(11.30 hodin)

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, v sněmovním systému je vložen sněmovní dokument 4934, ke kterému se tímto hlásím, a obsahuje osm jednoduchých pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o vinohradnictví. Pozměňovací návrhy směřují k odstranění stávajících či navrhovanou novelou nově přinášených či v případě již existujících dále prohlubovaných nerovností před zákonem mezi výrobci tichého a šumivého vina, výrobci lahvového a sudového vína a výrobci či dovozci sudového vína a jeho prodejci.

Bod číslo osm, tedy ten poslední můj pozměňovací návrh, mění hranici malého množství a narovnává tak nerovnost mezi prodejem vína lahvovaného a sudového.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Šenfeld. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu číslo 4652. Stručné odůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě, je uvedeno i ve sněmovním dokumentu, přesto se mi tam objevila chybička ve zdůvodnění bodu číslo tři. Zdůvodnění zní: Vypouští se nelogická výjimka neznačit šumivá vína podle Evropské unie.

Zároveň bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu číslo 4691, opět zdůvodnění je uvedeno ve sněmovním dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Šenfeld a připraví se pan poslanec Pavera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou v elektronickém systému pod číslem 4889. Zároveň vás chci odkázat i na odůvodnění. Jen stručně uvedu, že pokud byste akceptovali některé mé pozměňovací návrhy, mohl by se razantně snížit dovoz vína s náhradními průvodními doklady a navíc se omezí stávající miliardové daňové úniky. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Pavera, připraví se pan poslanec Kudela. Prosím.

 

Poslanec Herbert Pavera: Ještě jednou dobré dopoledne. Chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 4612. Jeho zdůvodnění jsem přednesl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Kudela, připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, do systému jsem načetl dva pozměňovací návrhy, číslo 4649 z 28. 6. 2016 a číslo 4931 ze 14. 9. 2016, ke kterým se hlásím. V jednom pozměňovacím návrhu navrhuji vyloučit pěstování rychle rostoucích dřevin na území viniční tratě, což povede k zajištění využití viničních tratí výhradně k pěstování révy vinné, ve druhé části toho pozměňovacího návrhu - vzhledem k tomu, že zákon o vinařství byl asi připravován paralelně s novelou zákona o potravinách, tak navrhuji legislativně technické úpravy v souvislosti právě s přijetím novely zákona o potravinách.

Ve druhém pozměňovacím návrhu navrhuji lépe specifikovat, kdo může určovat nebalené víno jako sudové, a také, že se nesmí prodávat víno v prodejních automatech, neboť s tím mám osobní zkušenost, kdy jsem v marketu koupil víno v prodejním automatu, schválně, abych si vyzkoušel, jaké to je. Byla to totální srágora. Takže jsem rád, že tady toto opatření přijmeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, mám dva návrhy, které jsem zdůvodnil v obecné rozpravě. První je návrh na zamítnutí tohoto zákona, druhý přihlášení se k pozměňovacímu návrhu pod sněmovním číslem 4590. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nikoho dalšího nevidím, že by hlásil do podrobné rozpravy, v tom případě končím podrobnou rozpravu a evidoval jsem žádost o závěrečná slova. Tak nejprve pan ministr? Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, jen velmi krátce a teď už skutečně pouze věcně. V podrobné rozpravě vystoupilo šest poslanců se svými návrhy, mimoto zde padl od pana kolegy Bendla návrh na zamítnutí, který se bude hlasovat na počátku třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nepadly, končím druhé čtení toho návrhu a děkuji vám.

Dnes od 11.30 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Adam.

Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.

 

Dalším bodem dnešního jednání je bod

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a další související zákony
/sněmovní tisk 642/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, podrobně jsem představoval tento návrh v prvním čtení, takže tím podruhé nebudu unavovat. Je to soubor změn, které jsme považovali za nezbytné přijmout v této fázi účinnosti nového občanského zákoníku. Do Parlamentu jsme předložili 11 takových změn, nebudu je podruhé vypočítávat.

Pozměňovacími návrhy, které již byly projednány v ústavněprávním výboru, jsme se dostali, pokud by všechny prošly, na asi 20 změn, o těch, předpokládám, bude podrobněji hovořit pan zpravodaj. Je tu ještě řada dalších návrhů, takže bych chtěl dát prostor této diskusi, takže nebudu déle zdržovat.

Zdůrazním jedinou věc. Mezi těmi návrhy, které jdou již z vlády, je jeden, který vyvolává časovou tíseň, a to je potřeba prodloužit lhůtu, ve které dochází k tzv. přezkumům rozhodnutí o omezení, resp. dříve zbavení svéprávnosti některých osob. Ta byla původně nastavena na tři roky, to ovšem zcela bez ohledu na to, kolik máme znalců, jejichž vyjádření jsou v těchto případech potřeba, takže soudy objektivně nemohou stihnout ten přezkum. Bohužel pokud by se to nestihlo v té lhůtě a ona nebyla prodloužena, tak je tam velice tvrdý následek, protože zákon v takovém případě předpokládá, že tyto osoby, u kterých k tomu přezkumu nedošlo, automaticky uplynutím té lhůty nabudou zpět plné svéprávnosti. Připomínám v této souvislosti, že to omezení svéprávnosti je vždy z důvodu ochrany těchto osob před tím, aby byly nějakým způsobem zneužity. Takže z tohoto důvodu, nemá-li dojít k této katastrofě, je nezbytné, abychom zvládli projednat tento zákon tak, aby vstoupil v účinnost do konce tohoto roku, resp. na začátku roku příštího. Proto prosím o co největší urychlení toho projednávání.

Za mě v úvodu všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 642/1 až 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru, kterého dnes zastoupí pan poslanec Tejc, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi zastoupit zde, alespoň dnes, řádně omluveného pana poslance Vondráčka.

Výbor se zabýval tímto zákonem opakovaně, jedná se koneckonců o nejdůležitější předpis civilního práva. Většinová shoda ve výboru, byť asi ne stoprocentní, je v tom, byť řada z nás, a já jsem mezi ně patřil, nepodporovala přijetí nového občanského zákoníku v tomto znění, že bychom neměli teď ještě ten chaos, který do značné míry nastal, zvyšovat tím, že bychom teď měnili tyto paragrafy nějakým zásadním způsobem. Shoda s ministerstvem je v tom, že těch změn by mělo být spíše méně než více. Nicméně objevila se řada míst, která si žádají úpravu zákonnou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP