(16.50 hodin)
(pokračuje Křeček)

Svaz měst a obcí ovšem prohlásil, že se nebude řídit tímto rozhodnutím, že rozhodně neobsadí tyto rady svými členy. Takže samozřejmě jsme museli hledat nové řešení.

Chtěl bych pana ministra ujistit, že nejde o poslaneckou iniciativu. Ústavněprávní výbor požádal Ministerstvo spravedlnosti, aby mu představilo varianty. My jsme volili varianty, které nám byly předloženy Ministerstvem spravedlnosti k těmto věcem. Z jednotlivých variant jsme vybírali tu, kterou považujeme za nejlepší.

Já navrhuji, aby usnesení ústavněprávního výboru se stalo základem pro projednávání v dalším čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. O vašem návrhu dám samozřejmě hlasovat, až vyslechnu všechny ostatní zpravodaje jednotlivých výborů.

Nyní pan poslanec Miloš Kužvart jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostřední. Prosím, pane zpravodaji máte slovo.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se tímto návrhem vládní předlohy zákona o střetu zájmu zabýval dne 1. prosince 2005. Bylo to poté, co dvakrát byl tento návrh projednáván na podvýboru pro veřejnou správu, který doporučil výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí tento tisk schválit, přičemž 1. 12. jako následující jednání po jednání podvýboru pro veřejnou správu jsme přijali následující usnesení, kdy jsme odhlasovali určitou úpravu, která je obsažena v příslušném usnesení číslo 339 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, která vám byla již před několika dny rozdána, s tím, že tento zákon doporučujeme ve smyslu oné změny na výboru pro životní prostředí schválit.

Chtěl bych konstatovat, že to, co zde konstatoval můj předřečník, zpravodaj ústavněprávního výboru, s tím se ztotožňuji, protože zákon zde byl velmi dlouhou dobu, byl projednáván velmi podrobně. Zároveň se hlásím do obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nyní pan poslanec Jiří Václavek, zpravodaj rozpočtového výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor vám předal své usnesení v rámci tisku, které vám bylo sděleno. Trochu mě zaskočil pan zpravodaj Křeček tím, že navrhuje, aby pozměňovací návrhy byly podávány k jejich usnesení. Já s tím v zásadě souhlasím, nemám s tím velké problémy, pouze v podrobné rozpravě bude pro mne malý problém - jak upravit pozměňovací návrhy rozpočtového výboru na jejich znění. Proto si myslím, že by bylo záhodno nejdříve hlasovat o tom, k jaké verzi se pozměňovací návrhy podávají. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli z výboru petičního je někdo pověřen sdělit nám obsah jednání petičního výboru. Paní předsedkyně zde není, je na služební cestě a řádně omluvena. Výsledek jednání není. V tom případě končím zpravodajské zprávy a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že je do ní řádně přihlášena paní poslankyně Fischerová, pan poslanec Kužvart, pan poslanec Jan Klas a Ivan Langer.

Nejdříve dávám slovo řádně písemně přihlášené paní poslankyni Táně Fischerové. Ještě předtím, jestli jsem správně informován, bych měl dát hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Stanislav Křeček jako zpravodaj ústavněprávního výboru. Vzhledem k tomu, že mám obsah sdělení pana kolegy Klase, v rozpravě dám přednost, omluvte mě, jeho procedurální připomínce. Prosím, pan poslanec Jan Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je zde zásadní problém, než začneme o čemkoli hlasovat. Perfektně ho pojmenoval pan zpravodaj Křeček. My nemáme jednotné noty. Je zde potřeba dvě stě výtisků vládního návrhu zákona v aktuálním znění. To mají pouze členové ústavněprávního výboru. Myslím, že nelze projednávat a podávat pozměňovací návrhy k něčemu, co nemáme na stole. Poprosil bych, abychom byli s touto materií všichni seznámeni, aby každý z nás nedával pozměňovací návrhy k něčemu jinému, protože neexistuje originální výtisk vládního návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, rozumím vaší námitce, ale musím říci, že jsem konstatoval - nikdo to nezpochybnil - že jednotlivá usnesení výboru byla rozdána všem poslancům. Pokud ho někdo nemá, není to chyba Poslanecké sněmovny, ale jednotlivých poslanců, protože skutečně usnesení ústavněprávního výboru vám bylo řádně rozdáno k tisku 1056. Pokud tomu tak není, museli bychom zjistit, v kolika případech se tak stalo, ale nemám žádný důvod pro to, abych nevěřil tomu, že usnesení ústavněprávního výboru nebylo rozdáno. Skutečně většina poslanců potvrzuje - a ptám se paní předsedkyně ústavněprávního výboru, jestli usnesení bylo rozdáno. Paní předsedkyně potvrzuje, že ano. Čili tato námitka byla vznesena, všichni jsme ji slyšeli.

Předtím než otevřu obecnou a podrobnou rozpravu, dám hlasovat o tom, že základem pro projednání bude usnesení ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny. Má někdo výhradu proti mému postupu? Nevidím.

Nebudu vás odhlašovat, myslím, že přítomnost je kolem 99 poslanců.

 

Zahájil jsem hlasování 891. Kdo je pro, aby základem pro projednání bylo usnesení ústavněprávního výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 891 z přítomných 114 pro hlasovalo 96, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Otevírám obecnou rozpravu. Nyní řádně přihlášená první v pořadí paní poslankyně Taťána Fischerová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, zákon o střetu zájmů je středem pozornosti a diskusí už řadu měsíců, jak všichni víme. Zájem veřejnosti je pochopitelný a správný, protože kvalitní zákon může významně přispět k dobré a demokratické správě veřejného prostoru. Byla by chyba o tomto zákonu mluvit jako o restriktivním nástroji, který omezuje práva určité skupiny. Vstupuje-li kdokoli do veřejné funkce, vstupuje tam dobrovolně na základě vlastního rozhodnutí a s přijetím této funkce přijímá i odpovědnost a určitá omezení. Tato omezení jsou však nejen v zájmu společnosti, ale i nás samotných. Právě průhlednost našich kroků a zveřejnění našeho majetkového prospěchu vytvářejí základní předpoklady naší skutečné nezávislosti a věcného rozhodování v zájmu veřejnosti. Je tedy pro nás samé užitečné nastavit pravidla tak, abychom mohli předejít nedůvěře ze zneužití postavení anebo funkce. Pro všechny tyto důvody je tento zákon opravdu jedním ze základních zákonů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Neprojednáváme nic, co by mělo jakousi slabou validitu. Je to velmi závažný zákon. Prosím ty, kteří nemají zájem o bod 244, aby veškeré diskuse přenesli do předsálí a nechali paní kolegyni Fischerovou hovořit, a to tak, aby tady byl dostatečný klid a pořádek.

Eviduji další přihlášky z místa. Prosím, paní kolegyně, pokračujte.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji, pane předsedající. Pro všechny tyto důvody je tento zákon opravdu jedním ze základních zákonů.

To, co pokládám za důležité pro nás, pokládám za důležité i pro naše blízké - rodiče, manžele, manželky i děti. Všichni známe případy, kdy je možno nějaký zákon obejít převedením aktiv na osobu blízkou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP