(15.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Já si rozhodně nemyslím, že řešením by mělo být snižování nebo snad rušení daně z dividend. Především ono to nemá nic společného s oním silným odlivem kapitálu, který každoročně zaznamenáváme, protože tento kapitál se nezdaňuje v tuzemsku daní z dividend. On se tou daní z dividend zdaňuje v zemích, kam jsou tyto prostředky odváděny. Tam se platí daň z dividend, nikoliv u nás. Čili kdybychom u nás zrušili tuto daň z dividend nebo ji snížili, tak to pomůže těm, kdo vyplácí dividendy tady, příjemcům v České republice, z firem, které jsou v České republice. Neřeší to ten základní problém, který máme s masivním odlivem kapitálu. Já si skutečně myslím, že klíčové je, aby tady více peněz zůstávalo ve mzdách, aby tady více peněz zůstávalo v investicích, a tam, kde to není možné, tak bychom měli hledat možnosti speciálního zdanění, sektorové daně, například speciálního zdanění finančního sektoru, což je nástroj, který je využíván ve velké většině zemí Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další přednese svou interpelaci pan poslanec Vít Kaňkovský. A je to ve věci zákona o paliativní a hospicové péči. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, milé kolegyně, vážení kolegové.

Po celé probíhající volební období jsme spolu s dalšími poslanci opakovaně na výboru pro zdravotnictví i na výboru pro sociální politiku žádali, aby došlo ze strany vlády k legislativnímu řešení problematické situace v organizaci a financování dlouhodobé péče, péče paliativní včetně hospicové. Není třeba zdůrazňovat, že současná situace provozovatelů kamenných hospiců, terénní hospicové péče, ale i provozovatelů zařízení dlouhodobé péče je v řadě ohledů neutěšená. To, že chybí legislativní zakotvení všech modalit této péče a také absentuje jasně deklarované financování, v praxi znamená výraznou nevyrovnanost v dostupnosti i kvalitě poskytované péče dlouhodobě nemocným včetně těch, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním. V průběhu loňského roku nám bylo na obou výborech přislíbeno z úst zástupců pracovní komise k této problematice, jejíž vznik jsme iniciovali, že na podzim roku 2016 budou připraveny dva změnové zákony, které vyřeší alespoň nejzásadnější problémy zejména v paliativní péči, a poté že budou pokračovat přípravy samostatného zákona o dlouhodobé péči. Toto potvrdili i příslušní náměstci jak z Ministerstva zdravotnictví, tak z MPSV. S výměnou ministra na Ministerstvu zdravotnictví se však zřejmě práce na připravovaných změnových zákonech zastavila. Začátkem ledna sice proběhly mediální zprávy o tom, že Ministerstvo zdravotnictví má urychleně připravit změnový zákon o zdravotních službách, ale už se nic nehovoří o stejně potřebném změnovém zákoně o sociálních službách, protože problematika dlouhodobé a paliativní péče jednoznačně s tímto zákonem také souvisí.

Chci se vás proto, pane premiére, zeptat, kdy se dočkáme dlouhodobě slibovaných a velmi potřebných změnových zákonů o zdravotních službách a zákona o sociálních službách v souvislosti s dlouhodobou péčí a kdy se dočkáme i toho dlouho očekávaného zákona o hospicové péči. Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče, a požádám pana premiéra o odpověď. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doháníme skutečně hodně věcí, které odpracovány nebyly v minulosti, protože nebylo by potřeba tento problém řešit, kdybychom už... koneckonců zákon o sociálních službách už tady funguje dlouho, ten nový systém tady funguje dlouho. Kdyby otázka paliativní péče byla řešena v minulosti - nebyla. To znamená, musí to posunout naše vláda. A já jsem rád, že konkrétní návrhy jsou na stole.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo novelu zákona č. 108 o sociálních službách. Součástí této novely je i úprava paliativní péče v rámci poskytování sociálních služeb. Já podporu při umírání vnímám jako jednu z hlavních priorit. Sociální péče okolo umírajících osob je natolik rozsáhlá a zasahuje jak do sociální, tak i do zdravotní péče. Sociální složka je v danou chvíli řešena tak, že poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče mají zaregistrovány různé druhy sociálních služeb, jako je odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, aby pokryly i sociální péči.

V rámci ztransparentnění celého systému sociálních služeb je navrhován vznik nového druhu sociální služby, která by se nazývala "sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým". Cílem je, aby paliativní péče byla přístupná všem osobám, které ji potřebují. A já jsem přesvědčen o tom, že každý občan má právo na to, aby umíral v důstojných podmínkách, a to i v oblasti, kterou zajišťujeme prostřednictvím právě sociálních služeb.

V současné době je návrh zákona o sociálních službách projednáván Legislativní radou vlády. Podle informací, které jsem dnes získal, se předpokládá předložení vládě 13. března tohoto roku. Účinnost této novely zákona je plánována na leden roku 2018. To znamená, vláda by měla stihnout schválit tuto novelu ještě během měsíce března. Ten návrh, který jsem teď popsal, navazuje na cíle, které jsou vytyčeny v Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016 až 2025. Konkrétně se jedná o opatření, které se jmenuje "zavést postupnou paliativní a hospicovou péči do systému sociálních služeb i zdravotních služeb". Tato národní strategie byla vládou schválena 21. března loňského roku. Současně naše vláda schválila v pondělí Akční plán rozvoje sociálních služeb na období 2017-2018. Ministryně práce a sociálních věcí v tomto materiálu navrhla několik krátkodobých strategických cílů v deseti oblastech, které by měly sociální služby v následujících dvou letech výrazným způsobem zlepšit, to znamená pomoci klientům i poskytovatelům sociálních služeb.

Tolik tedy k otázce, která zde zazněla, co konkrétně vláda udělá pro to, aby se zlepšila otázka poskytování služeb v oblasti paliativní péče.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Chcete se zeptat, pane poslanče, na doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já děkuji panu premiérovi za odpověď týkající se té jedné části, novely zákona o sociálních službách, na kterou dlouhodobě čekáme. Mluvilo se v této souvislosti o změnovém zákoně. Pokud to bude v rámci velké novely, tak je to samozřejmě dobře.

Ale já jsem se ptal i na tu druhou část a to je změnový zákon, nebo připravovaná novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, protože paliativní péče nemá jenom tu sociální část, ale má i tu důležitou zdravotní část. A my nejsme schopni se zatím dočkat té druhé novely. Tak to bych rád, jestli by pan premiér mohl ještě doplnit, kdy se dočkáme změnového zákona o zdravotních službách.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Musím říci, že nemám v tuto chvíli informaci o tom, jak vypadají legislativní plány Ministerstva zdravotnictví v této oblasti. To, co mohu potvrdit, je, že otázku paliativní péče řeší jak resort Ministerstva práce a sociálních věcí, tak resort Ministerstva zdravotnictví. Probíhají i v této době intenzivní jednání mezi těmito ministerstvy a samozřejmě se řeší i návaznosti do systému zdravotní péče. Čili na stole teď máme řešení, které se týká sociálních služeb, a určitě se budu informovat u ministra zdravotnictví, jakým způsobem Ministerstvo zdravotnictví bude schopno ještě zareagovat v těch příštích osmi měsících, které nás čekají do voleb do Poslanecké sněmovny.

Jenom bych chtěl požádat o to, jestliže vláda v březnu schválí novelu zákona o sociálních službách, pak je důležité, aby ta novela tady na půdě Sněmovny dostala patřičnou prioritu a stihlo se její projednávání ještě do konce volebního období. Asi by byla škoda, pokud po této novele je roky a roky voláno, bude tady předložena, bude zbývat ještě docela dost času, tak kdybychom tuto příležitost promarnili.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další vystoupí se svou interpelací pan poslanec Jiří Valenta a je to ve věci rozpuštění českého zlatého pokladu do České národní banky. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP