(17.40 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Na základě naléhavých požadavků praxe návrh zákona také zavádí nový správní poplatek za podání návrhu na určení právního vztahu a poplatek za podání návrhu na rozhodnutí sporu z veřejnoprávní smlouvy. V souvislosti s přijetím nového správního řádu orgány od roku 2006 získaly oprávnění rozhodovat o návrzích na určení právního vztahu a řešit spory z veřejnoprávních smluv. Podání návrhu na určení právního vztahu nebo na zahájení řízení o sporu z veřejnoprávních smluv za současného stavu nepodléhá správnímu poplatku. Přitom jde o svou povahu o tzv. civilní řízení sporné, které by soudnímu poplatku podléhat mělo. Výše nově zavedeného správního poplatku za spory z veřejnoprávních smluv v položce 25a sazebníku je odstupňována podle výše předmětu peněžitého plnění, je však na rozdíl od poplatku soudního omezena, a to v maximální výši 1 milion korun. Pokud se jedná ve sporném řízení o určení právního vztahu nebo jde o spor z veřejnoprávní smlouvy, jehož předmětem není peněžité plnění, správní poplatek je stanoven v jednotné maximální výši 2 000 korun.

Příjem z těchto správních poplatků by měl primárně sloužit k úhradě zvýšených administrativních nákladů správním orgánům, které ve věci rozhodují. Správní poplatek by měl také mj. motivovat navrhovatele, aby nepodávali neuvážené, zjevně neopodstatněné nebo vícečetné návrhy. V případě, kdy navrhovatel v řízení uspěje, mu bude poplatek vrácen.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Koubek. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, vážený pane ministře. Děkuji panu ministrovi Chovancovi za, řekl bych, tu nejčistší esenci, co lze z návrhu zákona přednést. Je to tedy návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1994 Sb., o správních poplatcích, kdy je zaveden nový poplatek a zároveň rušena příslušná vyhláška, která tento poplatek upravovala, a zároveň druhá záležitost, která bude tímto zákonem měněna, je zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Ke slovům pana ministra bych si jen dovolil doplnit informaci, kterou máte uvedenu v důvodové zprávě, že co se týče prvního bodu, tak se vlastně vychází z podnětu ochránce veřejných práv, který upozornil vládu na to, že ve státní správě nebo veřejné správě existují i poplatky, které vlastně nejsou uvedeny ve správním řádu, ačkoliv tuto povahu mají. Vláda, tehdy ještě Nečasova vláda, zadala Ministerstvu vnitra, aby vypracovalo analýzu těchto poplatků ve veřejné správě, a na základě této analýzy je tedy představen a je přednášen tento návrh zákona. Doporučuji propustit do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Ptám se tedy, kdo se hlásí z místa do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Pravděpodobně není zájem o závěrečná slova, když nebyla rozprava, ani od zpravodaje ani od pana ministra. Budeme se zabývat návrhem na přikázání, protože když nebyla rozprava, nepadl ani návrh na zamítnutí ani navrácení.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 22..., ale mám obavu, že vás budu muset odhlásit. Ale myslím si, že stav odpovídá.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 22 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 172 pro 133, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu 60 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 41

 

Podle schváleného pořadu schůze se vracíme do předložených druhých čtení. Budeme se zabývat bodem

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 135/ - druhé čtení

Z pověření vlády měl předložit návrh zákona ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ale ten je řádně omluven. Místo něho přednese návrh pan ministr vnitra Milan Chovanec. Ještě, pane ministře, požádám zpravodaje hospodářského výboru Jiřího Valentu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám vám k projednání ve druhém čtení návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a zákon o poštovních službách, který má za cíl zejména uvést zmiňované zákony do souladu s novým kontrolním řádem a doplnit chybějící sankce za neplnění povinností stanovených v evropském nařízení o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Evropské unii.

Jak jistě víte, hospodářský výbor předkládaný návrh zákona projednal na své schůzi 22. května a doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, který předkládali páni poslanci Urban a Birke.

Považuji za nutné vás upozornit, že v případě přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Urbana týkajícího se informování o změnách smluv a možnosti odstoupit od smlouvy bychom se dostali do rozporu s evropskou směrnicí o univerzální službě, která stanoví povinnost informovat účastníka o jakékoli změně smlouvy a o možnosti ukončit smlouvu v případě všech změn, nikoli jen v některých náležitostech.

Co se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Birkeho, vložení nového novelizačního bodu č. 3, souhlasíme s tím, aby omezení výše vypořádání závazků při předčasném ukončení smlouvy bylo vztaženo pouze na spotřebitele.

K dalším návrhům pana poslance, tedy nahrazení slova "účastník" slovem "spotřebitel", musím uvést, že sice rozumíme stanovisku pana poslance ve vztahu ke korporátním zákazníkům, je ale třeba si také uvědomit, že pojem spotřebitel nezahrnuje fyzické osoby podnikající, tedy ani malé živnostníky, a chtěl bych tedy zdůraznit, že úprava zákona o elektronických komunikacích směřovala především k ochraně fyzických osob, které jsou vždy slabší oproti pozici podnikatelů. Je pro nás přitom nepodstatné, zda je to fyzická osoba nepodnikající či fyzická osoba podnikající.

Děkuji vám za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 135/1. Žádám tedy, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jiří Valenta. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám přednesl usnesení hospodářského výboru ze 7. schůze ze dne 22. května letošního roku.

K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 135/1. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Pavla Šolce, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Valenty a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk 135 projednat a schválit, a to ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP