(17.40 hodin)

 

Poslanec René Číp: Děkuji ještě jednou za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, rád bych vás interpeloval ve věci koeficientů u daní z nemovitostí. V roce 2009 bylo obcím umožněno zavádět místní koeficient, kterým mohou navyšovat daň z nemovitostí až na pětinásobek základní sazby. V roce 2010 se výměra této daně začala propočítávat jiným způsobem než do té doby a základní sazba se většinou zdvojnásobila. Tím mohlo dojít mezi lety 2008 až 2010 k zdesetinásobnění této daně. Nezdá se vám jako ministrovi financí možnost využívání těchto koeficientů nespravedlivá vůči občanům, kteří mají za stejnou výměru nemovitosti platit různé daně? Obce, které koeficient využívají a získávají 100 % výnosů této daně, přitom často poskytují stejné služby jako ty, co jej nevyužívají, či rozdíl mezi nimi neodpovídá jejich rozdílnému příjmu. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. I jemu bude odpovězeno patrně písemně podle zákona o jednacím řádu Sněmovny.

Dále tu máme pana poslance Bendla, Stanjuru, kteří se vzdávají své interpelace.

Následuje interpelace číslo 37 pana poslance Ladislava Šincla na pana ministra kultury Daniela Hermana ve věci problému s vlakovým nádražím v Havířově. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci společného projektu Českých drah a statutárního města Havířova pod názvem Dopravní terminál Havířov. Realizace tohoto projektu je znovu ohrožena opětovným zahájením správního řízení o prohlášení železničního nádraží za kulturní památku.

Statutární město Havířov bylo totiž 15. 7. tohoto roku vyzváno k nově zahájenému správnímu řízení, přestože Ministerstvo kultury pravomocným rozhodnutím v této věci již jednou negativně rozhodlo. Spolurealizátor tohoto projektu, České dráhy, dospěl ke stejnému závěru jako město Havířov v tom smyslu, že zahájení správního řízení není odůvodněné, a proto navrhuje toto řízení zastavit. Bohužel po dobu správního řízení nesmí město Havířov ani České dráhy v tomto projektu pokračovat a je vážně ohrožena realizace celého projektu v hodnotě téměř 200 milionů korun. Celý projekt má být spolufinancován z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko částkou téměř 135 milionů korun a musí být ukončen a proplacen do 31. 12. 2015, kdy končí daný regionální operační program.

Vážený pane ministře, statutárnímu městu Havířov hrozí z důvodu znovuzahájení správního řízení vážná újma spočívající v doposud vynaložených nákladech na přípravu projektu od roku 2010 a ve ztrátě finančních prostředků z výše uvedené dotace. Proto se vás chci zeptat, zdali jste ochoten nejmladšímu městu v České republice, městu Havířov, pomoci tak, aby nedošlo k této vysoké finanční ztrátě a mohl být zde co nejvíce vybudován moderní dopravní terminál. Věřím, že si to občané města Havířov zaslouží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra o odpověď, zda je ochoten pomoci městu Havířov. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, budova nádraží v Havířově se dochovala ve své hmotě v exteriéru a pouze částečně v interiéru a některými původními architektonickými prvky a detaily, jako je například odbavovací hala s mramorovou šachovnicovou dlažbou, kamennými i dřevěnými sedátky, mozaikou na boční západní zdi a podobně. V současné době se budova nachází ve špatném stavebně technickém stavu a nutná je celková rekonstrukce objektu. V objektu byly provedeny některé nevhodné stavební úpravy - vestavba stánku s občerstvením, výměna oken, dveří apod.

Ministerstvo kultury rozhodnutím ze dne 17. května 2012 neprohlásilo nádraží v Havířově za kulturní památku. Na základě podnětu občanského sdružení Důl architektury bylo zahájeno přezkumné řízení, které bylo usnesením ministryně kultury ze dne 19. června 2013 zastaveno. V průběhu první poloviny roku 2014 obdrželo Ministerstvo kultury několik nových podnětů na prohlášení souboru věcí železničního nádraží v Havířově za kulturní památku s tím, že byly nalezeny nové skutečnosti svědčící pro prohlášení věci za kulturní památku. Ministerstvo kultury veškeré doručené podněty vyhodnotilo, shledalo je důvodnými a ve věci zahájilo správní řízení o prohlášení havířovského nádraží za kulturní památku, a to především na základě existence nových skutečností včetně stanovisek předních odborníků v oboru.

Ministerstvo kultury si v souladu s platnou legislativou vyžádalo dopisem ze dne 15. července 2014 nová stanoviska dotčených orgánů státní památkové péče nutných pro vedení dotčeného správního řízení. Konkrétně se jednalo o Městský úřad Havířov, Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě. První dva subjekty doručily svá vyjádření na ministerstvo 30. července 2014, respektive 28. července, a stanovisko posledního bylo správnímu orgánu doručeno 19. srpna. Statutární město Havířov požádalo o zastavení předmětného řízení. Této žádosti o zastavení řízení však Ministerstvo kultury nevyhovělo, a to dopisem ministra kultury ze dne 26. srpna.

V řízení o prohlášení věci za kulturní památku se neuplatňuje překážka věci rozhodnuté ani se neaplikuje zásada "ne znovu o tomtéž". Z tohoto důvodu je možné zahájit řízení o věci, v jejímž případě v minulých řízeních nedošlo k prohlášení za kulturní památku. V rámci správního řízení, kde má účastník možnost uplatňovat svá procesní práva a hájit své zájmy, je nutno znovu zkoumat, zda objekt vykazuje, či nevykazuje dostatečné památkové hodnoty pro prohlášení věci za kulturní památku. Po vyhodnocení obsáhlého spisového materiálu byli účastníci řízení v souladu se správním řádem vyzváni k nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí. Samotný správní akt nahlédnutí do spisu se uskutečnil 8. září. V současné době se připravuje písemné vyhotovení rozhodnutí ve věci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho jasnou odpověď. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane ministře, já se omlouvám, ale já jsem se ptal, jestli jste ochoten pomoci statutárnímu městu Havířov k tomu, aby nepřišlo k velké finanční újmě, která byla v souvislosti s vynaloženými náklady od roku 2010 a v souvislosti s dotací, která jim byla přislíbena z regionálního programu Moravskoslezsko, která je ve výši 135 milionů korun. Chtěl bych vás ještě jednou poprosit o jasnou odpověď, jestli jste ochoten tomuto městu pomoci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a poprosím pana ministra o jasnou odpověď.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman My se musíme pohybovat v mantinelech reálných možností a svých kompetencí, ale každopádně vnímám tento dotaz. Prosím, pane poslanče, jestli by bylo možné mi ho písemně postoupit se všemi těmi dodatky, které jsou relevantní, a rozhodně vám precizně na to odpovím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dále budeme pokračovat 38. interpelací paní poslankyně Olgy Havlové - je stažená stejně jako 39. interpelace pana poslance Stanjury.

Následuje 40. interpelace pana poslance René Čípa na pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci Majdanu a Ukrajiny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, již několikrát jsem vás interpeloval ve věci události na Ukrajině a dnes tak musím učinit opět. Můžete nám podat nejnovější informace o stavu vyšetřování prvopočátku ukrajinské krize, to je střelbě na Majdanu? Kdo vlastně na koho střílel a na čí popud? Dnes se sice tento problém může zdát bagatelním s přihlédnutím ke stavu, v jakém se Ukrajina vnitropoliticky nachází, ale právě rozřešením tohoto prvotního impulsu můžeme dojít k viníkovi všech událostí, které následovaly poté, a potažmo i dnešního stavu. Je velmi zjevné, že česká média již tento problém téměř zcela přestal zajímat a řeší jen situaci dneška. A tak právě vás jako osobu nejkompetentnější žádám, abyste nám podal informace. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím osobu nejkompetentnější, aby nám podala informaci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Přeji dobrý podvečer. Celkem rozumím tomu zájmu o to, jak vlastně probíhá vyšetřování událostí na Majdanu, protože většinou některé ty události mají velkou vlnu zájmu v době, kdy se dějí, pak zájem opadá a pak to vypadá, že všechno odchází do ztracena. Takže rozumím tomu, když se někdo ptá, jaké jsou vlastně výsledky a co se vlastně po čase zjistí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP