Čtvrtek 18. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 135/ - druhé čtení

Dne 20. června tohoto roku Poslanecká sněmovna souhlasila s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj hospodářského výboru Jiří Valenta. Hospodářský výbor se tímto návrhem zákona znovu zabýval a jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 135/3.

Táži se navrhovatele, pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení. Pan ministr chce. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám k projednání v opakovaném druhém čtení návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a zákon o poštovních službách. Tento zákon má za cíl zejména uvést zmiňované zákony do souladu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane ministře. Přestože jsme nedávno projednávali církevní restituce, nejsme tady v židovské škole. Prosím ctěné poslankyně a poslance o klid a pan ministr bude pokračovat, až tady bude klid. Začnu jmenovat. Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Děkuji, pane předsedající. Tento zákon má za cíl zejména uvést zmiňované zákony do souladu s novým kontrolním řádem a doplnit chybějící sankce za nesplnění povinností, stanovených v evropském nařízení o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v EU.

Jak jistě víte, hospodářský výbor předkládaný návrh zákona znovu projednal na své schůzi 4. září a doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které předložili páni poslanci Pfléger a Birke. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu a nyní se táži, zda se chce ujmout slova zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jiří Valenta. Evidentně chce. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych pro úplnost ještě jednou zopakoval, že vládní návrh tohoto zákona byl dne 20. června tohoto roku usnesením Sněmovny číslo 363 vrácen do druhého čtení, jak řekl pan ministr, a došlo tedy k jeho opětovnému projednání hospodářským výborem, který na své 10. schůzi dne 3. září tohoto roku přijal následující usnesení, jež bylo do elektronického systému vloženo pod šifrou 135/3.

Za prvé revokuje usnesení číslo 59 ze 7. schůze, konané dne 22. května 2014. Za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 135 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny PČR provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Za čtvrté pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, což jsem teď učinil. A konečně za páté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych si jenom vyjasnit jednu záležitost, která se týkala pozměňovacích návrhů, které jsme dostali z výboru, protože z Českého telekomunikačního úřadu došlo nesouhlasné stanovisko k jednomu pozměňovacímu návrhu a myslím, že v té době došlo z ministerstva, možná ministerstvo předtím mělo neutrální stanovisko, čili jestli tato záležitost se přesně vyjasnila. Byl jsem na tuto záležitost upozorněn.

Jinak se potom hlásím do podrobné rozpravy, protože jsem si dovolil načíst pozměňovací návrh pod číslem 1370, který jsem vložil do systému, ke kterému bych se chtěl potom přihlásit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou, do které avizoval přihlášku pan poslanec Hovorka. Ptám se, jestli se pan poslanec hlásí do podrobné rozpravy. Ano, hlásí, prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Hlásím se k svému pozměňovacímu návrhu, který jsem načetl k tisku pod číslem 1370.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zdali chtějí závěrečné slovo - pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, snad ani ne závěrečné slovo, ale reakci na vystoupení pana poslance Hovorky. Ano, přišlo nesouhlasné stanovisko z Českého telekomunikačního úřadu, které upozorňuje na určitá rizika případného infringementu ze strany Evropské unie. Oproti tomu stojí názor hospodářského výboru a mého úřadu, který je opačný. Do třetího čtení to vyjasníme a sdělím závěrečné stanovisko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Neeviduji v tuto chvíli žádné návrhy na vrácení zákonů k novému projednání ani na zkrácení lhůty. Ptám se pana zpravodaje, jestli chce ještě k tomuto návrhu mít slovo. Pan zpravodaj nechce, končím tedy druhého čtení tohoto návrhu a děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším pevně zařazeným bodem je bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP