Středa 2. března 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

162.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb.,
o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů
(zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 547/ - třetí čtení

Pan ministr kultury Daniel Herman si podrží své místo u stolku zpravodajů a prosím, aby zasedl u stolku zpravodajů zpravodaj garančního výboru pan poslanec Roman Procházka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 547/3, který vám byl doručen 20. ledna tohoto roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 547/4.

Pan ministr má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, návrh zákona, který máte před sebou, vláda předkládá za účelem posílení a zefektivnění systému podpory poskytované Státním fondem kinematografie. Dovolte mi krátce připomenout hlavní body návrhu.

Jedná se především o finanční stabilizaci zdrojů Státního fondu kinematografie. V současné době je činnost fondu a podpora kinematografie financována především z vlastní činnosti a takzvaných parafiskálních poplatků od soukromých subjektů, které mají svou obchodní činnost založenou na využívání audiovizuálních děl. Navrhuje se, aby ze státního rozpočtu byla na činnost fondu poskytována každoroční dotace, jejíž výše bude odpovídat částce výnosů realizovaných fondem z audiovizuálních poplatků za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž bude návrh rozpočtu fondu sestavován.

Další zásadní změny obsažené v předloze se týkají procesu poskytování podpory z prostředků fondu a rovněž upravují schéma poskytování filmových pobídek. Předkládaná novela činí dosavadní systém poskytování filmových pobídek efektivnější v tom smyslu, že žadatel o filmovou pobídku může podat žádost kdykoli během fiskálního roku, nikoli pouze jednou v roce, jak tomu bylo doposud. Tyto změny umožní lepší využití kapacity českého filmového průmyslu a zamezí možným odchodům potenciálních investorů, rozumějme zahraničních produkcí.

Závěrem bych rád uvedl, že návrh zákona byl po druhém čtení projednán v garančním výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. S pozměňovacími návrhy doporučuji souhlasit. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a otvírám rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečné slovo. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přečtu vám usnesení školského výboru. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích podaných k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 547/3 v následujícím pořadí.

Za prvé hlasovat o návrzích uvedených pod bodem I. Za druhé hlasovat o návrzích uvedených pod bodem II. Za třetí hlasovat o návrzích uvedených pod bodem III. Za čtvrté hlasovat o návrzích uvedených pod bodem IV. Za páté hlasovat o návrzích uvedených pod bodem V. Zde máme dvě varianty. Budou-li přijaty návrhy I, II, III, nebo IV, hlasovat variantu 2. Nebude-li přijat návrh III, hlasovat variantu 1. A poté hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. Ptám se, jestli má někdo nějaké jiné návrhy k proceduře. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji přednesl pan zpravodaj.

O návrhu procedury zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 48, přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Začneme hlasovat za prvé o návrzích uvedených pod bodem I. Jde o legislativně technické změny z podnětu předkladatele, problematika, která vyvstala až po přijetí konečného znění novely zákona vládou a zapracování legislativně technických změn na podnět legislativy. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 49, přihlášeno 165 poslankyň a poslanců, pro 154, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Nyní budeme hlasovat o návrzích uvedených pod bodem II, které upravují přechodná ustanovení s ohledem na odklad účinnosti novely, konkrétně upravuje působnost zákona pro projekty přijaté v mezidobí o poplatkové povinnosti. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrzích pod bodem II. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 50, přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Nyní budeme hlasovat o návrzích uvedených pod bodem III. Týkají se nově vložených bodů do textu novely a taktéž se jedná o legislativně technické změny z podnětu předkladatele, problematiku, která vyvstala až po přijetí konečného znění novely zákona vládou a zapracování legislativně technických změn na podnět legislativy. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích pod bodem III. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 51, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný. (Návrh byl přijat.)

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném pod bodem IV. Tento návrh se týká doplnění nového bodu do přechodných ustanovení ve věci odložení účinnosti poplatkové povinnosti a evidenční povinnosti plátců s ohledem na odložení účinnosti novely tohoto zákona. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem 4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 52, přihlášeno je 166 poslanců a poslankyň, pro 153, proti jeden, návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Nyní budeme hlasovat o návrzích uvedených pod bodem V, zde o variantě číslo 2, protože byly přijaty návrhy I, II, III i IV. Stanovisko výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrzích pod bodem V. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 53, přihlášeno je 168, pro 158, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak prosím, pane zpravodaji?

 

Poslanec Roman Procházka: Ano, přesně tak, a měli bychom nyní hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 547, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko pana zpravodaje? (Doporučuji.) Stanovisko pana ministra? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 54, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro 158, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Než budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu, přečtu omluvenky, které dorazily. Dnes mezi 11. a 13. hodinou z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Anna Putnová, dále do 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Šarapatka, dále od 11.30 do 12 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška a dále od 12.15 do 14.30 z důvodů jednání se omlouvá paní poslankyně Jana Hnyková.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP