(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a požádám pana ministra, aby vám odpověděl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl na začátek potvrdit to, co jsem říkal při projednávání nebo před tou schůzí na mýto, kde nakonec nebyl schválen program, že Ministerstvo dopravy kvituje iniciativu poslanců Poslanecké sněmovny a že jsme připraveni s tou pracovní skupinou při hospodářském výboru určitě spolupracovat. Nicméně já jsem netušil, že by to měla být iniciativa naše, že máme o tohle požádat, takže se neprodleně domluvím s panem předsedou hospodářského výboru, panem Pilným, a jsme připraveni na takové věci určitě spolupracovat.

Jen bych chtěl dodat, že je potřeba si uvědomit, že je potřeba, aby takováto skupina pracovala v rámci jak legislativy naší, tak legislativy Evropské unie, abychom se posouvali směrem k reálnému řešení a abychom nehledali třetí cesty, u kterých dojdeme k tomu, že tudy cesty nevede. Nicméně jsme připraveni a já to tedy udělám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Chci se zeptat, zda pan poslanec nebude mít doplňující otázku. (Nikoli.) Dobře.

Další v pořadí je pan místopředseda Petr Gazdík. Není přítomen. Požádám tedy o interpelaci paní poslankyni... Pan místopředseda Gazdík to stihl na poslední chvíli. Dobře, pane místopředsedo, pojďte položit svou interpelaci. Připraví se paní poslankyně Pavla Golasowská. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane místopředsedo, za vaši velkorysost a trpělivost.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené zbytky vlády, chce se mi říct vy nemnozí, leč věrní páni ministři a paní ministryně, já si dovoluji interpelovat pana ministra Dana Ťoka.

Pane ministře, České dráhy chystají miliardovou transakci, prodej nádraží, Správě železniční dopravní cesty. Ohrožuje ji podle mého názoru jasný konflikt zájmů. Problémem je, že váš náměstek Milan Feranec, nominovaný vaším hnutím ANO, který je jako předseda dozorčí rady Českých drah na jedné straně, na straně prodávajícího, také jako předseda Správy železniční dopravní cesty je na straně kupujícího a zároveň je vaším náměstkem. Nevadím vám tato fakticky trojjediná role pana Ferance? Odvoláte ho z některé z těch funkcí? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane místopředsedo, a požádám pana ministra, aby vám odpověděl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, rád bych úvodem uvedl několik obecných faktů. Pan náměstek Feranec působí v dozorčí radě Českých drah a správní radě SŽDC téměř dva roky. Za tyto funkce nepobírá pan náměstek Feranec jako zástupce státu žádnou finanční odměnu a hlavním úkolem je koordinovat a prosazovat transparentnost těchto státem řízených subjektů. Vlastníkem SŽDC i Českých drah je stát, který prostřednictvím těchto organizací zajišťuje veřejnou službu. Nejde tedy o dvě firmy, které si navzájem konkurují na trhu. Ustanovení o zákazu střetu zájmů má bránit zneužití postavení v jedné firmě ve prospěch jiné firmy, ale SŽDC nemá fakticky obdobný předmět podnikání jako České dráhy. České dráhy zajišťují železniční dopravu a SŽDC jako státní organizace spravuje železniční infrastrukturu. Pan náměstek Feranec navíc není členem statutárního orgánu SŽDC, tím je jenom generální ředitel, resp. jeho zástupce, takže v tomto ohledu není v konfliktu se zákonem ani s vnitřními předpisy jak Českých drah, tak SŽDC. Rozhodně nechci otázku střetu zájmů obecně zlehčovat, ale v tomto případě mám pocit, že nejde o skutečný problém, když se najednou, skoro po dvou letech působení pana Ferance v těchto funkcích, objevují zejména v médiích spekulace o údajném střetu zájmů. Mám dojem, že to souvisí spíše s tím, že nyní stojíme těsně před důležitým rozhodnutím o převodu nádraží z Českých drah na SŽDC.

Jenom chci dodat, já tu situaci znám a nechávám si dělat ještě speciální posudek. Pokud z posudku vyjde, že by tam byly pochybnosti o tom, že může dojít ke střetu zájmů, tak jsem připraven tu situaci řešit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se pana místopředsedy, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane ministře, přiznám, že jste mě příliš neuklidnil svou odpovědí, že za ty funkce nedostává žádnou odměnu. Já jenom pevně doufám, že se nechce odměnit právě tím převodem nádraží v hodnotách miliard, takže prosím o ten posudek. A přesto si myslím, že není dobré, když je to jeden člověk, nota bene z vaší strany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr se chystá reagovat. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, já vám ten posudek určitě poskytnu a určitě se můžeme pobavit o tom, zdali tady nedochází ke konfliktu zájmů. Ale kdybych to zvážil obecně, on opravdu není členem obou statutárních orgánů. Tohleto je dohled ministerstva nad fungováním Správy železniční dopravní cesty. Z vůle vlastníka potvrzené vládou prostě vláda chce převést nádraží z jednoho subjektu na druhý formou převodu části podniku. Já si dost dobře nedovedu představit, k jakému obohacení v této věci by mohlo dojít, ale když tak to můžeme probrat osobně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy se svou interpelací vystoupí paní poslankyně Pavla Golasowská a připraví se paní poslankyně Alena Nohavová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Já tedy předkládám interpelaci na pana ministra Chovance.

Vážený pane ministře, zdravím vás takhle alespoň na dálku. Je chvályhodné, že Česká republika vysílá své policisty na ochranu vnějších hranic před nežádoucím přílivem uprchlíků, z nichž jedním z míst je hraniční přechod Dobovo ve Slovinsku. Situace těch, kdo musí opustit své domovy z důvodu obavy o svůj život a jejichž jediným životním východiskem z válečné situace je útěk do bezpečí, které jistě Evropa představuje, je pochopitelná. Nicméně spolu s těmi, kterým jde o život, se do Evropy dostávají i ti, kdo představují ohrožení bezpečnosti pro Evropu.

Z mně dostupných informací z výše jmenovaného přechodu Dobovo ve Slovinsku plyne, že naše policejní složky denně zabaví tzv. uprchlíkům hromady bodných, sečných a střelných zbraní a spoustu mobilních přístrojů, kde jsou nahrávky týrání, mučení, nelidského zacházení, popravčí, nahrávek dětské pornografie. Pokud naše policie zadrží osobu, která je podezřelá z páchání válečných zločinů, pedofilie či terorismu, předá je slovinské policii a ta je přesto pustí dál do Evropy. Tito lidé jsou také často bez dokladů a na jejich požádání jim jsou ve Slovinsku vystavovány doklady s občanstvím, o jaké si dle libosti řeknou. Do nově vystavených dokladů se jim automaticky píše datum narození 1. 1.

Vážený pane ministře, ráda bych vám položila tyto otázky: Jaká je kompetence našich policejních složek ve věci ochrany hranic na hraničním přechodu Dobovo ve Slovinsku proti vstupu nežádoucích osob? Prosím o přesnou specifikaci. Jakou má Ministerstvo vnitra zpětnou vazbu ohledně funkční spolupráce naší policie s policií Slovinska? A poslední otázka: Proč je umožně vstup do Evropy všem běžencům bez ohledu na skutečnost, zda jsou reálně ohroženi válečným konfliktem? Děkuji za písemnou odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP