(11.20 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

Doplňuje se, že licence podle energetického zákona není potřeba na případy, kdy se jedná o výrobu elektřiny pro vlastní potřebu zákazníka. Nebudou-li tyto osoby považovány za osoby samostatně výdělečně činné pro účely důchodového pojištění, mohou se stát uchazeči o zaměstnání se všemi s tím souvisejícími nároky. Z tohoto důvodu vláda neuvažuje o změně zákona o zaměstnanosti. Současně vláda uvádí, že dělení podnikatelů na skupiny podle druhu podnikání by znamenalo nerovnost v podnikání a podnikatelé v oblasti energetiky, kteří dosahují nízkých příjmů, by byli zvýhodněni oproti podnikatelům v jiných oblastech se stejně nízkými příjmy, kteří by se i nadále nemohli stát uchazeči o zaměstnání.

Řešení podnětu ochránce týkajícího se zákona o geologických pracích a případně jeho prováděcích vyhlášek vláda shledává v novelizaci prováděcích právních předpisů k zákonu o geologických pracích. Předmětem novelizace by mělo být rozšíření obsahu evidenčního listu geologických prací a nové zavedení požadavku na připojení a zohlednění vyjádření příslušného vodoprávního úřadu podle § 18 vodního zákona, ve kterém by byly zahrnuty všechny povolené odběry podzemních vod na sousedních pozemcích.

Novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi by bylo naplněno doporučení ochránce novelizovat ustanovení § 75 písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi tak, aby za slova "dávka nebyla přiznána" byla vložena slova "v požadovaném rozsahu".

Vláda nesouhlasí s navrhovanou změnou zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou by bylo umožněno nahlížení kolizního opatrovníka do správního spisu.

K doporučení ochránce, aby vláda předložila návrh novely občanského soudního řádu a v jejím rámci řešila některé aspekty právní úpravy výkonu rozhodnutí, lze v současné době pouze uvést, že předmětný návrh zákona je ve fázi příprav, přičemž jeho věcný obsah je stále předmětem jednání.

Vláda je toho názoru, že nelze vyhovět doporučení ochránce týkajícího se doplnění zdravotního postižení jako diskriminačního důvodu do zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a do zákona o vojácích z povolání. Problematika naplnění doporučení ochránce ve věci přesunu důkazního břemene ve sporech o diskriminaci je v současné době diskutována v souvislosti s přípravou návrhu plánu legislativních prací vlády na rok 2015. Návrh novely antidiskriminačního zákona, který by měl být vládě předložen v srpnu 2015, bude obsahovat i zavedení veřejné žaloby ve věcech diskriminace pro ochránce.

K doporučení ochránce, aby v případě předložení vládního návrhu novely trestního zákoníku a zákona o výkonu trestu odnětí svobody byl upraven rovněž procesní postup při zařazování a přeřazování odsouzených Vězeňskou službou České republiky v rámci typu věznice, vláda konstatuje, že tento návrh zákona není obsažen v návrhu plánu legislativních prací vlády na rok 2015, neboť dosud je ve stadiu odborných diskusí a otázka rozhodování o vnitřním zařazení odsouzených a s tím související problematika opravných prostředků zatím nebyla vyřešena.

Závěrem bych opět doporučil vzít tento materiál na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Jiřímu Dienstbierovi. Zpravodajskou zprávu jsme si vyslechli.

 


Sloučená rozprava k bodům 127 a 128

Zahajuji všeobecnou (sloučenou) rozpravu, do které mám přihlášku pana zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka. Prosím, máte slovo.

 

Zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, pan ministr i zpravodaj vás velmi podrobně seznámili, jak bylo naloženo s návrhy veřejného ochránce práv. Mně nezbývá než konstatovat, že naprosté většině návrhů bylo vyhověno, a to nejen ze strany vlády, které bych chtěl poděkovat, ale také ze strany poslanců, kteří řadu těch doporučení zařadili do svých vlastních návrhů, a tak došlo k jejich realizaci.

Některé věci, které dosud nebyly splněny a které jsme navrhovali, jsou připravovány k řešení. Dovolte, abych zvlášť vypíchl podle mého názoru potřebu upravit bezplatnou právní pomoc občanům, protože ta se jeví z hlediska práva i z hlediska postavení občanů i z našeho hlediska velice naléhavou.

Takže mi nezbývá než abych jenom poděkoval vládě, poděkoval i vám za vstřícnost k návrhům veřejného ochránce práv a využil tohoto místa k tomu, abych vyjádřil přesvědčení, že i v budoucím roce, k němuž vám přeji hodně úspěchů, bude tato úspěšná práce pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zástupci veřejné ochránkyně práv. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? (Ne.) Pan zpravodaj nám přednese návrhy usnesení v podrobné rozpravě.

Takže otevírám rozpravu podrobnou. Nejdřív pan zpravodaj - jednotlivá usnesení k bodům 127, 128. Prosím.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji ještě jednou za slovo. Ke sněmovnímu tisku 327 bych si na základě usnesení petičního výboru z 11. schůze 18. listopadu 2014 a doporučení petičního výboru dovolil předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Prosím ještě ve sloučené rozpravě i to druhé usnesení k bodu 128 a potom přeruším tu sloučenou rozpravu.

 

Poslanec Pavel Plzák: Ke sněmovnímu tisku 328 rovněž na základě usnesení petičního výboru ze stejné schůze a na jeho doporučení si dovoluji navrhnout Sněmovně přijmout toto následující usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po podrobné rozpravě. Pan ministr nenavrhuje nic. Pan kolega Křeček taky ne. V tomto případě končím sloučenou rozpravu k bodu 127 a 128.

 

Budeme se zabývat bodem

 

127.
Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy,
uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012
/sněmovní tisk 327/

Budeme se zabývat usnesením, které pan zpravodaj přednesl jako první. Všichni ho máte ve svých tiscích. Má někdo zájem, aby ho pan zpravodaj zopakoval? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 28, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí usnesení navrženého petičním výborem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 28. Z přítomných 148 pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím bod 127.

 

Zahajuji bod

 

128.
Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy,
uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013
/sněmovní tisk 328/

Budeme se zabývat usnesením, které ve sloučené rozpravě přednesl pan zpravodaj. Má někdo zájem opakovat ten návrh usnesení, který přijal petiční výbor? Není tomu tak.

Budeme hlasovat o navrženém usnesení v hlasování pořadové číslo 29, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 29. Z přítomných 150 pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno. Končím bod číslo 128.

 

Děkuji panu ministrovi Jiřímu Dienstbierovi, děkuji zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislavu Křečkovi a končím tento bod. Děkujeme, na shledanou. Hezkou cestu do Brna.

 

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Bod číslo

 

103.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k podpoře občanského vzdělávání
/sněmovní dokument 1700/

K tomuto bodu vám byl doručen dokument 1700, který obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Žádám navrhovatele tohoto bodu poslance Jiřího Miholu, aby se ujal slova. Zároveň ho požádám, aby po dobu otevřené rozpravy setrval u stolku zpravodajů a rozpravu sledoval. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP