Čtvrtek 9. dubna 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

9.
Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové,
Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy Vostré,
Jitky Chalánkové, Jaroslava Zavadila, Jaroslava Krákory, Jaroslava Faltýnka,
Martina Stropnického, Igora Nykla, Karla Raise, Bronislava Schwarze, Antonína Sedi,
Josefa Vondráška, Pavla Čiháka, Heleny Langšádlové, Milana Brázdila, Jiřího Petrů,
Jiřího Holečka, Romana Procházky a Bohuslava Chalupy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 219/ - druhé čtení

Prosím paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou, aby nám tento tisk uvedla.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jsem velmi ráda, že se na pořad schůze dostává sněmovní tisk 219, na kterém pracuji už vlastně rok. Velmi zkráceně se týká exekucí na děti. Pokud rodiče neplatí za děti za odpad a dítě dovrší 18 let, tak je na něj automaticky exekuce. To je velmi zkráceně představení tohoto tisku. Potom v rozpravě bych vám podala více informací ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který jsem vypracovala společně s Ministerstvem financí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Tento tisk byl 9. prosince loňského roku na 23. schůzi přikázán k projednání výboru rozpočtovému a výboru ústavněprávnímu. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. Já navrhuji, abychom rozpočtový výbor určili výborem garančním. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak.

 

V tom případě budeme hlasovat o tom, že garančním výborem je výbor rozpočtový.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 162, přihlášeno je 143, pro 127. Tento návrh byl přijat.

 

Usnesení výboru vám byla doručen jako tisky 219/2 až 4. Zpravodajem rozpočtového výboru byl určen pan poslanec Zemánek, ale vidím zde pana poslance Šincla, tak předpokládám, že se toho ujme místo pana poslance Zemánka. Takže prosím, abyste nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy nám odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Já se domnívám, že jsem dokonce i zpravodajem za pana poslance Zemánka.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já mám v podkladech Jiří Zemánek, ale to nevadí.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Nicméně já se tedy chopím i zpravodajské zprávy, protože jsem zpravodajem za pana poslance Zemánka.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl zprávu pro druhé čtení poslaneckého tisku č. 219. Bude velice stručná.

Po projednání v prvním čtení byl výše uvedený tisk určen na projednání do rozpočtového výboru, který na svém jednání dne 28. 1. 2015 přijal pozměňující návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Výše uvedený pozměňující návrh, který byl přijat ve výboru, zohledňuje připomínky, které byly vysloveny z pléna Sněmovny při prvním čtení, příp. pak na jednání rozpočtového výboru od představitelů Ministerstva financí.

Dále mohu konstatovat, že souhlasím s vyjádřením paní předkladatelky k výše uvedenému tisku. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Wernerová je omluvena, tak jsem požádal pana předsedu Tejce, zda by se ujal role zpravodaje za ÚPV. (Poslanec Tejc mimo mikrofon vznáší pochybnost.) Pokud to nejde, musíme najít někoho, kdo je schopen se tohoto zhostit. Ale myslím, že to zvládneme. Stačí, když nás budete informovat o tom, jak proběhlo jednání výboru.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně, vážení kolegové, není to nic složitého. Ústavněprávní výbor také přijal komplexní pozměňovací návrh, ale protože jsme byli dohodnuti s kolegy z rozpočtového výboru, tak je úplně shodný a byl přijat pod tiskem 219/3. Takže pozměňovací návrh je totožný. To, co bylo podstatné a co se změnilo, je, že jsme přidali osvobození nejen pro děti v dětských domovech, ale pro seniory, kteří se nacházejí např. v domovech pro seniory nebo s pečovatelskou službou. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. (Hlásí se navrhovatelka poslankyně Zelienková.) Samozřejmě že paní navrhovatelka může vystoupit, pokud jí ostatní přihlášení dají přednost. (Nikdo se nehlásí.) Není námitek, tak prosím. Poté budeme pokračovat podle pořadí na tabuli. Prosím.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo. Já bych jenom v kostce shrnula některé základní informace ke sněmovnímu tisku.

Cílem navrhované novely zákona o místních poplatcích je odstranění dlouholetého negativního stavu, kdy se děti již okamžikem svého narození stávají dlužníky samotným působením zákona ve spojení s obecně závaznými vyhláškami obcí. Při zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2002 zákonodárce opomenul řešit výslovným ustanovením zákona situaci nezletilých poplatníků tohoto místního poplatku. V důsledku neplacení tohoto poplatku rodiči se z dětí stávají dlužníci, aniž by děti tuto situaci zavinily a měly jakoukoli možnost ji ovlivnit. Ke zlepšení v řadě případů nepomohla ani novela zákona o místních poplatcích, která od roku 2013 umožňuje obecnímu úřadu vyměřovat poplatek zákonnému zástupci nezletilého poplatníka, avšak některé obecní úřady stále vyměřují místní poplatky přímo dětem. Tento stav považujeme za neúnosný a jsme přesvědčeni, že je nutné zákonem jednoznačně výslovně stanovit, že za děti platí rodiče.

Dalším cílem navrhované novely je osvobození určitých skupin osob od placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jsou to osoby, které se v místě svého evidovaného trvalého pobytu, s nímž je spjata poplatková povinnost, prokazatelně vůbec nezdržují a naopak jsou umístěny v zařízení, které náklady spojené s likvidací komunálního odpadu hradí. Jsou to děti v dětských domovech a obdobných zařízeních a osoby umístěné např. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory apod. Neexistuje tedy žádný ospravedlnitelný důvod, proč by tyto osoby měly platit místní poplatky v místě svého evidovaného trvalého pobytu, kde se vůbec nezdržují, a zároveň jsou náklady na likvidaci jimi vyprodukovaného komunálního odpadu hrazeny zařízením, kde jsou tyto osoby umístěny. Navíc se jedná o nejbezbrannější členy společnosti, tedy děti, o které se jejich rodiče nebyli schopni starat, osoby zdravotně postižené a seniory.

Vzhledem k tomu, že navrhovaná osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů logicky nemohou postihnout všechny individuální případy, ve kterých existují vážné důvody pro to, aby tento poplatek nebyl placen, navrhujeme umožnit obci promíjení tohoto poplatku na základě individuální žádosti poplatníka. Stejně tak by obec měla mít možnost promíjet placení všech místních poplatků z moci úřední při mimořádných událostech všem dotčeným poplatníkům. Pravomoc promíjení místních poplatků obce již dříve měly, avšak byla jim odňata v souvislosti s přijetím daňového řádu. Není však důvod, proč by zastupitelstvo obce, tedy orgán, který rozhoduje i o zavedení místních poplatků a podrobnostech jejich vybírání včetně osvobození obecně závaznými vyhláškami, nemohl rozhodnout i o prominutí místního poplatku.

Text průvodního návrh byl připraven právníky Kanceláře veřejného ochránce práv. Při jeho projednání v rozpočtovém výboru z diskuse se zástupci Ministerstva financí vyplynuly závažné legislativně technické nedostatky tohoto návrhu, a proto byl připraven komplexní pozměňovací návrh pod číslem 1821, na jehož přípravě se z legislativně technického hlediska podílel legislativní odbor Ministerstva financí, který zachovává věcný rámec původního návrhu, a navíc byly do něj zapracovány i cíle senátního návrhu předloženého jako tisk 287, a to konkrétně zásada, že za poplatníka s omezenou svéprávností musí poplatek platit opatrovník, jakož i osvobození osob se zdravotním postižením, v domovech pro seniory apod.

Předkladatelé jsou přesvědčeni, že navrhovaná změna napravuje dosavadní situaci, kdy vinou nedokonalé legislativní činnosti státu nastal stav extrémně nespravedlivý vůči dětem, tedy přímo působením právních norem vzniká dluh již okamžikem jejich narození. Působení těchto právních norem tak stojí v příkrém rozporu se základními obecně závaznými principy humanity, což by dle judikatury Ústavního soudu odůvodňovalo i užití přímé zpětné účinnosti navrhovaných změn. Protože však vůči tomuto návrhu byly ze strany Ministerstva financí vznášeny zásadní námitky s odůvodněním, že by tím došlo k zásahu do legitimního očekávání obcí i dalších subjektů, bylo v tomto komplexním pozměňovacím návrhu od zpětné účinnosti navrhovaných změn upuštěno. Protože však záměrem předkladatelů je co možná nejrozsáhlejší náprava křivd, k nimž v důsledku dosavadní právní úpravy docházelo, je alespoň v přechodném ustanovení navrhováno, aby se možnost promíjení poplatků vztahovala i na poplatky vzniklé v minulosti.

Děkuji za pozornost. Já jsem se pokusila shrnout všechno, co je obsaženo v komplexním pozměňovacím návrhu, a předám slovo dalším přihlášeným do diskuse. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Jenom se zeptám, zda platí to co v minulém bodě, že si přejete, aby komplexní pozměňovací návrh výboru byl vzat jako základ pro podávání případných pozměňovacích návrhů. (Poslankyně Zelienková souhlasí.)

 

Nechám tedy hlasovat o tom, že základem pro podávání pozměňovacích návrhů je komplexní pozměňovací návrh vašeho výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování 163, přihlášeno 149, pro 107, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Kudela, připraví se paní poslankyně Jana Fischerová.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, ještě jednou. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové poslanci, velice vítám tuto novelu o místních poplatcích, protože skutečně jsme zatěžovali děti od jejich narození poplatkem. Nicméně v normálních rodinách je běžné, že takové závazky dětí hradí rodiče. Tady se bavíme o situacích, které nejsou normální, kdy se snažíme o to, aby se poplatky už rovnou předepisovaly rodičům. Dnešní právní úprava umožňuje jednak obcím a jednak soudům tyto poplatky předepisovat rodičům, akorát pro jednoduchost se to nedělá, a proto nám řada dětí vstupem do dospělosti už vstupuje se splatnými závazky, na které se potom nabalují exekuce apod.

Vítám komplexní pozměňující návrh. Akorát jsem se zastavil u toho, že by obce paušálně mohly promíjet poplatky osobám, které jsou umístěny v domech pro seniory. Co to je dům pro seniory? Je to dům s pečovatelskou službou, je to domov důchodců, či jiné zařízení? A proč by osoby, senioři - mám velkou úctu k seniorům - proč bychom měli dělat rozdíl mezi seniory v domovech s pečovatelskou službou a seniory, o které se starají rodiny doma? Toto ustanovení se mi nelíbí pro jeho nejednoznačnost, ale na druhou stranu vítám možnost obcí ve zvlášť odůvodněných případech poplatek prominout. Máme seniory, kteří mají své důchody větší než mnozí zaměstnanci, mnozí pracující, a tito senioři bydlí v domovech s pečovatelskou službou a mají být osvobozeni. Toto se mi nelíbí, a proto navrhuji, abychom tento bod vypustili a nechali to pouze na pravomoci obcí ve zvlášť odůvodněných případech poplatek prominout. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Paní poslankyně Fischerová. Pardon, omlouvám se, paní navrhovatelka chce faktickou poznámku. Tak prosím, dvě minuty.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Pardon, já musím jenom reagovat tady na předřečníka. Jedná se o poplatek v případě seniorů, kteří jsou umístěni v domovech pro seniory, protože vlastně platí za odvoz dvakrát. Jednou se platí za odvoz odpadů, který platí dům pro seniory nebo s pečovatelskou službou a jiné, a jednou ho platí v místě trvalého bydliště. Takže tam jde o to, aby nevznikala duplicita. Pokud senior bydlí doma a pečuje o něj rodina, tak v místě trvalého bydliště platí standardně za odvoz odpadu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Teď má slovo s řádnou přihláškou paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, navážu tedy na své předřečníky i na předkladatelku a vyjádřím se ještě úplně zase z jiného pohledu k této věci. Sledovala jsem, jak podobně předkládal i Senát jiný zase sněmovní tisk, který byl v lednu v prvním čtení vlastně shozen z programu, když to tak řeknu česky. Poté jsem konzultovala i s jednotlivými ekonomickými odbory na různých radnicích, jaká je praxe, a byla jsem upozorněna na to, že i nový pozměňovací komplexní návrh, který prošel v rozpočtovém výboru, přijal si ho za své tedy i výbor ústavněprávní - tak tam chci upozornit zejména na citlivost údajů, protože v § 16 je citováno, že toto vše bude řešit zastupitelstvo obce nebo města. A jestliže poplatky za komunální odpad, nebo se to týká poplatků ze psů, jsou řešeny správními poplatky a je to všechno vlastně daň, i když to bylo konzultováno s Ministerstvem financí, jak jsme se o tom bavily s paní předkladatelkou, tak prakticky to chodí tak, že toto jsou opravdu daně, které mají být řešeny správním poplatkem, a ne aby to řešilo zastupitelstvo města. Něco jiného jsou třeba, když jde o osvobození, nebytové prostory nebo bytové prostory, nájmy, to je v kompetenci samosprávy města.

Takže já sem vnáším ještě další pohled do tohoto zákona ve druhém čtení a jistě se přihlásím ještě do... nebo už jsem přihlášena do podrobné rozpravy, kdy ve spolupráci s panem poslancem Vilímcem, který připravil pozměňovací návrh, a týká se to právě této věcné změny. Já vám to mohu přečíst hned a pak už se jenom odkážu v podrobné rozpravě.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já myslím, že pokud je to pozměňovací návrh, tak to patří do podrobné rozpravy. Nechci vás nijak omezovat, ale bude to asi jednodušší.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji, naprosto souhlasím. Já jsem jenom chtěla to zdůvodnění přečíst teď a pak už se jenom odkázat. Tak já to nechám všechno, až budu svítit podruhé. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď tady mám faktickou poznámku pana poslance Adamce a po něm fakticky pan poslanec Beznoska. Ano, dobrá.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedo, dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych jenom, když navážu na kolegyni Fischerovou, chtěl říct, že jsem se jako dlouholetý starosta s tímto problémem nikdy nesetkal. Pro mě je to úplně novinka, co tady probíráme na půdě tohoto ctěného shromáždění. Já si myslím, že toto by mělo být i víceméně v kompetenci jednotlivých obcí a měst, protože pokud mají zastupitelé rozum, nebo aspoň radní rozum, nebo vedení města, tak by k těmto případům vůbec nemělo docházet. Asi jsou jiná města, kde si s tím poradit neumějí, tak proto to musíme řešit zákonem. Ale na druhé straně bych tady skutečně protestoval, aby to odpouštění pro děti, které vinou svých rodičů se dostanou do této situace, aby skutečně provádělo zastupitelstvo obce nebo města, protože nejenom to, že se dostanou lidé k citlivým údajům z toho města, z té obce, ale ti dotyční, ty dospělé děti, jak bych to chtěl vyjádřit, se dostávají na úroveň neplatičů nájemného a podobných rošťáků. Takže já bych tady viděl, aby to bylo v rámci úřadu, v rámci buď finančního odboru, nebo správního odboru, a rozhodně bych podpořil to, co říkala kolegyně Fischerová.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se zda pan poslanec Beznoska trvá na své faktické poznámce. Říká, že netrvá a míří k řečništi. (Smích.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Hezké dopoledne, díky za slovo. Ivan Adamec to řekl tak, jak to cítím já. Já jenom zkušenost, možná ještě další komunální politici kdyby přišli k mikrofonu. Za osm let jsem žádný takový případ k řešení v Mladé Boleslavi nezaznamenal. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Tolik tedy přihlášky do obecné rozpravy. Pokud další přihlášky nejsou, tak obecnou rozpravu končím. V této fázi předpokládám, že žádná závěrečná slova nebudou třeba. Návrh na vrácení návrhu nepadl, takže můžeme otevřít rozpravu podrobnou. První je pan poslanec Kudela.

 

Poslanec Petr Kudela: Dnes do třetice. Jak jsem řekl ve své obecné rozpravě, navrhuji, abychom z nově vloženého odstavce 3 písm. c) vypustili písm. d), které se právě týká paušálního osvobození od poplatku osob umístěných v domech pro osoby se zdravotním postižením atd. Je to načteno jako -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ten návrh má v systému číslo...

 

Poslanec Petr Kudela: Ten návrh má v systému 2162. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji podruhé za slovo, pane předsedající. Já přečtu jednu větu k pozměňovacímu komplexnímu návrhu. Předkládám to za pana Ing. Vladislava Vilímce, který je dnes řádně omluven, který vytvořil tento pozměňovací návrh.

V bodě 4 pozměňovacího návrhu obsaženého ve sněmovním tisku 219/3 a 219/4 se v § 16a a 16b slova "zastupitelstvo obce" nahrazují "obecní úřad".

Ještě krátké zdůvodnění k tomuto pozměňovacímu návrhu. Týká se to vlastně usnesení rozpočtového výboru i usnesení ústavněprávního výboru a vychází ze skutečnosti, že zatímco zastupitelstvo obce rozhoduje o výši místních poplatků vydáním obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti, správcem těchto místních poplatků je vždy příslušný obecní úřad, který jedná v přenesené působnosti.

Pokud zastupitelstvo obce může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných událostech, v zásadě tím vstupuje nepřímo do pozice správce poplatků, který by měl své rozhodnutí rovněž odůvodnit dle daňového řádu. Z tohoto důvodu se navrhuje, aby kompetenci vykonával obecní úřad, jak ostatně předpokládala novela zákona předložená vládou i v minulém volebním období. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zatím posledním je pan poslanec Šincl.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, tak se hlásím ke komplexnímu pozměňujícímu návrhu rozpočtového výboru, který je zaveden do systému pod číslem 219/2 a byl již prohlasován jako základ. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl tedy pan poslanec Šincl v podrobné rozpravě. Zeptám se, zda chce ještě někdo vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Nic hlasovatelného nepadlo. V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP