(12.30 hodin)

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dámy a pánové, děkuji za příští podporu. Chtěl bych vyslovit jednomu z předřečníků, že se mu nepodaří změnit české dějiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zpravodaj chce, nebo nechce závěrečné slovo? Není tomu tak. Protože nemáme o čem hlasovat, nepadl žádný procedurální návrh, končím druhé čtení. Děkuji panu zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji. Končím bod číslo 30.

 

Dalším bodem našeho pořadu schůze je

 

31.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 543/ - druhé čtení

Požádám paní poslankyni Věru Kovářovou a pana poslance Babiše Miloše, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 543/2, 3, 4 a 6. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj předložil záznam z jednání, který vám byl doručen jako sněmovní tisk 543/5.

Nyní žádám paní poslankyni Věru Kovářovou, aby za navrhovatele, pokud má zájem, uvedla tento návrh pro druhé čtení. Paní poslankyně, máte zájem o úvodní slovo ve druhém čtení? Máte. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás jako zástupce navrhovatelů seznámila s návrhem novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Předloha, kterou jsme s kolegy připravili, jednak usnadňuje výstavbu rodinných domů na zastavitelných plochách, když k nim nevyžaduje souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a jednak odstraňuje diskriminační úpravu, podle níž za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace, jsou povinny platit obce a kraje, ne však stát, který jako jediný má zcela nepochopitelně stanovenou výjimku. Poslední novelizační bod říká, že v případě veřejně prospěšných staveb v zastavitelné ploše se odvody za trvale odňatou zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu nestanoví.

V současnosti jsem jako předkladatelka v nejednoduché situaci. Vedle původní předlohy před sebou máme dva komplexní pozměňovací návrhy. První z nich přijal výbor pro životní prostředí, druhý výbor pro zemědělství jako výbor garanční. Obsahově je druhý komplexní pozměňovací návrh širší než návrh první, oba jsou obsahově výrazně širší než naše původní předloha.

Ráda bych také uvedla, že oba návrhy se vedle promítnutí celé řady dalších požadavků snaží více či méně úspěšně zapracovat body naší původní předlohy. V případě jednoho ze tří bodů se jim to nepovedlo vůbec, a to v případě veřejně prospěšných staveb. V případě druhého ze tří bodů nelze mít výhrady - mám na mysli problematiku pozemních komunikací. U posledního bodu, a to je případ rodinných domů, je zjevná snaha promítnout naše požadavky. Nejsem si ale jistá, zda se tato snaha projevuje dostatečně uspokojivým způsobem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zástupkyni navrhovatelů, paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní bych požádal zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Miloše Babiše, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Připraví se další zpravodaj, pan poslanec Robin Böhnisch, a poté pan poslanec František Adámek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Babiš: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že máme málo času, vezmu to velmi rychle. Dovolte, abych vám v krátkosti představil zprávu k tisku 543 o ochraně zemědělského půdního fondu.

Zemědělský výbor se poslaneckou novelou zákona číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 543, zabýval dvakrát. Na 23. schůzi dne 14. října 2015 nejprve projednávání tisku v obecné rozpravě přerušil a na 25. schůzi 2. prosince 2015 jej pak doprojednal a přijal komplexní pozměňující návrh, který máte k dispozici.

Za zásadní lze považovat tu část návrhu, která rozšiřuje osvobození od odvodů za trvale odňatou půdu i na stavby místních komunikací, a dále návrh na razantní snížení odvodů pro individuální bytovou výstavbu. Oproti původnímu poslaneckému návrhu nedochází k úplnému osvobození od odvodů pro bytovou výstavbu, ale jen ke snížení, mnohdy až desetinásobnému, ke kterému dojde díky tomu, že poplatek za vynětí se u rodinných domků určených pro bytové potřeby stavebníka nebude násobit ekologickými vahami vlivů. Souběžně s razantním snížením odvodů se ruší výjimka v úpravě povolování staveb pro bydlení v proluce o velikosti do 0,5 hektaru, kde bude nově třeba souhlas orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, který nyní není vyžadován.

Návrhem zemědělského výboru se dále ruší stanovení odvodů, půjde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro hospodářsky využitelný lesní pozemek, s výjimkou půd v první a druhé třídě ochrany. Kromě uvedených změn dochází návrhem i k několika dílčím úpravám zákona, jejichž cílem je reagovat na některé problémy aplikační praxe. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Miloši Babišovi. Nyní pan poslanec Robin Böhnisch - není přítomen. Za něj zprávu z výboru pro životní prostředí přednese pan poslanec Zemek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolil bych si v tomto směru zastoupit pana kolegu Böhnische a seznámil bych vás s projednáváním této novely na výboru pro životní prostředí dne 4. listopadu 2015.

My jsme ten tisk projednali, byla tam bohatá debata a výsledkem bylo, že náš výbor přijal usnesení, které je velice podobné usnesení zemědělského výboru, neboť tam byl přednesen komplexní pozměňovací návrh, který se značně podobá tomu zemědělského výboru. Jen uvedu takové základní body.

Je tam upravena proti původnímu návrhu výjimka pro rodinné domky, kde se ponechává vlastně platba za vynětí, ale pouze v základní sazbě. To znamená, že tam nedochází k těm drakonickým poplatkům, které byly kritizovány. Rovněž tak je tam výjimka pro komunikace a pro vodní plochy. Co nebylo zahrnuto - nebyla tam ta absolutní výjimka, kterou navrhovali předkladatelé. Jestli mohu k tomu svůj krátký komentář. Někde jsem zaregistroval takový trochu lehký vtip, že příští novela zákona o zemědělském půdním fondu, resp. zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, nebude už výčtem výjimek z tohoto zákona, ale naopak těch věcí, které tam zůstanou v ochraně, což bude mnohem kratší seznam.

Výbor pro životní prostředí proto doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout komplexní pozměňovací návrh, který byl právě projednán na našem výboru. Najdete ho v systému pod číslem 543/3. Tímto předávám tuto informaci z našeho výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zemkovi. Zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Adámek tady není. Pokud nemá nikdo zájem, můžeme pokračovat, a to otevřením obecné rozpravy, kterou otevírám. Nemám do ní žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, obecnou rozpravu skončím. Pravděpodobně není zájem, když neproběhla obecná rozprava, o závěrečná slova ani od zástupkyně navrhovatelů ani od zpravodajů a není ani o čem hlasovat.

Můžeme zahájit rozpravu podrobnou, do které je jako první přihlášen pan poslanec Václav Zemek. Připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Tímto bych se dovolil přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který najdete v systému pod číslem 3686. Tento jednoduchý pozměňovací návrh se týká toho, aby odborné studie a posudky, které zpracovává Výzkumný ústav pro meliorace a ochranu půdy, aby tyto výsledky mohly využívat instituce, jako je Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství. U Ministerstva zemědělství to už funguje, u MŽP ještě ne. Tento můj jednoduchý návrh, který spočívá v tom, že do § 17 se vkládá druhý odstavec, který toto umožňuje, se týká právě tohoto. Nemá to žádné náklady na státní rozpočet. Myslím, že to nikoho nezasáhne a ulehčí to práci orgánům státní správy. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP