(16.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se omlouvám. Sál se zaplnil, samozřejmě se zvýšila hladina hluku. Poprosím kolegy, aby se ztišili, abyste je nemusela překřikovat. Děkuji.

 

Poslankyně Soňa Marková: Já také děkuji, paní předsedající.

Jestliže to pomůže většině občanů České republiky, tak by bylo fajn ukázat vlídnou tvář Poslanecké sněmovny a domluvit se na takovém řešení, které bude prospěšné. My jako předkladatelky a předkladatelé tohoto návrhu zákona jsme tomuto velmi otevřeni.

Jenom drobná poznámka k paní kolegyni Šánové prostřednictvím paní předsedající. Jenom bych řekla, že jsem skutečně neřekla, že to nezatíží státní rozpočet. Naopak já jsem řekla, že návrh má vliv na státní a jiné veřejné rozpočty. To jenom pro doplnění. Jinak jednotlivá vystoupení nechci komentovat.

Děkuji vám za pozornost a prosím vás o to, abyste nepodpořili opakovaně navrhovaný návrh na zamítnutí a propustili tuto novelu zákona do druhého čtení. Určitě se lze dohodnout. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji. Já už jenom krátce, protože tady bylo hodně řečeno. Jenom snad ještě svým milým kolegyním prostřednictvím vás, paní místopředsedkyně. Když už se říká A, když se vyjmenují státy, kde je karenční doba, tak by to chtělo k tomu říci B, jak to tam vlastně vypadá z té druhé strany. Já můžu říct, že Švýcarsko, Anglie, Francie, Německo a tak dále mají jiné instrumenty, ale tolik snad jenom na okraj. A jinak taky žádám ctěnou Sněmovnu, aby propustila tuto materii z prvního čtení, a hlásím se i k tomu, pokud propustíme, aby výbor pro sociální politiku byl tím výborem, který by byl garanční.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Dříve než zahájím hlasování, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Vzhledem k tomu, že zde padl několikrát návrh na zamítnutí předloženého návrhu, nechávám tedy o tomto návrhu na zamítnutí hlasovat.

Táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí předloženého návrhu, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 150, do kterého je přihlášeno 158 přítomných, pro 69, proti 76. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. V souvislosti s novelizací zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s účinností od 1. 3. 2015 navrhuji, abychom přikázali návrh zákona k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Pan poslanec Stanjura. (Ne.) Ne garanční výbor. Nevidím žádný jiný návrh.

Přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 151, do kterého je přihlášeno 160 přítomných, pro 158, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já poprosím pana poslance Stanjuru, zda chce navrhnout další výbor, který by se měl tímto návrhem zabývat. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem opakovaně mluvil o dopadech na rozpočty, takže logicky navrhuji, aby se tím zabýval i rozpočtový výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Ještě nějaký jiný návrh? Nevidím. Ještě návrh pana poslance Laudáta. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, já navrhuji zdravotní výbor, a to z toho důvodu, jestli byste nechtěli diskutovat skutečně ty reálné věcné aspekty, které se dotýkají tohoto zákona. Je to nejenom o sociálních věcech, ale i o zdravotních, proto dávám tento návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě nějaký návrh? Žádný nevidím. Budeme tedy nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Stanjury, a to aby dalším výborem, který se bude zabývat tímto návrhem zákona, byl rozpočtový výbor.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 152, do kterého je přihlášeno 160 přítomných, pro 68, proti 34. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Laudáta, který navrhuje přikázat výboru zdravotnímu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 153, do kterého je přihlášeno 160 přítomných, pro 75, proti 38. I tento návrh byl zamítnut. Končím první čtení tohoto zákona.

 

Dříve než přistoupíme k dalšímu bodu, dovolte, abych načetla omluvy, a to pan poslanec Zemek se omlouvá z dnešního jednání od 17.30 z pracovních důvodů a naopak pan poslanec Kudela ruší svoji omluvu, od 16.05 je znovu přítomen v sále.

 

Nyní přikročíme k projednávání dalšího bodu a tím je

 

120.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 543/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 543/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegové, vážení kolegové, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu ve své stávající podobě je špatný. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu ale nepochybně může být lepší. (V sále je velký hluk.)

Proto jsem předložila společně s kolegou Gazdíkem a dalšími poslanci a poslankyněmi našeho klubu novelu, která jeho nedostatky odstraňuje. Konkrétně na ně reaguje následujícím způsobem. Za prvé usnadňuje výstavbu rodinných domů na zastavitelných plochách, když k nim nevyžaduje souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Za druhé odstraňuje diskriminační úpravu, podle níž za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se velice omlouvám, že vás přerušuji a žádám kolegy, pokud si mají co říci, aby tak učinili v předsálí, protože hladina hluku je opět vysoká. Už je to v pořádku. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP