Čtvrtek 18. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

26.
Vládní návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o prekurzorech výbušnin)
/sněmovní tisk 213/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem navrhované právní úpravy zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je zajistit národní úpravu v rámci České republiky k provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady EU číslo 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání. Toto nařízení má v rámci boje proti hrozbě terorismu regulovat přístup osob z řad široké veřejnosti k vybraným, dnes běžně dostupným chemickým látkám, např. některým výrobkům v oblasti bazénové chemie, čisticích prostředků, modelářských potřeb apod.

Přestože se jedná o přímo použitelný předpis Evropské unie, je nezbytné přijmout k němu národní právní úpravu, která upraví zejména činnost orgánů, které budou požadavky na řízení provádět, kontrolovat a případně ukládat sankce. Při nepřijetí zákona by na základě nařízení platil absolutní zákaz prodeje látek označených nařízením jako prekurzory výbušnin osobám z řad široké veřejnosti v ČR, což by mělo nežádoucí dopady jak na národní hospodářství, tak na spotřebitelskou veřejnost.

Česká republika zvolila režim, který umožní přístup občanům k prekurzorům výbušnin buď na základě povolení pro jejich nabývání, které budou vydávat obvodní báňské úřady, anebo registrací prodeje vybraných komodit. Zákon stejně jako nařízení se týká vztahu mezi výrobci či prodejci prekurzorů výbušnin na jedné straně a osob z řad široké veřejnosti na straně druhé. Netýká se zpřístupňování prekurzorů výbušnin mezi podnikateli navzájem. Zákon proto stanovuje podmínky pro udělování povolení, podmínky a způsob registrace prodeje, povinnosti prodejců, výrobců a distributorů prekurzorů výbušnin a dále určuje kontaktní místo, které bude plnit úkoly vůči Evropské komisi a bude přijímat informace o podezřelých transakcích. Navrhovaný zákon požaduje, aby výrobky obsahující prekurzory výbušnin byly viditelně na svém obalu označeny tak, aby bylo zřejmé, že jejich získání je možné pouze při splnění daných podmínek.

Výkonem kontrolních činností budou pověřeny orgány Státní báňské správy, Český báňský úřad a obvodní báňské úřady a orgány České obchodní inspekce. Výkon kontrolní činnosti bude spočívat jednak v průběžné kontrole plnění povinností, jednak v následném šetření podnětů, nedostatků a kontrolních zjištění.

Zákon byl v prvním čtení přikázán k projednání v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny. V tomto výboru byl projednán dne 19. června a hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 213 ve znění předloženého vládního návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za uvedení tohoto návrhu zákona. Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 213/1. Nyní prosím, aby se tohoto skutečně výbušného tématu ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já vás seznámím s usnesením hospodářského výboru ze dne 19. června. "Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka předsedy Českého báňského úřadu Pavla Dvořáka, zpravodajské zprávy poslance Josefa Hájka a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 213 ve znění předloženého vládního návrhu zákona."

Já potom v podrobné rozpravě ještě načtu dvě legislativně technické úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se na případná závěrečná slova, je-li zájem. (Poslanec Hájek připomíná, že chce vystoupit v podrobné rozpravě.) Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Děkuji. Jak jsem avizoval, dovolím si načíst dvě legislativně technické opravy. V části první v § 12 odst. 1 písm. j) se číslovka 15 nahrazuje číslovkou 14. Tam bylo prohození paragrafu, takže oprava paragrafu. A ta druhá se týká v části třetí, Účinnost.: Paragraf 16 nově zní: Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení. Původně v té novele byl návrh účinnosti 2. září, takže samozřejmě v této chvíli už je to passé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy, končím tedy podrobnou rozpravu. Neeviduji žádný návrh na vrácení návrhu zákona k projednávání ani na zkrácení lhůty, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP