(16.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

A určitě paní poslankyně jako reprezentant pravicové strany chápe, že se nemůžeme zadlužovat a že musíme udržet ten deficit dole a že ho chceme snižovat. Takže z tohoto důvodu bylo principiálně řečeno na koalici, že podobné návrhy nebudeme akceptovat. A určitě podle vývoje rozpočtu v příštím roce, pokud se ukáže, že můžeme ušetřit prostředky, pan ministr kultury s tím přijde a bude to navrhovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ptám se paní poslankyně Kovářové, zda chce položit doplňující otázku.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych jenom chtěla říci, že navýšení programu na Ministerstvu kultury a na Ministerstvu pro místní rozvoj nezvyšuje výdaje státu, protože výdajové rámce jsou stanoveny. To za prvé. Za druhé, když hovoříte o základních školách, tehdy jste tomu také nevěřil a nakonec jste uznal, že to je dobrý titul, který byl otevřen.

Mluvíme-li o investicích, investice do památek zvyšuje zaměstnanost v regionech. To za prvé. Za druhé je to podpora cestovního ruchu a myslím, že paní ministryně Šlechtová ví, o čem hovořím, protože my potřebujeme cestovní ruch, který budou absolvovat naši občané v České republice a budou se vracet opakovaně.

Myslím, že pan ministr Herman určitě, kdyby došlo k navýšení dotačních titulů, které on tam má a které se neustále snižují a jsou skoro na hranici smysluplnosti, myslím si, že by to velmi rád uvítal. A uvítali by to rozhodně všichni starostové malých i velkých obcí a měst, protože ti (upozornění na čas) nemají na památky dnes peníze, protože musí řešit jiné priority a památky by chtěli rozhodně opravovat. Proto vás, pane ministře, ještě jednou prosím, (opakované upozornění na čas) abyste zvážil své rozhodnutí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já bych jen ujasnil, paní poslankyně, ten váš návrh s těmi školami byl skvělý. Ono se přihlásilo 30 obcí a ten program je za 800 milionů. Akorát já jsem se vás tehdy venku ptal, proč vám to nedal bývalý ministr financí z vaší strany. A to nechci tady říkat, co jste mi říkala.

Takže v rámci resortu kultury tady paní předsedající taky navrhla navýšení filmových pobídek o 500 milionů. Takže ten rozpočet není nafukovací. Takže děláme, co můžeme. A určitě se budeme snažit pamatovat i na tyto vaše návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím dalšího interpelujícího v pořadí, pana poslance Hovorku, který klade dotaz panu ministrovi Mládkovi. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, znalost a dodržování technických norem je základním předpokladem udržení konkurenceschopnosti českých firem a odborné úrovně jejich projektantů a techniků v nejrůznějších oborech. Do doby nástupu pana ministra Římana byl Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví veřejně prospěšnou společností a podle mých informací fungoval velmi dobře. Zaměstnanci byli náležitě motivováni a vedeni k efektivitě a službě pro odbornou technickou veřejnost. Orientace v množství 31 tisíc norem není pro malé firmy jednoduchá, potřebují odbornou pomoc pro orientaci a vyhledávání v této záplavě předpisů. Pan ministr Říman rozhodl, že úřad zestátní, a udělal z něj stroj na peníze pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vy můžete v této praxi pokračovat a ponechat úřad jako stroj na peníze, ale též bez motivace lidí pro službu firmám a pro lepší orientaci ve světě norem, a zřejmě též nebudete mít na úřadě motivované lidi ochotné udělat něco navíc, aby se udrželo dobré renomé tohoto úřadu a jeho efektivita, stejně jako dobrá služba pro odbornou veřejnost, která přináší ekonomice státu daleko větší prostředky než vlastní prodej norem nebo přístup k jejich čtení a tisku.

V současné době je na stránkách úřadu informace o změně cenové vyhlášky pro prodej technických norem, kdy se má v podstatě zdražit o sto procent, resp. zkrátit přístup ke čtení norem na půl roku a omezit maximální počet tisků těchto norem.

Pane ministře, považujete zdražení norem a omezení přístupu ke čtení a tisku technických norem za správné a přínosné pro konkurenceschopnost české ekonomiky? Považujete existenci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako součásti MPO za správné a přínosné pro odbornou veřejnost a konkurenceschopnost tohoto úřadu? (Upozornění na čas.) Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím pana ministra Mládka o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, páni poslanci, k vašemu dotazu bych rád uvedl, že usnesení vlády ze dne 16. června 2014 číslo 4037 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017 přímo uložilo ministru průmyslu a obchodu zapracovat novelu vyhlášky číslo 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a to za účelem úpravy poplatků a za přístup k technickým normám ČSN s termínem účinnosti k 1. lednu 2015. Nepochybuji o tom, že znalost a dodržování norem je pro český průmysl zásadní a zvyšuje konkurenceschopnost naší ekonomiky. Návrh vyhlášky je však koncipován tak, aby nedošlo k razantnímu narušení zavedeného systému prodeje norem, aby zůstal přístup nadále uživatelsky komfortní, a to především pro malé a střední podniky. Musím odmítnout tezi, že je tento úřad nějakým strojem na peníze. Je to dosud výdělek zhruba 38 mil. korun ročně a technické normy jsou jedny z nejlevnějších norem v Evropské unii vůbec.

To, co návrh vyhlášky konkrétně obsahuje, je zkrácení doby přístupu ke čtení technických norem z jednoho roku na šest měsíců za současnou cenu tisíc korun a zrušení neomezeného tisku technických norem, zavedení limitu tisíc stránek za částku 3 500 korun. Zároveň návrh této vyhlášky nově zavádí možnost dokoupení dalších stran po vyčerpání limitu, a to bez toho, aby bylo nutné opětovně obnovovat a platit přístup do databáze jako takové. Čili jinými slovy, podpora malých a středních firem je zachována, nikoli však podpora obchodování s vytištěnými technickými normami. Hlavním cílem této změny v oblasti technických norem je zajištění vyšších příjmů z prodeje norem při zachování prostředí a systému, který je uživatelům technických norem dobře znám. Zároveň jde o snahu nastavit dlouhodobě udržitelnou změnu, která se co nejméně dotkne každého ze zákazníků, především malých a středních podnikatelů.

Od navrhované cenové vyhlášky si také slibujeme omezení nelegálního šíření technických norem v ČR. Z dostupných statistik vyplývá, že neomezený tisk technických norem je využíván uživateli technických norem nejen v souladu s právními předpisy, nýbrž dává široký prostor pro nelegální distribuci takto tištěných technických norem. Omezení tisku na tisíc stránek za částku 3 500 na šest měsíců tak má zabránit i tomu, aby neomezený tisk nebyl zneužíván k nelegálnímu šíření vytištěných technických norem. Novela zřejmě vyvolá u některých uživatelů nárůst administrativních nákladů, nicméně lze je považovat za přijatelný kompromis ve vztahu k požadavkům Ministerstva financí.

Závěrem bych chtěl na tomto místě zdůraznit, že v České republice jsou technické normy nejlevnější v rámci EU a i po přijetí vyhlášky tomu tak zůstane.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP