(18.20 hodin)
(pokračuje Benda)

Myslím, že se nám situace malinko zkomplikovala po předchozím bodu a jistě dobře myšleném vystoupení pana poslance Melčáka, protože kdyby došlo k situaci, že ve velkých volbách ponecháme dva preferenční hlasy a v ostatních dojde ke změně na čtyři, tak zase je to mírně absurdní, ale to už je jenom komentář k projednávání předchozího tisku. Jenom se ukazuje, jak je nešťastné dělat takovéto změny těsně před volbami a k čemu mohou dojít.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuj panu poslanci Marku Bendovi. Nyní bych rád poprosil pana poslance Toma Zajíčka, aby nás jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí informoval o usnesení výboru.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás velmi stručně seznámil s průběhem projednávání této materie ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který je vtělen do usnesení číslo 355 tohoto výboru.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 64. schůzi po odůvodnění doktora Robina Böhnische, poslance Parlamentu ČR, a po zpravodajské zprávě poslance Toma Zajíčka a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně tisk 953 zamítnout;

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu - což v této chvíli činím;

3. pověřil předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi a otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Robin Böhnisch.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo. Dovoluji si tady navrhnout, aby za základ projednávání v podrobné rozpravě bylo vzato usnesení ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zaregistroval jsem. Dámy a pánové, já jsem v poněkud nekomfortní situaci. (V sále v daném okamžiku není žádný jiný místopředseda Sněmovny.) Rád bych řekl alespoň dvě věty, ale obtížně se mi to budu činit odtud, leda za situace, kdy byste tolerovali, že moje poznámka bude věcná, byť z tohoto místa. (Projevy souhlasu v sále.)

Chtěl bych říci, že na rozdíl od voleb do zastupitelstev obcí a krajů, kde si myslím, že d´Hondtův systém je naprosto oprávněný a užitečný, u voleb do Evropského parlamentu d´Hondtův systém je naprostým nesmyslem. A myslím si, že je potřeba, abychom si to uvědomili. V Evropském parlamentu nejde o to, aby některá z politických stran získávala řekněme většinu pro své hlasování; tam jde o to, aby voliči České republiky na základě svého hlasování byli rovnoměrně zastoupeni.

Já nemám připraven pozměňovací návrh, jenom upozorňuji na tuto hrubou vadu, ke které došlo v dobách opoziční smlouvy, kdy se řekněme hledal způsob, jak potlačit jiné strany než ty, které jsou největší, a bez ohledu na to, jestli to je nebo není užitečné. Pro volby do Evropského parlamentu je d´Hondtův systém neužitečný, zmatečný, matoucí, kontraproduktivní.

Tím jsem končil svou věcnou poznámku.

Kdo dále se hlásí? Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu pana poslance Böhnische, abychom za základ pro podrobnou rozpravu vzali usnesení ústavněprávního výboru.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 34. Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 97 poslanců, pro bylo 78, nikdo proti, takže jsme návrhu pana poslance Böhnische vyhověli.

 

A můžu otevřít podrobnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení této normy. Děkuji panu poslanci Böhnischovi, panu poslanci Bendovi i Zajíčkovi.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

41.
Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala, Jaromíra Talíře
a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
/sněmovní tisk 980/ - druhé čtení

 

Připomenu, že jsme návrh přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru a komisi pro otázky ústavy a že po odchodu pana poslance Koudelky je třeba, aby ústavněprávní výbor ze svého středu vygeneroval zpravodaje.

V tuto chvíli bych rád dal slovo zástupci navrhovatelů panu poslanci Jaromíru Talířovi.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já ve stručnosti připomenu, že tento návrh novely ústavy se týká omezení imunity příslušných ústavních činitelů, trestněprávní imunity, která se má na tyto ústavní činitele vztahovat pouze po dobu výkonu jejich mandátu či funkce. To je předmět této navrhované úpravy. Myslím si, že jako úvod předkladatelů tohoto zákona to stačí v tuto chvíli.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaromíru Talířovi. Usnesení výboru a komise byla rozdána jako sněmovní tisky 980/2 a 980/3 a vyrozuměl jsem, že funkce dvojjediného zpravodaje se ujme pan poslanec Zdeněk Jičínský, takže mu děkuji za ochotu a dávám mu slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane místopředsedo, chci potvrdit vaše slova, že ústavněprávní výbor i dočasná komise Sněmovny pro ústavní otázky se tímto návrhem zabývaly. Oba orgány Sněmovny jej doporučily Sněmovně k přijetí v podobě, kterou přijal ústavněprávní výbor.

Jenom mám drobnou poznámku ke slovům pana navrhovatele. Netýká se to všech ústavních činitelů, ale poslanců, senátorů a členů Ústavního soudu. O prezidentovi republiky jsme v této souvislosti nejednali, nebylo to součástí návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému a otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, o poslanecké imunitě trestní se napsalo a řeklo už mnoho slov. Já se dokonce domnívám, že zcela určitě bychom našli i trestné činy, na které by se neměla vztahovat poslanecká imunita žádná, například na násilné trestné činy, a jistě bychom našli i další kategorie, kde si myslím, že je imunita bezpředmětná, navíc, když věříme tomu, že poslanci jsou lidé, kteří mají status jakýchsi lidí velice dbajících zákonů, takže si myslím, že dokonce by to neohrozilo nikoho nijak.

Nicméně, myslím si, že pokud jde o imunitu, máme v ústavě jeden problém, a sice v ústavě je uvedeno v článku 27 odst. 2 ve větě první, že poslanec a senátor za projevy učiněné ve Sněmovně a Senátu nemůže být trestně stíhán. Já zopakuji pozměňovací návrh, který už jsem tady jednou přednesl. Nakonec zákon nebyl schválen vůbec. Jsem přesvědčen totiž o tom, že poslanec vykonává svůj mandát na území celé České republiky, a tudíž by za projevy související s výkonem mandátu poslance nebo senátora neměl být také trestně stíhán nikdy.

A proto z tohoto důvodu mi dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh v tomto znění: V čl. 27 odst. 2 text první věty se mění na tento text: "Za projevy učiněné v souvislosti s výkonem mandátu nelze poslance nebo senátora trestně stíhat."

To je všechno. Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP