole za jejich práci třídního učitele navrhuje příplatek 5 až 8 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je učitel zařazen. Pozměňovací návrh vychází ze zákoníku práce o příplatcích, tak jako je například řešen příplatek za vedení. Je tím zároveň zaručena valorizace tohoto příplatku, jak se navyšují tarify, tak se vlastně navyšují i příplatky. Oproti novele předloženého zákona, který finančně rozlišuje třídnictví na prvním stupni základní školy a na druhém stupni, je spravedlivější v tom směru, že nelze jednoznačně určit, kdo má více práce s třídnictvím, zda učitel prvního stupně, nebo učitel druhého stupně. Prostě ten třídní učitel musí veškeré dokumenty a jejich rozsah stejně vyplnit, ať jde o první stupeň, nebo druhý stupeň, či o střední školy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Karel Fiedler a jeho přihláška do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Budu stručný. Přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je ve sněmovním systému pod číslem 5889.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Jiří Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, hlásím se ke svému návrhu s číslem 5842 ve znění úprav legislativy podle legislativních pravidel vlády.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. A zatím poslední přihlášená do podrobné rozpravy, paní poslankyně Ivana Dobešová. Prosím, paní poslankyně. (Hluk v sále.)

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který říká - v článku jedna dosavadním bodě 40 v § 29 se vkládá nový odstavec 1, který zní: (1) Kariérní systém učitelů stanoví pravidla rozvoje profesních kompetencí tak, aby umožnil systematický rozvoj kvality vzdělávání v České republice a profesionální výkon činnosti učitele v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle školského zákona. Kariérní systém učitelů garantuje jejich profesní rozvoj, systém jejich dalšího vzdělávání a systém odměňování podle dosaženého kariérního stupně. Ministerstvo zajišťuje profesní rozvoj učitelů prostřednictvím akreditovaných programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Navrhuji tedy vypustit z tohoto bodu 1 větu, která zní: "Ministerstvo zajišťuje profesní rozvoj učitelů uskutečňovaný dalším vzděláváním prostřednictvím právnické osoby jím zřízené za účelem zajišťování profesního rozvoje pedagogických pracovníků." Jak už jsem v obecné rozpravě naznačila, jde o to, že v současné době vznikla krajská střediska, nebo už existují a dobře fungují krajská střediska vzdělávání. Načítám tento pozměňovací návrh a dosud nebyl vložen do systému. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Ivaně Dobešové. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně paní zpravodajky. Není zájem. Protože neeviduji žádné návrhy, o kterých bychom mohli hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní ministryni i paní zpravodajce.

 

A konečně se dostáváme k veselejším věcem a tím je

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 954/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, jsem ráda, že před vámi zde stojím při druhém čtení novely zákona o pohřebnictví. Tento zákon je velmi důležitý pro nás všechny, netýká se pouze jedné zájmové skupiny nebo třeba určitého výčtu osob, ale týká se nás úplně všech.

Návrh novely zákona o pohřebnictví schválila vláda 24. října v prvním čtení. V Poslanecké sněmovně byl přikázán dvěma výborům, a to ústavněprávnímu, kde proběhlo projednání 26. ledna 2017, a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde proběhlo jednání 13. února. Oba výbory doporučily postoupit tento zákon plénu Poslanecké sněmovny a doporučily předlohu schválit ve znění pozměňovacích návrhů. To znamená, na základě usnesení obou výborů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP