(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne milé kolegyně poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, milá vládo. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním odpoledním jednání.

Než přistoupíme k jednání, jehož tématem jsou interpelace, dovolte mi, abych přečetl omluvy z dnešního jednání. Z dnešního odpoledního jednání se omlouvají poslanci a poslankyně Petera, Soukup, Birke, Koskuba, Pavera, Kovářová, Horáček, Vácha a Šrámek. To jsou veškeré omluvy z dnešního odpoledního jednání.

 

Přejdeme k dalšímu bodu, kterým jsou

 

44.
Ústní interpelace

Jako první je na řadě interpelace pana poslance Josefa Šenfelda na pana premiéra Jiřího Rusnoka. Poprosím pana poslance Šenfelda o přednesení interpelace.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, přednesu svou interpelaci na pana premiéra.

Vážený pane předsedo, vláda schválila svým usnesením č. 728 ze dne 18. 9. 2013 postup dokončení sanace tzv. ostravských lagun a následně státní podnik Diamo vyhlásil výběrové řízení. Chtěl bych připomenout, že dle původní smlouvy měly být tyto laguny již vysanovány a měl zde být vysázen lesopark.

V minulosti vláda ČR souhlasila s převozem 110 tisíc tun nebezpečného odpadu do severních Čech, kde je tento odpad postupně spalován a bude spalován následně minimálně deset dalších let. Náš severočeský region je dostatečně postižen a chtěl bych ujištění, že se toto nebude již opakovat. Převoz a spalování uskutečňuje státní podnik Diamo a společnost Geosan Group, a. s. Vláda - potažmo státní podnik Diamo postavil přímo na ostravských lagunách technologické centrum na jejich likvidaci. Rád bych se vás zeptal, proč toto centrum nelikviduje odpady z lagun na místě a proč je zadání soutěže na dokončení ostravských lagun koncipováno ve smyslu stejného řešení, které v minulosti způsobilo zavezení severních Čech nebezpečným odpadem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Slovo má nyní pan premiér, předseda vlády Jiří Rusnok.

 

Předseda vlády ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, úvodem bych spolu s panem poslancem poněkud smutně konstatoval, že tento dlouhý příběh už měl být skutečně dávno vyřešen. A já také nerozumím tomu, jak je možné, že minulé vlády, které zahájily tuto ekologickou likvidaci ostravských lagun, dodnes ten problém, nebo tedy donedávna, nedokázaly vyřešit. Myslím, že to je velmi zajímavý případ, a určitě je potřeba se jím dále zabývat, co se tam vlastně dělo za ohromné zakázky, které tam probíhaly léta, a dodnes tento problém není vyřešen.

Nicméně pokud jde o současnost, mohu z podkladů, které mám k dispozici, konstatovat pouze následující:

V období let 2004 až 2011 byly zjištěny tzv. nové skutečnosti - zdůrazňuji v uvozovkách nové skutečnosti -, které mají zásadní vliv na dokončení celé sanační akce. Jsou to a) nadbilanční kaly v lagunách v rozsahu 90 až 100 tisíc tun, b) vývin obtížně zkondenzovatelných lehkých uhlovodíků a volného vodíku při dekontaminaci zeminy ve stávajícím zařízení technologie nepřímé termické desorpce - ITD - již při nízkých provozních teplotách, c) výskyt silně kontaminovaných vod, tzv. solanek, vně podzemní těsnicí stěny a její netěsnost.

Pokud jde o nové skutečnosti, skutečnost uvedená pod bodem b) se týká právě zařízení, které je určeno ke zpracování, nikoliv likvidaci kalů na místě. To je termická desorpce. Vývin zmíněných plynů, který vzhledem k nehomogenní povaze kalů nebylo možno předem odhadnout, vyžaduje významné úpravy technologie. Byl proto zpracován projekt, který se jmenuje Projekt dokončení sanace laguny Ostramo. Ten je zaměřen na konkrétní nápravná opatření k odstranění těchto technických či technologických problémů. Projekt popisuje všechny dosud zrealizované práce v rámci řešení nápravných opatření při odstraňování této staré ekologické zátěže, včetně specifikace potřebných finančních prostředků.

Proto naše vláda přijala dne 18. září 2013 zmíněné usnesení k této problematice, které vzhledem k těmto novým skutečnostem ministru životního prostředí ukládá, aby do 31. března 2014 vydal stanovisko definující nové podmínky realizace opatření vedoucích k pokračování sanace. Na přípravě tohoto stanoviska pracuje od října 2013 skupina expertů, shodou okolností se právě dnes schází v Ostravě. Stanovisko by mělo zohlednit všechny identifikované problémy, včetně spalování vytěžených kalů. Základní podmínkou Ministerstva životního prostředí je provedení posouzení vlivu na životní prostředí, čili tzv. EIA, pro všechny kroky sanačního procesu.

Pokud jde o nakládání s vytěženými kaly v minulých letech, mohu uvést následující:

Takzvané zařízení "nápravná opatření laguny Ostramo" společnosti Geosan Group, a. s., v Moravskoslezském kraji nemá podle posuzování vlivu na životní prostředí ani integrovaného povolení sloužit k likvidaci odtěženého kalu, například spalováním. Podle integrovaného povolení sestává zejména z technologie na zpracování kyselých dehtů. V rámci procesu EIA byla primárně řešena pouze odtěžba lagun, výroba produktu a dekontaminace území. V procesu EIA bylo oznamovatelem předloženo několik možností využívání produktu, například cementárny Čížkovice, Radotín, Mokrá, Prachovice, Hranice, Elektrárna Dětmarovice nebo Energetika Třinec. Spalování a skladování neprovádí státní podnik Diamo ani podnik Geosan Group, a. s. Skladování kalů je prováděno v zařízení skládkový komplex Celio, a. s., společnosti Celio, a. s., v Ústeckém kraji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP