(16.00 hodin)
(pokračuje Birke)

Mohu samozřejmě k té věci nebo k tomu odůvodnění říci, že je to poměrně rozsáhlý dokument, to znamená, pokusím se být stručný: Novelou navrhované navýšení pokuty však nemůže kompenzovat výpadek příjmů, působení rušení náhrad nákladů vážení, neboť kraje z porovnání se současnou platnou úpravou zákona o pozemních komunikacích obdrží pouze 45 % /pro komunikace ve vlastnictví státu/ nebo 85 % /pro komunikace ve vlastnictví kraje/ uložené pokuty. Jedná se o celospolečenskou prioritu, nelze však očekávat od krajů, že budou dále zajišťovat v dosavadním nebo větším rozsahu kontrolní vážení, pokud bude ztrátovou záležitostí. Takže to je první sněmovní dokument.

Druhý sněmovní dokument je pod číslem 2109. Jedná se o obchodní společnosti kraje, dopad transformace příspěvkových organizací na obchodní společnosti v souvislosti s případnou možností uzavírání veřejnoprávních smluv dle ustanovení § 9 zákona č. 13/2007 Sb.

Krátké zdůvodnění. Některé kraje, i Liberecký kraj, v rámci zefektivnění správy a údržby silnic druhých a třetích tříd transformovaly své příspěvkové organizace vykonávající správu a údržbu silnic v jejich vlastnictví na obchodní společnosti. Po této transformaci zůstala v činnosti příspěvková organizace, ve které jsou pouze zaměstnanci vykonávající přípravu a zabezpečení silnic druhých a třetích tříd, to znamená, že výkonná složka zaměstnanců včetně vozového parku a zázemí pro výkon správy a údržby silnic přešla do obchodních společností. Za této situace by stát nemohl na kraje výkon správy silnic první třídy převést. To je druhý pozměňovací návrh.

Třetí je pod sněmovním dokumentem 2110. Jedná se o sankce tranzit, to je to mnohými diskutované objíždění mýtných bran a vyjíždění na komunikace druhých a třetích tříd. Tady si dovolím dát trošku delší zdůvodnění.

Vládní návrh zákona v článku 1 bodu 43 vkládá do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nový § 24a umožňující prostřednictvím místního dopravního značení omezit nebo zakázat tranzit nákladních vozidel na silnici nižší třídy. Důvodem pro tuto změnu je zájem zamezit nežádoucí objíždění zpoplatněných tras, které má negativní dopad na silnice nižších tříd a bezpečnost provozu na nich. Sankce za porušení tohoto zákazu vládní návrh ponechává na zákonu č. 361/2000 Sb., tj. na přestupek řidiče nákladního vozidla proti pravidlům silničního provozu. Takovýto způsob sankcionování porušení povinnosti ovšem neodpovídá plně koncepci sankcí u porušení mýtných povinností, popřípadě u rozměrů a hmotnosti vozidla, kdy vedle přestupku řidiče vozidla je stanoven rovněž správní delikt /sankce/ dopravce - provozovatele vozidla. Tato koncepce dvojí odpovědnosti, odpovědnost řidiče, odpovědnost dopravce, adekvátněji odráží skutečnost, že řidiči v této situaci jsou v pracovněprávním, popřípadě obdobném vztahu k dopravci, který coby zaměstnavatel má významný vliv mimo jiné na plánované trasy. Rovněž sankce zaměřené na dopravce jsou efektivnější s ohledem na zjednání nápravy stavu a zamezení nezákonného chování.

Vzhledem k výše uvedenému se navrhuje zařadit do § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nový delikt provozovatele vozidla spočívající v porušení zákazu nebo omezení tranzitního provozu. Maximální výše sankce 100 tis. Kč je navržena stejně jako u sankce za porušení povinností spojených s mýtným systémem.

To jsou tři pozměňovací návrhy, které jsou pod sněmovními tisky 2108, 2109 a 2110. Podotýkám, že všechny tři byly předjednány s Ministerstvem dopravy s tím, že až na malé zdůvodnění jejich stanovisko bylo kladné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Birkemu. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Šenfeld, po něm pan poslanec Korte. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se jen formálně přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu 2150. Své odůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šenfeldovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Korte. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Já se tímto hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který je zanesen v systému pod číslem 2114. Jeho odůvodnění je poměrně velmi stručné. Je to návrh potírající jazykový zločin, neboť nelze tolerovat, aby text zákona, to jest všeobecně právně závazného předpisu, nerespektoval úřední jazyk státu.

Pokud jde o druhý bod, pětiletou legisvakanci, odůvodnění je také jasné. Jde o to, minimalizovat náklady na výměnu tabulek. Mohou se tak obměňovat průběžně, jak končí jejich životnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Kortemu. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Abych učinil zadost - je to pozměňovací návrh, sněmovní dokument 2143. Já se k němu hlásím, přestože ho podal můj kolega z hospodářského výboru Ivan Adamec, který je řádně omluven. Já jsem o tom mluvil, ale pro jistotu ještě přečtu zdůvodnění, které můj kolega připravil.

Umožnit zvýšit nejvyšší povolenou rychlost na dálnici až o 20 km stejně tak, jak je to na ostatních silnicích pro motorová vozidla. Výsledkem může být zvýšení rychlosti na některých úsecích dálnic až na 150 km za hodinu. Jedná se zejména o nově vybudované úseky dálnic s nízkou dopravní zátěží, odpovídajícím povrchem a dostatečnými rozhledovými poměry. Úprava rychlosti by mohla probíhat pomocí proměnlivého dopravního značení, elektronické značky, tak, aby k navýšení rychlosti došlo jen za předpokladu dobrých povětrnostních podmínek a nízké úrovně dopravy.

Jako příklad vhodných úseků může být D1 v úseku mezi Lipníkem nad Bečvou a Ostravou nebo mezi Vyškovem a Kroměříží. Dále úsek D11 v úseku Poděbrady - Hradec Králové nebo část dálnice D3 a některé nově budované dálnice.

Tím se hlásím k pozměňujícímu návrhu číslo 2143.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Neeviduji žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slovo pana ministra, případně pana zpravodaje. Pokud nejsou, nezazněly ani návrhy na vrácení, zkrácení lhůty či jakýkoliv jiný návrh. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

28.
Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
/sněmovní tisk 399/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh tohoto zákona byl zpracován za účelem zajištění transpozice směrnice 2012/18/Evropské unie o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, známé spíše jako směrnice Seveso, v tomto případě Seveso III, která byla v červenci 2012 publikována v Úředním věstníku Evropské unie a jejíž transpozice by měla být provedena ke dni 1. června 2015.

Tato směrnice stanoví pravidla pro objekty, v souvislosti s jejichž provozem dochází k používání takových nebezpečných chemických látek a směsí, které představují zvýšené riziko mimořádných událostí. Předmětná regulace, přijímaná za účelem prevence takových mimořádných událostí, stanoví systém opatření, jež jsou jednotliví provozovatelé těchto objektů povinni zavést, aby zabránili vzniku závažných havárií.

Dovolte mi jenom krátce komentovat hlavní změny zaváděné novou právní úpravou oproti stávajícímu právnímu stavu. Je to především to, že dochází k rozšíření působnosti nového zákona o prevenci závažných havárií, a to ve vztahu k objektům podzemních zásobníků plynu. Dále návrh nového zákona přesněji vymezuje povinnosti provozovatelů týkající se kategorizace jimi užívaných objektů. Dochází k harmonizaci požadavků kladených na obsah bezpečnostní dokumentace a významných změn doznal také proces schvalování bezpečnostní dokumentace krajskými úřady. Mimo jiné dochází také k výslovnému zakotvení úlohy hasičského záchranného sboru kraje při zpracovávání vnějších havarijních plánů. Dochází rovněž k systemizaci právní úpravy kontroly dodržování povinností ukládaných zákonem o prevenci závažných havárií.

To je vše na úvod a děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP