(11.30 hodin)

 

Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Za klub bych řekl, že se nedomníváme, že by vláda měla činit tak závažné rozhodnutí dopadající na kvalitu života lidí, a jsme tím trochu překvapeni. Takže podpoříme odložení. A za sebe dodávám, že pokud jsme v tomto státě viděli, jak 40 let bylo upřednostňováno uhlí před kvalitou života lidí, tak bychom asi o tom měli opravdu vážně diskutovat. Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Mládek má slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi říci pouze dvě krátké poznámky.

Máme první úkol vyzvat Rusnokovu vládu, aby nedělala nic. To je velmi jednoduché a na tom se jistě všichni shodneme. Tato vláda bez důvěry nemá co přijímat zásadní strategická rozhodnutí, byť formálněprávně to možná může udělat, a pevně věřím, že jí to jasnou většinou bude sděleno. Ona by to neměla dělat nejenom co se týče limitů, ona by to neměla dělat při obsazování orgánů ve státních a polostátních firmách a v mnoha jiných věcech. To je jedna věc.

Nicméně i poté co toto schválíme, tak nová vláda nepochybně bude diskutovat prolomení limitů. Musím říci, že ten problém je velmi komplexní, dá se na něj nahlížet z mnoha různých úhlů, energetických, krajinotvorných, ale také čistě z občanského pohledu lidí, co tam žijí. Proto se domnívám, že ať bude přijato jakékoliv rozhodnutí na odborné úrovni, tak by ho měli schválit občané minimálně v krajském referendu Ústeckého kraje. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji i panu poslanci Mládkovi, který, jak jsem řekl, byl posledním přihlášeným. Žádné další přihlášky do obecné rozpravy nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Otevřu rozpravu podrobnou. Poprosím pana navrhovatele Robina Böhnische, aby se ujal své role, aby nám možná ještě jednou přečetl návrh usnesení. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji a dovolím si zopakovat usnesení, o kterém bychom hlasovali. Usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky

a) nerušit ani nijak měnit usnesení vlády České republiky č. 444 ze dne 30 října 1991, kterým vláda schválila závazné limity omezení těžby hnědého uhlí v severních Čechách;

b) nepodnikat žádné kroky ve věci vzniku společné těžařské firmy státu s vlastníky dolů."

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda je ještě nějaká přihláška do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Zeptám se pana navrhovatele. Závěrečné slovo pravděpodobně nebude požadovat? Je tomu tak. Tedy bychom zahájili hlasování. Návrh usnesení vám byl přečten a všichni víme, o čem hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak byl přednesen panem poslancem Böhnischem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 64. Přihlášeno 168, pro 148, tento návrh usnesení byl přijat. (Potlesk části poslanců.)

 

Končím bod 45, a než otevřeme bod 10, předám řízení schůze paní místopředsedkyni Jermanové.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Krásné poledne všem a pojďme k projednávání dalšího bodu. Je to

 

10.
Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Usnesení volební komise k tomuto bodu vám bylo rozdáno pro informaci na lavice. Podotýkám, že název bodu zůstal stejný, ale připomínám, že jsme již rozhodli, že komise, kterou jsme v úterý 10. prosince zřídili, bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Jenom poznámka: zřídili jsme stálou komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Paní předsedající děkuji a přeji dobré téměř poledne všem kolegyním i kolegům. Také členům vlády.

Rád bych vás, přátelé, informoval o tom, že volební komise na své 4. schůzi dne 11. prosince, tedy včera, projednala návrhy poslaneckých klubů na členy stálých komisí a v tomto případě přijala svoje usnesení číslo 18. Ten materiál máte všichni před sebou a dovolte mi prosím říci k němu několik slov.

Podle článku 5 bodu 1 našeho volebního řádu rozhoduje Poslanecká sněmovna hlasováním o potvrzení kandidátky předložené volební komisí. Pokud Poslanecká sněmovna ustavení některé komise nepotvrdí, musí kluby podle čl. 5 bod 7 předložit volební komisi nové návrhy. Říkám to proto, že předloženou kandidátku nelze v rámci projednávání tohoto bodu jakýmkoliv způsobem měnit. Není tedy možné dělat změny u jednotlivců, ale hlasujeme a pracujeme s celou kandidátkou tak, jak vám ji volební komise předkládá.

Nyní bychom tedy měli hlasováním en bloc rozhodnout o ustavení stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny. Ještě jednou opakuji, ten materiál, seznam 15 nominovaných poslankyň a poslanců, máte před sebou a je tam respektováno poměrné zastoupení jednotlivých stran.

Takže prosím paní předsedající o hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ještě před hlasováním otevírám rozpravu, do které se s faktickou přihlásil pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Přeji dobrý den.

K téhle komisi bych jen rád řekl, že se jmenuje "pro rovné příležitosti", nicméně je od počátku genderově zcela nevyvážená, protože tam máme poměr žen 12:3 vůči mužům. Tak jsem chtěl pouze požádat tuto absolutní většinu, aby přestože například moje maminka, tchyně i žena si myslí, že muži jsou na světě v zásadě k nepotřebě, nezneužívaly tohoto svého většinového postavení a chovaly se k nám rovně, jako se snažíme chovat my k nim. Návrh samozřejmě podpořím. Děkuji. (Oživení a smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nikdo další do rozpravy není přihlášen. Tímto rozpravu končím a předávám slovo předsedovi volební komise. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Za hnutí ANO jsou v komisi tři ženy a jeden muž a věřím, že i u ostatních stran a poslaneckých klubů budou ženy na přítomné muže hodné a konstruktivní.

Takže pokud není žádných dalších připomínek - ještě jednou zopakuji - ke stálé komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, tak prosím paní předsedající, aby nechala o složení této komise hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá tedy. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s kandidáty na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je pro? Proti? Zdržel se?

Hlasování tímto končím. Je to hlasování číslo 65, přihlášeno 170 poslanců, z toho pro 142. Návrh byl přijat. Tímto konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi pro rovné příležitosti, rodinu a národnostní menšiny. Děkuji.

 

Dalším bodem k projednání je

 

11.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Podotýkám, že i u tohoto bodu zůstal název stejný, i když jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

Prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl. Prosím. - Pardon, ještě technická, omlouvám se.

 

Poslanec Jiří Běhounek: V hlasování 64, prosím, hlasoval jsem pro, na sjetině je proti. Pro stenozáznam prosím, aby bylo opraveno. Nezpochybňuji hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP