(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Nyní v podrobné rozpravě paní poslankyně Helena Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Já se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu vloženému do systému pod číslem 4769. A rekapituluji jenom, že se jedná o tři části. V první části se jedná o změnu § 971 odst. 4 občanského zákoníku. Ve druhé části se praví, že v čl. II se doplňuje nový bod 2, kdy ta řízení, která byla zahájena do nabytí účinnosti navrhované novely, by se posuzovala podle dosavadních právních předpisů, což je celkem logické. A pokud jde o třetí část, tak tam je ta významná změna, která by navazovala na to, že by byla odňata kompetence o rozhodování o umístění dítěte do konkrétního zařízení soudům a přešla by na diagnostické ústavy. Takže by se za dosavadní část sedmou novely vložila část osmá, která by měnila zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Z místa se ještě hlásí do podrobné rozpravy pan kolega Jan Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 4944, který je takto načtený v systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Nyní tedy pan zpravodaj. Prosím, kolega Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Já se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem odůvodnil už v obecné rozpravě, pod číslem 4886, a dovoluji si ještě pro jistotu, abychom měli na výběr z hlediska možnosti účinnosti, navrhnout pozměňovací návrh, ve kterém bychom se tím zabývali, a to je otázka účinnosti s tím, že tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2017 s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 9 až 15 a čl. II bodů 2 až 4, části druhé čl. III bodů 2 až 4, části páté, čl. VI, části šesté čl. VII bodu 2 a části sedmé čl. VIII, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018. Tolik tedy pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Tejcovi. Kdo další v podrobné rozpravě? Ještě kolega Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Já jenom reaguji na vystoupení pana kolegy Tejce, abychom se náhodou nedostali pak do problémů, že jsem svůj návrh podal v původní účinnosti. Tak navrhuji, aby se o návrhu účinnosti, který navrhuje odsunout onu účinnost znovuzřízení zákonného předkupního práva u spoluvlastnictví, hlasovalo i v případě, že by byl hlasován tento návrh pana kolegy Tejce, jako o pozměňovacím návrhu k němu. To znamená nejenom k tomu původnímu návrhu ústavněprávního výboru, ale i k tomuto návrhu, který předložil pan kolega Tejc.

Jinak to pokládám za dost velký optimismus, že si myslíme, že to do 1. 1. 2017 doprojednáme, jak znám tuto Sněmovnu. Ale jsem ochoten tento optimismus pana předsedy akceptovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jinou přihlášku nemám. Ještě jednou se zeptám, jestli se někdo hlásí. Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova - pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak. Není o čem hlasovat, procedurální návrh žádný nepadl, který by byl hlasovatelný ve druhém čtení. Proto končím druhé čtení bodu 21, tisku 642.

 

Můžeme pokračovat bodem číslo

 

80.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 886/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády uvede návrh ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Kolegu Tejce také požádám, aby zůstal u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem i tohoto tisku. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh, který vám jménem vlády předkládám a který skutečně žádáme, aby byl přijat již v prvém čtení, je návrhem, který by měl výrazně zlepšit možnosti našeho trestního práva v postihu terorismu a dalších trestných činností souvisejících s terorismem. Jde o to, že věci, které jsme dosud byli schopni teoreticky stíhat jako formu přípravy, účastenství a jiné nápomoci na trestném činu teroristického útoku, tak tyto věci jsou dnes v tomto návrhu vydělovány do zvláštních skutkových podstat. Konkrétně jde o účast na teroristické skupině, finanční a materiální podpora terorismu, veřejné podněcování nebo zjednání jiného ke spáchání teroristického trestního činu, veřejné schvalování nebo vychvalování teroristického trestného činu, poskytnutí nebo slíbení odměny za spáchání teroristického trestného činu, přijetí i poskytnutí teroristického výcviku, vycestování za účelem terorismu a konečně vyhrožování teroristickým trestným činem.

Učinit z toho zvláštní skutkové podstaty výrazně zvýší pravděpodobnost, že pokud k něčemu takovému dojde, tak jednak odstrašující efekt, protože v zákoně se potenciální pachatel dočte, že mu za to hrozí trest, a víte, že ten jediný případ, kdy nám někdo vycestoval do ciziny, tak byl zrovna možná člověk, který tam vycestoval spíše z hlouposti, a možná kdyby si něco takového přečetl, tak by to neudělal. A jednak se tím zjednoduší prokazování té trestné činnosti a tím se zvýší pravděpodobnost, že to bude skutečně postiženo a že to nezůstane v teoretické rovině. Není to něco, co bychom si vymysleli sami. Je to něco, co po nás dlouhodobě požadují mezinárodní organizace. My jsme se tomu dlouho bránili a snažili jsme se tvářit, že těm věcem rozumíme lépe než oni. Oni jsou ze zemí, kde mají reálnou zkušenost s postihováním terorismu, takže konečně jsme uznali, že asi budou mít pravdu.

Není to ale důvod, proč to předkládám. Něco, co dnes už i z toho mezinárodního pohledu opravdu potřebujeme, protože jsme hodnoceni zejména výborem Moneyval jako stát, který dostatečně nebojuje proti financování terorismu, a jsme již v té úplně poslední výstraze před tím, než by to mohlo vést k dopadům na takové věci, jako je rating České republiky. A to rozhodně není něco, co bychom myslím měli zapotřebí. I z tohoto důvodu žádáme o to, aby ta věc byla projednána ve zrychleném režimu, protože jednak se domníváme a jsme přesvědčeni, že panuje celospolečenská shoda na tom, že si potřebujeme opatřit nástroje, na základě kterých budeme potírat terorismus, a jednak nás již i začíná tlačit čas z těch mezinárodněprávních důvodů. Ze všech těchto důvodů prosím tedy o podporu tohoto návrhu a to o jeho podporu hned v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi a žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jeronýma Tejce, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, navážu na pana ministra. Účelem zákona není revoluční cestou změnit trestní právo tak, aby bylo možné stíhat jednotlivé projevy terorismu. Ty se už dnes dají do značné míry stíhat za současného právního stavu. Nicméně mnohdy je třeba je posuzovat nikoliv jako samostatný trestný čin, ale např. jako návod k trestnému činu. Stejně tak např. schvalování teroristického útoku je možné určitě podřadit pod podněcování k nenávisti či k dalším skutkovým podstatám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP