(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám vás po přestávce na jednání klubu. Než přistoupíme k závěrečnému hlasování, přečtu omluvy, které jsem obdržel. Z důvodu nemoci se dnes omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová, do 10 hodin z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Helena Válková, ze zdravotních důvodů se omlouvá dnes paní poslankyně Kristýna Zelienková a dnes od 13 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Štětina.

Já vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, žádám, abyste zaujali místa a zklidnili se před závěrečným hlasováním. (S technickou poznámkou se hlásí poslanec Běhounek.) Pouze chci říci, že není otevřena rozprava. Samozřejmě, jestliže chcete vystoupit ohledně hlasování kvůli stenozáznamu, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, u hlasování číslo 210 - já jsem tu sérii nechtěl rušit - jsem hlasoval pro a mám křížek. Jen pro stenozáznam, nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než přednesu návrh usnesení, protože si vzal klub ODS přestávku, táži se, zda chce někdo vystoupit. Není tomu tak. Eviduji žádost o odhlášení. Já tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Pro pořádek, pane zpravodaji, ještě jednou ověřím, že jsme o všech návrzích hlasovali, jak bylo v proceduře uvedeno.

 

Poslanec Roman Procházka: Je tomu tak.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je tomu tak. V tom případě nyní přistoupíme k hlasování o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 724, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 251, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 101, proti 9. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu ministrovi. Končím projednávání tohoto bodu. (Potlesk.)

 

Otevírám další bod dnešního jednání. Tím je

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb.,
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 201/2012 Sb.
/sněmovní tisk 861/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jsem již zdůraznil před představením návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích zde v jednacím sále PSP ČR při prvním čtení v říjnu loňského roku, hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva do českého právního řádu. Jedná se o částečnou transpozici. Do zákona o pohonných hmotách jsou zejména transponovány některé nové termíny a dále povinnosti, které se dotýkají oblasti pohonných hmot, včetně elektromobility, která začíná nabývat na významu. Tento návrh zákona byl zpracován v rámci plnění plánu legislativních prací na rok 2016.

Zcela nově návrh zákona obsahuje pojem elektřiny v silniční dopravě, která dosud nebyla právně upravena, včetně dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, a jednotlivé druhy těchto stanic. Návrh zákona dále stanovuje příslušné povinnosti pro provozovatele dobíjecích stanic vyplývající ze směrnice č. 94/2014/EU a zavádí v souladu se směrnicí a národním akčním plánem Čistá mobilita příslušnou evidenci dobíjecích stanic, neboť další čerpací stanice infrastruktury pro alternativní paliva, na kterých se například prodává stlačený zemní plyn, zkapalněný zemní plyn a zkapalněný ropný plyn, jsou již nyní MPO evidovány a zveřejňovány.

Kromě povinností, které jsou implementací části směrnice, návrh zákona upravuje a zpřesňuje některá stávající ustanovení, s kterými jsou v současné praxi problémy. Mezi nemnohé transpoziční změny zákona patří změna procesu povolování, vzniku a provozu čerpacích stanic. Nově se bude podle vládní novely ke všem čerpacím stanicím přistupovat rovným způsobem a jejich povolování bude řešeno v rámci standardních postupů podle stavebního zákona příslušnými stavebními úřady. Na tomto řešení našla státní správa shodu napříč všemi zainteresovanými resorty. (V sále je silný hluk.)

Nutné je také zmínit změnu dosud platného termínu, do kterého jsou provozovatelé čerpacích stanic povinni udržovat alespoň na polovině své prodejní sítě motorový benzin s obsahem do 5 % biosložky. Dochází k jeho zkrácení o jeden rok a i u této změny bylo dosaženo dohody.

Návrh zákona byl přidělen v prvním čtení k projednávání hospodářskému výboru. Ten se jím zabýval na svých jednáních dne 20. září, následně pak 16. listopadu 2016.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane ministře, že vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, kolegové a kolegyně, o ztišení, aby bylo dobře rozumět, co pan ministr přednáší. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek K návrhu bylo v termínu uplatněno 25 pozměňovacích návrhů. Rád bych poděkoval předsedovi výboru, zpravodaji i všem členům výboru, že vyhodnocení pozměňovacích návrhů věnovali velkou pozornost. MPO jako předkladatel zákona se ztotožňuje se stanoviskem hospodářského výboru, které bylo vydáno 21. listopadu.

Rád bych ještě na závěr poznamenal, že návrh textu zákona v podobě upravené hospodářským výborem, jak je předkládán k dalšímu projednání a hlasování, je vnitřně konzistentní právní norma, která jednak představuje povinnou transpozici směrnice EU a také obsahuje předpoklady pro další rozvoj alternativních pohonných hmot a elektromobility bez zbytečných administrativních překážek.

Chtěl bych požádat toto ctěné shromáždění o postoupení tohoto návrhu zákona do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu a usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 861/1 a 861/2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru poslanec Martin Kolovratník, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP