Začátek schůze Poslanecké sněmovny
6. prosince 2013 ve 12.10 hodin
Přítomno: 188 poslanců

 

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, já bych vás požádal, abyste zaujali svá místa v sále. Ještě než zahájíme třetí schůzi, požádám předsedy jednotlivých poslaneckých klubů, aby se pokud možno shromáždili zde nahoře, abychom se poradili o dalším postupu. Prosím předsedy všech poslaneckých klubů do sálu a sem ke mně nahoru. Děkuji.

(Porada s předsedy jednotlivých klubů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat ve schůzi, kterou zahájil pan předseda Poslanecké sněmovny. Oznamuji, že po poradě s předsedy klubů dnešní den bude probíhat nyní do 13 hodin, pak bude hodinu pauza na oběd a pak bychom pokračovali v pořadu třetí schůze Poslanecké sněmovny.

Máte před sebou návrh programu schůze. K programu schůze se ohlásil jako první předseda klubu TOP 09 pan Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ve středu odpoledne rozhodl organizační výbor, že svolá ještě na dnešní den mimořádnou schůzi, aby mohlo být projednáváno první čtení státního rozpočtu, aby mohlo být projednáváno v onom bezprecedentním tempu, které neumožňuje řádnou parlamentní debatu, čtrnácti dnů. Já nechci opakovat vášnivou diskusi, kterou jsme tady vedli při projednávání harmonogramu státního rozpočtu, jenom chci znovu opakovat, že i způsob, kterým je svolávána schůze k prvnímu čtení státního rozpočtu, i ten harmonogram, který jsme již schválili, prostě neumožňuje řádnou parlamentní debatu a že podle našeho názoru už je za hranicí ústavnosti, jakkoliv s tím pan předseda Votava polemizoval, jakkoliv má posudek legislativního odboru. Mohu samozřejmě disponovat celou řadou jiných posudků jiných autoritativních institucí.

Jsem přesvědčen, že by se snadno dalo prokázat před Ústavním soudem, že řádný prostor k parlamentní debatě o takto důležité normě nebyl dán a že se jednalo o proces pouze formální, nikoliv o proces s věcnou náplní. To, že jsem na to upozorňoval a upozorňuji, ještě neznamená, že klub TOP 09 něco takového udělá. Jedním z velkých nešvarů bývalé opozice bylo neustálé podléhání pokušení, že v okamžiku, kdy podlehli v poctivém politickém souboji argumentů a hlasování, obraceli se s čímkoliv a neustále na Ústavní soud, aby to ještě jednou, poté co prohráli politickou diskusi a hlasování, zkusili u Ústavního soudu. Tím svým vlastním chováním bývalá opozice Ústavnímu soudu přiřadila faktický význam, který mu podle našeho názoru nepřísluší. Udělala z něj jakousi třetí komoru Parlamentu. TOP 09 nechce opakovat tyto nešvary bývalé opozice. Jsme přesvědčeni, že každá ústavní instituce má dělat to, co jí přísluší, a nebudeme - ohlašuji to i do budoucnosti - se snažit z Ústavního soudu dělat třetí komoru Parlamentu, protože to pokládáme za dlouhodobě škodlivé a za jednu z největších chyb, kterou ze své opozice naši kolegové dělali.

Přestože jste schválili harmonogram projednávání státního rozpočtu, schválili jste ho na kritické cestě zákonných lhůt. To znamená, pokud jakákoliv lhůta nebude dodržena v příslušném datu, tak spadne celý harmonogram.

Ujišťuji vás, že je v našich silách a schopnostech, poté co jsme po poctivé diskusi byli přehlasováni, že je v našich silách učinit, aby to bylo podle nás. Je v našich silách a schopnostech zařídit, aby se do půlnoci dnešního dne nehlasovalo. Je v našich silách a schopnostech podrobit každý parlamentní sešit - těch sešitů je osm - čtyřhodinové věcné a odborné analýze. Možná bychom pana poslance Birkeho přesvědčili o tom, že máme dostatek odborníků na takovou diskusi, možná že by se pan poslanec i něco dozvěděl. Hlasovat o státním rozpočtu po takto věcné a odborné diskusi bychom mohli někdy v pondělí nad ránem. No a pak bychom zase museli hlasovat o tom harmonogramu, protože mezitím už by byl bezcenný.

To je v našich silách a schopnostech, a my to neuděláme. My to neuděláme, protože obstrukce je legitimní nástroj opozice, ale má s ní být zacházeno jako se šafránem, a nikoliv z pozice zlomyslnosti.

Nechť je tenhle náš přístup brán jako snaha o výraz slušnosti v prostředí, kde se dozvídáme mnoho nového, kde se třeba dozvídáme, že slib, byť veřejně vyslovený, ještě není dohodou, protože dohoda znamená oboustranné plnění, zatímco slib je něco, co slibuji, ale to ještě neznamená, že jsem se dohodl a musím to dodržet. Nechť je to náš přístup do politické kultury na začátku naší práce tohoto čtyřletého období, kde se poznáváme a nastavujeme vztahy. A ty vztahy vzájemného respektu, vzájemné úcty a možnosti tady nejenom spolupracovat, ale také dýchat, budou přesně takové, jaké si uděláme my sami.

Děkuji vám. (Potlesk z pravé strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. On mi umožnil, abych se vrátil do toho bodu, který je potřeba učinit, protože po zahájení schůze samozřejmě musíme schválit program, a vzhledem k jeho vyjádření mám přece jen o něco jednodušší situaci.

Než začneme schvalovat program, oznámím, že omluvy ze druhé schůze platí i pro třetí schůzi a náhradní karty mi nikdo jiné nové nehlásil, takže náhradní karty jako ve druhé schůzi budou mít příslušní kolegové i ve třetí schůzi.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů třetí schůze Poslanecké sněmovny. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Martu Semelovou a Kristýnu Zelienkovou. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

Zahájím hlasování pořadové číslo 1 na této schůzi a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 152 poslanců pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami třetí schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Martu Semelovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP