(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, hlasujeme o zákonu jako celku. Zákon o jednacím řádu nevyžaduje stanoviska zpravodaje ani pana ministra. Děkuji vám za vyjádření.

Nejdříve přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 702, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 99 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 99, z přítomných 137 pro 135, proti 1, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod 151.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

152.
Vládní návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
/sněmovní tisk 589/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů už je pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a požádám o totéž zpravodajku garančního výboru, výboru pro zdravotnictví, poslankyni Soňu Markovou, aby také zaujala místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 589/2, který byl doručen dne 25. května letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 589/3.

Ptám se pana ministra, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh byl zde v Poslanecké sněmovně probírán již několikrát, proto mi dovolte, abych k jeho uvedení pouze opětovně zdůraznil, že hlavním cílem předloženého návrhu je provedení implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, které upravuje značnou část povinností v oblasti dodávání biocidních přípravků na trh. V důsledku přijetí přímo použitelného unijního předpisu je nutné odstranit duplicity a odchylky v českém právním řádu a založit pouze takovou právní úpravu, která umožní jeho bezproblémovou aplikaci a provázání s národní legislativou.

V rámci druhého čtení byly načteny pozměňovací návrhy paní poslankyně Markové a pana poslance Volného, se kterými souhlasím. V prvém případě se jedná o technickou úpravu, kde se upravují jazykové náležitosti předkládaných žádostí a provázanost v tomto ohledu se správním řádem, u druhého pozměňovacího návrhu se mění terminologie týkající se celního režimu v návaznosti na přijetí nového celního kodexu Unie.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, věřím, že tento návrh při dnešním projednávání podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zdravotnictví Svatopluku Němečkovi a konstatuji, že nemám nikoho přihlášeného do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Požádám paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy, před hlasováním se k nim vyjádřila. O totéž požádám pana ministra. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Přeji krásný den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro zdravotnictví, který se jako garanční výbor vyjadřoval k vládnímu návrhu zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů.

Výbor pro zdravotnictví projednal na svém jednání, na své 35. schůzi ze dne 9. června 2016, a doporučil tuto proceduru: nejprve bychom hlasovali o návrhu A1, potom o návrhu A2, návrhu B a potom o zákonu jako celku. Procedura by byla jednoduchá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Chcete hlasovat o proceduře? Je to opravdu jednoduché, tři hlasování. Můžeme tedy bez hlasování, když nikdo nic nenamítá, postupovat tímto způsobem. Paní zpravodajko, první návrh.

 

Poslankyně Soňa Marková: Prvně bychom hlasovali o návrhu A1, stanovisko výboru je doporučující. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 100 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 100, přihlášeno 144 poslanců, pro 122, proti 10, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Soňa Marková: Dalším návrhem byl návrh A2, stanovisko je také doporučující. (Ministr: Také kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 101 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 101, přihlášeno 146 poslanců, pro 122, proti 12, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Soňa Marková: Další bychom hlasovali návrh pod písmenem B, stanovisko opět doporučující. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme hlasováním číslo 102, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 102, přihlášeno 149 poslanců, pro 125, proti 12, návrh byl přijat.

 

Tím jsme pozměňovací návrhy vyčerpali, můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), podle sněmovního tisku 589, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 103 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 103, přihlášeno 149 poslanců, pro 146, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 152.

Než budeme pokračovat, budu konstatovat omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Petra Kořenka od 11.00 do 11.45 z pracovních důvodů.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

153.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném
ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 379/ - třetí čtení

Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa ministr Jiří Dienstbier a zpravodaj garančního výboru ústavněprávního poslanec Lukáš Pleticha.

Tímto sněmovním tiskem jsme se již zabývali 27. května letošního roku na 47. schůzi, kdy jsme na návrh předsedy poslaneckého klubu ČSSD poslance Romana Sklenáka přerušili projednávání tohoto bodu do 29. 6., tedy do dnešního dne. Navrhovatel ani zpravodaj zatím nevystoupili.

Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 379/4, který byl doručen dne 14. dubna 2016. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 379/5.

Ptám se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře? Ano, prosím, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážení poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona navazuje na vládní prohlášení, kde se vláda jednak zavázala posílit prostředky ochrany proti diskriminaci a zároveň se zavázala, že předloží návrh, který umožní veřejnému ochránci práv obracet se na Ústavní soud s návrhy na zrušení zákona nebo jeho části pro rozpor s ústavním pořádkem České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP