(17.00 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Uvědomuji si, že ve zdravotnictví je třeba řídit náklady, ale popsané mechanismy, které se uplatňují i v jiných nemocnicích, jsou nevhodné a nebezpečné a došlo kvůli nim k úmrtím pacientů, kritizovaly je soudy i média a lékaře staví do bezvýchodné situace. Přitom posuzovat rozsah nároku pacienta na hrazenou léčbu má revizní lékař pojišťovny v rámci zákona schváleného Parlamentem. Rozhodně to nepřísluší obchodnímu oddělení nemocnice.

Ministerstvo zdravotnictví vykonává dohled nad pojišťovnami, přímo řídí fakultní nemocnici a rozhoduje o kvalitě péče. Ptám se vás tedy, proč zdravotní pojišťovny přenášejí regulaci péče (upozornění na čas), riziko nákladů na poskytovatele místo kontroly potřebnosti péče prostřednictvím revizních lékařů. Jak a podle čeho mohou ředitelé veřejných přímo řízených nemocnic podepisovat takto nevýhodné smluvní dodatky a potom vydávat vnitřní pokyny k omezování péče o pacienty? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A ještě jednou prosím opravdu všechny interpelující, aby dodržovali ty dva limity. Je mně velmi nepříjemné vám do toho skákat, ale jsou tady i ostatní, kdo čekají.

Prosím paní poslankyni Nytrovou, která je další v pořadí a bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni Marksovou. Máte slovo.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Vážená paní ministryně, podpora rodiny by měla patřit mezi základní pilíře politiky každého státu. Děkuji za vaši náročnou práci, kterou na ministerstvu pro rodinu děláte a budete dál dělat.

Že klesá porodnost nejen v České republice, je obecně známý fakt. Ano, stále klesá porodnost. Co je však alarmující, méně dětí se rodí vzdělaným lidem a víc dětí často mají lidé méně vzdělaní. Já osobně to vnímám jako velmi významnou hrozbu pro naši společnost. Dalším důležitým faktem je, že mladí lidé se obávají, zda by unesli výdaje spojené s příchodem dalšího dítěte, ženy mají problémy sladit rodinný a pracovní život. Naše vláda zatím schválila porodné i na druhé dítě, změna vstoupila v platnost v letošním roce. Jaké další kroky plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které by podpořily rodinu, porodnost a její sociální stabilitu a soudržnost? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím dalšího v pořadí vylosovaného a tím je pan poslanec Šenfeld, který bude interpelovat pana ministra zemědělství Jurečku, kterého tady nevidím. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážený pane ministře nepřítomný, v současné době probíhají prodeje zahrádkářských parcel, které jsou ve vlastnictví státu. Prostřednictvím Státního pozemkového úřadu podle ustanovení zákona č. 503/2012 Sb. za cenu obvyklou, jak je uvedeno v ustanovení zákona nebo v ustanovení § 14 odst. 1 citovaného zákona, jednotlivým uživatelům zahrádek. Uváděná situace se dotýká přibližně 144 tis. osob, které jsou evidovanými zahrádkáři na území celé České republiky. (Ministr Jurečka vchází do sálu.)

Na jakém základě je postavena metodika prodeje zahrádkářských parcel jejich uživatelům vzhledem k tomu, že se bez ohledu k přihlédnutí k územnímu plánu příslušné obce, zvýšení bonity pozemků vlastní usilovnou prací uživatele postupuje podle neúměrně navýšené ceny stavebního pozemku, a to překračující tržní cenu v daném místě a čase? Srovnáním se zemědělským pozemkem se jedná o cenu, která je také až 40krát vyšší, než je tomu u zemědělského pozemku.

K uváděnému prodeji, kde Státní pozemkový úřad vystupuje z pozice vrchnostenského vztahu, způsob a parametry prodeje jsou dány Metodickými pokyny Státního pozemkového úřadu č. 3/2014 ze dne 20. 3. 2014 s určeným režimem pokynů k prodeji zahrádkářských parcel s odkazem na limitní termín podaných žádostí ke dni 31. 12. 2013, se táži, proč je postupováno podle civilního práva a tímto takovýto prodej zasahuje do soukromoprávního charakteru, když s ohledem na veřejnoprávní úpravu by mělo být postupováno podle norem správního řízení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A poprosím pana ministra o reakci. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, vážená paní předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. V reakci na interpelaci ohledně prodeje zahrádkářských parcel mi dovolte uvést následující.

K první otázce. Zákonná pravidla pro odprodej státních pozemků v zahrádkových nebo chatových osadách jsou dvojí, a to v závislosti na době podání žádosti o odprodej. Pokud podala základní organizace Českého zahrádkářského svazu žádost nejpozději do 31. 12. 2012, řídí se pravidla pozemku dnes již zrušeným zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Zákon č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňoval převod pozemků v zahrádkových nebo chatových osadách buď za základní cenu podle bonitovaných půdně ekologických jednotek zvýšenou o přirážky, nebo pokud nebyly pozemky bonitovány, za průměrnou cenu stanovenou pro jednotlivá katastrální území zvýšenou o přirážku. Zákon č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy zákon o Státním pozemkovém úřadu, však v tomto směru stanovil s účinností od 1. 1. 2013 zcela odlišná pravidla pro určování ceny převáděných pozemků. Podle ustanovení § 14 odst. 1 tohoto zákona se pozemky, s nimiž je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, převádějí za cenu obvyklou, není-li v jiných částech tohoto zákona určeno jinak. Zároveň je zde odkaz na zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, a na oceňovací vyhlášku Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Oceňování převáděných pozemků realizují pro Státní pozemkový úřad znalci jmenovaní soudem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, ocenění nemovitostí, a to způsobem, který je v souladu s příslušnou legislativou. K nesouhlasu se způsobem ocenění pozemků dle § 14 zákona o Státním pozemkovém úřadu jde pouze dodat, že převod pozemku dle § 10 odst. 3 zákona o Státním pozemkovém úřadu je za předpokladu splnění všech zákonných podmínek pro kupujícího právo, nikoliv povinnost. Zákon o Státním pozemkovém úřadu ve svých přechodných ustanoveních neobsahuje možnost dokončení rozpracovaných převodů uživatelům zahrádkových a chatových osad. Přechodná ustanovení uvedeného právního předpisu pouze v § 22 odst. 11 uvádějí: Žádosti podle § 10 odst. 3 podané dne 31. 12. 2013 se i po tomto datu vyřídí podle tohoto zákona ve znění účinném do 31. 12. 2013.

Zákon o Státním pozemkovém úřadu již od 1. 1. 2013 stanovil i pro převod dle § 10 odst. 3 cenu obvyklou. V praxi to znamená, že žádosti podané dle zákona č. 95/1999 Sb., o prodeji půdy, které nebyly vyřízeny do 31. 12. 2012, po 1. 1. 2013 již nebylo možné dokončit. Jelikož zákon o Státním pozemkovém úřadu toto neumožňuje, neřeší rozpracované případy. Za současného legislativního stavu není možné uživatelům zahrádkových či chatových osad převádět pozemky za cenu jinou než za cenu obvyklou.

Ve věci četnosti osob, kterých se situace týká, je třeba uvést, že velký objem žádostí zahrádkářů byl již vyřízen realizací převodů požadovaných pozemků. Velké části zahrádkových osad již byly pozemky převedeny do konce roku 2012, zbývají pouze žadatelé na exponovaných krajských pracovištích v severních Čechách a na severní Moravě. Rozpracované převody dle nového zákona se dokončují. Nejedná se o celou členskou základnu Českého zahrádkářského svazu, nýbrž o určitý zůstatek. Členové Českého zahrádkářského svazu hospodaří jak na pozemcích vlastních, tak na pronajatých od soukromých vlastníků nebo obcí.

K druhé otázce. Státní pozemkový úřad v daném případě vystupuje jako orgán státní moci, tedy nakládá s majetkem státu, tedy vykonává oprávnění, které náleží vlastníkovi. Dispozice se svěřeným majetkem pak nelze považovat za výkon veřejné moci. Státní pozemkový úřad zde nevystupuje v mocenském postavení, ale je jednou ze stran smluvního vztahu. Při prodeji vystupuje Státní pozemkový úřad za stát jako vlastník, tedy se svobodně rozhoduje, jak se svým majetkem naloží.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP