(17.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Budeme projednávat bod

 

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 22/2004 Sb.,
o místním referendu a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 987/ - druhé čtení

 

Předložený návrh uvede z pověření vlády ministr vnitra pan František Bublan. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážené dámy a pánové, dovolte, abych uvedl vládní návrh novelizace zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze, který je obsažen ve sněmovním tisku č. 987. Cílem této novely je odstranění zásadních nedostatků platné právní úpravy, které mají vliv na výkon působnosti obcí a krajů zejména v oblasti dozoru a kontroly. Vzhledem k tomu, že podrobné zdůvodnění nezbytnosti navrhované právní úpravy je obsaženo v důvodové zprávě, zmíním tyto důvody pouze stručně.

Dosud platná právní úprava zákona o územních samosprávných celcích zakládá nerovný přístup k obcím, vůči kterým vystupují dva dozorové orgány, zatímco vůči krajům a hlavnímu městu Praze pouze jeden. Dalším nedostatkem je skutečnost, že orgánům dozoru není dána možnost okamžitého zásahu v případě zjištění zřejmých nezákonností. V neposlední řadě je třeba zmínit nedostatečnost platné právní úpravy kontroly územních samosprávných celků, respektive neoddělení právních institutů dozoru a kontroly, což má za následek nevynutitelnost dodržování povinností uložených územním samosprávným celkům zákonem.

Závěrem bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že nedostatky stávajícího systému dozoru a kontroly prokázala aplikační praxe a změna stávající právní úpravy je proto nezbytná. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Miroslav Váňa, který zastoupí zpravodaje výboru pana poslance Michala Haška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Dámy a pánové, má zpravodajská role bude stručná, jelikož se omezím na citaci usnesení.

Tímto sněmovním tiskem 987 se zabýval výbor pro veřejnou správu, a to na své 56. schůzi 9. listopadu. Výbor na této schůzi přijal usnesení, kterým doporučuje této Poslanecké sněmovně sněmovní tisk projednat a schválit. Pozměňovací návrhy vám zde byly rozdány, proto je nebudu předčítat. Výbor dále zmocňuje zpravodaje, aby vás s tímto usnesením seznámil, což jsem právě učinil.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Mám 10 přihlášek do rozpravy podrobné.

Vidím pana poslance Tomáše Kvapila, který se hlásí do obecné rozpravy, a dále další kolegy. Máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, stručně chci uvést, že v podrobné rozpravě podám dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká možnosti oddělení části obce, kde bych chtěl v přechodných ustanoveních doplnit to, aby v těch místních částech dvou měst, kde už došlo v důsledku referenda atd. k rozhodnutí o vzniku samostatné obce, aby tak mohlo být učiněno ještě před komunálními volbami, aby se volilo v těchto částech obecní zastupitelstvo nově vzniklé obce a nemusely tam být opakovány volby na začátku roku 2007.

Druhý pozměňovací návrh se bude týkat statutárních měst, kde budu navrhovat, aby za statutární město bylo zákonem stanoveno i město Přerov.

Děkuji. Tím se hlásím do podrobné rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Již jsem si vás zaznamenala. Nyní je přihlášen pan poslanec Josef Poláček.

 

Poslanec Josef Poláček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit do podrobné rozpravy s doplněním dalších statutárních měst.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Též si vás poznamenávám. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Sdělím vám pořadí do podrobné rozpravy: pan poslanec Vícha, Votava, Vlček, Dub, Koníček, Čada, Recman, Grospič, Fialová, Vávra, Kvapil, Kratochvíle, Poláček, Sehoř a Zajíček. Nyní dávám slovo prvnímu, což je pan poslanec Josef Vícha. - Stahuje sou přihlášku.

Pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Paní předsedající, dámy a pánové, odkázal bych na své dva pozměňovací návrhy, které vám byly rozdány na lavice. V krátkosti bych se zmínil, čeho se tyto pozměňovací návrhy týkají.

První pozměňovací návrh řeší souběh mandátu poslance či senátora s výkonem mandátu člena zastupitelstva obce, kraje či hlavního města Prahy. Pokud se jedná o takovýto souběh, poslanec či senátor by vykonával mandát jako neuvolněný člen těchto zastupitelstev.

Druhý pozměňovací návrh upravuje vztah, kdy členem rady krajského zastupitelstva je starosta, místostarosta či člen rady obce v územním obvodu kraje.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní pan poslanec Miloslav Vlček. Připraví se pan poslanec Tomáš Dub.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil dva pozměňovací návrhy k tisku 987.

První pozměňovací návrh: V§ 4 odstavec 1 se za slovo "Olomouc" vkládá slovo "Přerov".

Druhý pozměňovací návrh k tomuto tisku je k zákonu 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení v České republice se omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů. V § 1 odstavec 1 se vypouští a nahrazuje se novým textem, který zní:

Odstavec 1. Tento zákon upravuje v souladu heperovských (?) společenství - odkaz 1 - kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení v České republice omezují z bezpečnostních důvodů zvláštní právní předpisy - odkaz 2 -, při jejichž dovozu a vývozu - odkaz 3 - dále jen přeprava. (?)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP