(16.00 hodin)
(pokračuje Koudelka)

Z toho důvodu vláda předložila návrh zákona, který provádí příslušné nařízení Rady v oblastech, které nařízení Rady neupravuje přímo. Návrh zákona je koncipován tak, že vedle vlastního návrhu zákona o evropském družstvu je připojen i doprovodný návrh zákona, který mění některé zákony související s touto problematikou.

Tolik moje úvodní slovo. Doporučuji, aby oba dva návrhy zákona postoupily do druhého čtení, a doporučuji, aby byla spojena rozprava.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Je před námi tedy procedurální hlasování o sloučené obecné rozpravě k bodům číslo 47, sněmovnímu tisku 1181, a bodu číslo 48, sněmovnímu tisku 1182.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 884. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby k těmto dvěma tiskům probíhala sloučená obecná rozprava. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 884 z přítomných 96 pro 66, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji nyní tedy projednávání bodu číslo 47, sněmovního tisku 1181, a zahajuji projednávání bodu číslo 48, sněmovního tisku 1182. Tímto bodem je

 

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti
/sněmovní tisk 1182/ - prvé čtení

 

Já tedy požádám o úvodní slovo opět místopředsedu vlády a ministra spravedlnosti, který předložený návrh z pověření vlády uvede.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jak jsem avizoval v předchozím úvodním slově, nyní se úvodního slova vzdávám, neboť jsem tento návrh avizoval.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já to samé. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji i vám. Otvírám tedy sloučenou obecnou rozpravu a konstatuji, že nemám - ještě kontroluji - žádnou písemnou přihlášku ani k jednomu z bodů. Táži se tedy, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím sloučenou obecnou rozpravu.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání, a vracíme se tedy k bodu číslo 47, sněmovnímu tisku 1181. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Ptám se na jiný návrh na přikázání výborům k projednání. Není takový návrh.

 

Proto zahajuji hlasování číslo 885. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu na přikázání?

Hlasování pořadové číslo 885 přítomno 97, pro 79, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru a končí projednávání bodu číslo 47, sněmovního tisku 1181, v prvém čtení.

 

Nyní se vracíme k bodu číslo 48, sněmovnímu tisku 1182. Budeme se také zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Opět je zde návrh organizačního výboru pro přikázání tohoto návrhu k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání jinému výboru? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 886. Kdo souhlasí s přikázáním ústavněprávnímu výboru? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 886 z přítomných 100 pro 79, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh jsme přikázali k projednání ústavně právnímu výboru, a tím končí projednávání bodu číslo 48, sněmovního tisku 1182, v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu našeho schváleného pořadu schůze. Tím je šestý pevně zařazený bod dnešního odpoledního jednání. Je jím bod číslo

 

49.
Vládní návrh zákona o insolvenčních správcích
/sněmovní tisk 1192/ - prvé čtení

 

Opět požádám, aby předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedl návrh zákona o insolvenčních správcích. Je to návrh, jehož přijetí předpokládá nová právní úprava úpadkového práva, která byla projednána v prvním čtení již na předchozí schůzi Poslanecké sněmovny.

Stávající právní úprava správců a jejich postavení je pouze torzovitá a kusá. Zcela ignoruje případné požadavky na odbornou přípravu správců a taktéž nevytváří žádnou možnost postihu správců, kteří porušují právní úpravu nebo nepostupují s odbornou péčí, s výjimkou postihu za spáchání trestného činu. Nový, navrhovaný zákon o insolvenčních správcích stanovuje základní požadavky na výkon činnosti insolvenčního správce, určuje podmínky zápisu do seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti a který je součástí insolvenčního rejstříku. Nový zákon bude mít pozitivní dopady na podnikatelské prostředí a přinese profesionalizaci a transparenci do činnosti insolvenčních správců. Postavení správců bude oproti dosavadnímu stavu významně posunuté právě s ohledem na zcela nové pojetí právní úpravy insolvenčního práva, které se bude ubírat směrem k větší komplexnosti, kvantitě a větší složitosti ruku v ruce nejen s rozvojem dalších forem řešení krizových situací, ale také s nárůstem významu úpadkového práva.

Vzhledem k tomu, že se s návrhem zákona o insolvenčních správcích počítá jako s jednou částí souboru úpravy úpadkového práva, kde se již dvě části, zákon o úpadku a doprovodný zákon k němu, nacházejí ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně, navrhuji Poslanecké sněmovně, aby rovněž tento zákon jako třetí skladební kámen nové úpadkové právní úpravy propustila do druhého čtení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, co nového nám přináší tento zákon o insolvenčních správcích? Tak především je to změna, že seznam insolvenčních správců nebude již nadále u jednotlivých krajských soudů, ale povede jej Ministerstvo spravedlnosti. Dále je zde vlastně ukládací povinnost ohledně vzdělání a insolvenční správci do budoucna budou muset mít povinně vysokoškolské vzdělání, a to buď ekonomického, nebo právnického směru. Ať už však ten, kdo bude chtít vykonávat práci insolvenčního správce, bude mít toto vzdělání, kromě tohoto vzdělání bude muset taktéž povinně složit zkoušku. Tuto zkoušku bude opět organizovat jednotně Ministerstvo spravedlnosti. Správce může být fyzická či právnická osoba, a to jak naše, tak zahraniční. U některých fyzických osob či právnických osob zahraničních se nebude vyžadovat ona povinná zkouška, neboť zde bude uznána odborná kvalifikace podle zvláštního právního předpisu. A to je podle mého jedno z mála témat, o kterém bychom mohli diskutovat po propuštění této normy na ústavněprávním výboru.

Celkově se domnívám, že by tato právní norma měla kultivovat prostředí mezi insolvenčními správci, a pro tuto naději doporučuji Sněmovně propustit sněmovní tisk 1192 k projednání výboru.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP