(16.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

To znamená, bylo tam konstatováno, že vlastně i vytvoření skutečně inkluzivní vlády, která reprezentuje většinu občanů a obyvatel Iráku, je předpoklad řešení problému a byla vyjádřena podpora novému premiérovi panu Hajdaru al-Abádímu, který byl přítomen na konferenci, a byla mu vyjádřena plná podpora pro vytváření společnosti, ve které bude vládnout zákon a která bude skutečně inkluzivní.

Na konferenci se pak mluvilo i o tom, jakým způsobem se dá v současné chvíli Iráku pomoci. Debata byla v rozměru jednak humanitárním, protože tam je samozřejmě velmi složitá humanitární situace, takže se mluvilo i o prostředcích a metodách, způsobech, jak pomoci v této oblasti, a zároveň se mluvilo také, jakým způsobem pomoci v oblasti vojenské a jak přímo podpořit Irák tak, aby to bylo v souladu s mezinárodním právem. Konference se přihlásila k rezoluci Spojených národů 2170, tj. rezoluce Rady bezpečnosti Spojených národů, která mluví o boji s terorismem a jeho zdroji, včetně např. omezování financí apod. Jeden právě ze závěrů konference byl, že je nutné Islámský stát odstřihnout od finančních zdrojů a zabránit dalšímu rekrutování zahraničních bojovníků, kterých jsou tam bohužel tisíce, a je známo také, že tisíce jich bohužel přicházejí také z evropských států, což je na celé té věci samozřejmě ještě velmi závažnější. Mluvilo se tam o lepší kontrole hranic právě kvůli tomu, že jsou tisíce zahraničních bojovníků ze zemí, jako je Francie, Británie a další evropské státy, takže ti bojovníci, kteří tam přijíždějí, mají schengenské pasy. Pak se samozřejmě také vracejí zpátky a bohužel je pravděpodobné, že se budou vracet zpátky, a vzhledem k tomu, že onen Islámský stát si vytyčuje za cíl nejen samotné budování obsazeného prostoru v severním Iráku, ale dokonce jeho cílem je budování chalífátu a vlastně i evropské země samotné. Tím pádem je to taková válka vyhlášená Evropě. Proto zřejmě také není možné zůstat sedět doma, protože nás se to bohužel bezprostředně týká.

Já jsem kromě debaty o tom, co je třeba činit, informoval také o tom, že Česká republika již v této chvíli aktivně pomáhá, v tomto boji proti terorismu v Iráku. Mluvilo se o tom, že poskytujeme dodávku 500 tun munice kurdským milicím, kterým se říká "pešmerga". Česká republika poskytne také různé zbraně a výcvik irácké armádě, včetně nabídky letounů L-159. Nabízíme centrální vládě v Iráku také zajištění výcviku složek civilní obrany, záchranného systému regionu iráckého Kurdistánu a nabízíme také výcvik pilotů vrtulníků irácké armády. (Předsedající: Čas, pane ministře.) Ano, takže možná ještě doplním pak.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím pana poslance Klučku o doplňující otázku.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Chci poděkovat panu ministrovi, protože ono to bylo skutečně v krátkém čase, myslím, že se k té věci ještě tady v Poslanecké sněmovně vrátíme, a zároveň to, že přetáhl čas, tak už nebudu pokračovat v doplňující otázce, protože si myslím, že to byly ty dvě minuty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan ministr jestli může doplnit? Nechce. Děkuji.

Další interpelací - pokud to dobře chápu, paní poslankyně Fischerová stahuje svou interpelaci, jak to naznačil pan předseda poslaneckého klubu? Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane místopředsedo, děkuji za slovo, je tomu tak. Velice mě to mrzí, že není přítomný pan ministr dopravy Prachař, protože opravdu jsem už měla delší dobu v zásobě dotaz na něj, takže já si počkám, až tu bude osobně přítomen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Totéž se týká pana poslance Petra Bendla, který je omluven. Dostáváme se k sedmé interpelaci, kterou pan poslanec Ivo Pojezný bude interpelovat pana ministra Marcela Chládka, který je bohužel taktéž nepřítomen, ve věci platů pracovníků školských zařízení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Příjemné odpoledne, dámy a pánové. Přestože tu pan ministr není, tak bych načetl svou interpelaci. Nebude tak dlouhá, trochu ji zkrátím.

Vážený pane ministře, vím, že jste už odpovídal na podobnou otázku někdy v květnu paní kolegyni Putnové ohledně platů pedagogických pracovníků, nicméně požádal bych o upřesnění některých věcí.

Zvyšování platů učitelů a ostatních školských pracovníků považuji nejen za plnění vašich předvolebních slibů, ale také za výjimečně dobrou zprávu pro pracovníky škol. Zajímalo by mne proto za prvé, jak bude v následujících letech vypadat navyšování platů v oblasti školství, a to jak u pedagogických pracovníků, tak i u nepedagogických pracovníků. Za druhé, zda budete, pane ministře, usilovat o změnu struktury platové tabulky pro pedagogické pracovníky. Mám na mysli přidání dalšího platového stupně k současným pěti na šest, což je také snahou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Interpelace bude odpovězena písemně.

Dostáváme se k osmé interpelaci. Pan poslanec Ladislav Šincl bude interpelovat pana ministra Milana Chovance ve věci kupování hlasů v Českém Těšíně. I takové věci se dějí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Tak tak. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, protože se blíží volby do obecních zastupitelstev, obracím se na vás ve věci závažného problému, který se objevil v minulých volbách v několika obcích a také v Českém Těšíně. Jde o tzv. kupčení s hlasy voličů v této obci. Jedná se o obec v našem Moravskoslezském kraji, za který jsem byl zvolen do funkce poslance, a tudíž považuji za svoji povinnost se na vás jako na ministra vnitra obrátit s touto problematikou.

Ke kupčení s hlasy voličů docházelo prokazatelně ve volebním roce 2010, a to ve prospěch strany SOS - Strana pro otevřenou společnost pro Český Těšín, a proto bylo i ostravským soudem rozhodnuto o neplatnosti hlasování. Následně 8. 1. 2011 proběhlo opakované hlasování, u kterého opět docházelo ke skupování hlasů pro stranu SOS. Průběh hlasování monitoroval i pozorovatel organizace Transparency International. Podle zjištění této organizace dostávali lidé za jeden hlas tisíc a patnáct set korun. Následně byla podána opět žaloba, ovšem nebylo v silách občanů toto kupčení s hlasy prokázat. Mám za to, že postih a prokazování těchto negativních ohrožujících činů porušuje samotný princip demokracie v naší zemi a je hlavním úkolem policie a jejích orgánů toto odhalovat.

Vážený pane ministře, kupování hlasů ve městě Český Těšín a jiných obcích České republiky jsou velice negativní jevy, které by neměly v demokratickém systému vůbec existovat. Z tohoto důvodu se na vás obracím s otázkou, jaké konkrétní opatření v nadcházejících volbách se chystáte přijmout, aby tyto volby v obcích proběhly v duchu demokratických zásad. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra o jeho odpověď.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, podle dostupných informací, které má Ministerstvo vnitra k dispozici, byly informace týkající se možného kupování hlasů uveřejněné na facebooku, který není oficiálním facebookem města Český Těšín. Městský úřad Český Těšín však okamžitě přijal opatření a o zjištěných skutečnostech byla informována Městská policie v Českém Těšíně a též všechny okrskové volební komise. V případě, že by byly zjištěny jakékoli skutečnosti nasvědčující možnému kupování hlasů, je potřeba okamžitě uvědomit příslušnou městskou policii nebo státní policii a vyhotovit o takové věci úřední záznam. Zároveň byl v této věci podán podnět Státnímu zastupitelství Karviná místostarostou města Český Těšín.

Ministerstvo vnitra situaci v Českém Těšíně i nadále monitoruje. Ministerstvo vnitra cestou krajských úřadů upozorní obecní úřady, aby podle místních podmínek zvážily obdobná opatření, a to ve spolupráci s Policií České republiky, případně s obecní policií, pokud je v této obci ustanovena. Poznatky při zajišťování veřejného pořádku v průběhu voleb mohou posloužit následně jako podklad pro případné soudní řízení a toto soudní řízení v konci konců může znamenat až neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP