(15.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Nyní má slovo zpravodaj v podrobné rozpravě pan poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená Sněmovno, dovoluji si načíst již avizované pozměňovací návrhy.

A. V části první se v § 31a odstavec 2 vkládá nová věta, která zní: "Celoživotní vzdělávání se uskutečňuje alespoň na dvou místech, nejméně jedno pořádá pobočka Komory ve své územní působnosti."

B. K pozměňovacímu návrhu ústavněprávního výboru - části jedenácté (zákon o státním zastupitelství): Dosavadní novelizační text se označuje jako bod 1 - změna § 34 odstavec 6 a vkládá se nový bod 2, který zní: V § 40 odstavec 2 se za slovo "obvodů" vkládají slova "vrchních, krajských a okresních" a slova "obvodu státního" se nahrazují slovy "obvodu vrchního, krajského nebo okresního státního".

C. K pozměňovacímu návrhu ústavněprávního výboru - části dvanácté (zákon o soudech a soudcích):

1. V § 36a odstavec 2 první věta zní: "Asistenta soudce jmenuje předseda příslušného soudu na návrh soudce, o jehož asistenta se jedná; asistenta odvolává předseda soudu i bez návrhu."

2. Doplňuje se nový bod 2, který zní: V § 39 odstavec 2 se za slovo "Praze" vkládá čárka a slova "rozhoduje v České republice jako soud" nahrazují slovy "je-li obecný soud žalovaného v obvodu Vrchního soudu v Praze a Krajský soud v Brně, je-li obecný soud žalovaného v obvodu Vrchního soudu v Olomouci, rozhodují jako soudy". Ostatní body se přečíslují.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní prosím pana poslance Miloslava Kalu do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji za slovo. Dovolte mi přednést pozměňovací návrhy k zákonu o advokacii, tisk 975.

K pozměňovacímu návrhu ústavněprávního výboru - k části dvanácté (zákon o soudech a soudcích): Vkládají se na konec nové body, které zní:

1. V § 129 odstavec 2 první věta se za slovo "akademie" vkládá slovo "zejména".

2. V § 130 odstavec 2 první věta se slovo "řídí" nahrazuje slovem "projednává" a slovo "stanoví" se vypouští. Ve druhé větě se za slovo "tvoří" vkládají slova "ředitel, který je jejím předsedou," a za slova "ministrem spravedlnosti" se doplňují slova "na návrh ředitele".

3. V § 130 odstavec 3 se slovo "zajišťuje" nahrazuje slovem "řídí" a za slovo "personální" vkládá slovo "pedagogické,".

4. V § 131 se slovo "Rada" nahrazuje slovem "ředitel".

5. V § 133 odstavec 1 se za slovo Rada doplňuje čárka a slova "a ostatní pedagogičtí zaměstnanci".

6. V § 133 odstavec 3 se slovo "lektorskou" nahrazuje slovem "pedagogickou", slovo "lektorovi" se vypouští a za slovo "předpisů" se vkládají slova "pro akademické pracovníky státních vysokých škol".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím dalšího přihlášeného a tím je pan kolega Vladimír Čada.

 

Poslanec Vladimír Čada: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, chtěl bych se tímto přihlásit k pozměňovacím návrhům mnou předloženým, a to ke sněmovnímu tisku 975, zákona o advokacii. V písemné formě byly pozměňovací návrhy doručeny do vašich poslaneckých lavic.

Mimo jiné se pozměňovací návrh týká i rozšíření oprávnění advokáta při nahrazování úředního ověření podpisu prohlášením advokáta i na případy, kdy sice advokát sám listinu nesepsal, ale tato byla jednající osobou před advokátem vlastnoručně podepsána. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou na advokáta kladeny zásadní kvalifikační a morální požadavky, je třeba považovat advokáta za osobu zcela způsobilou a důvěryhodnou k činnosti shora uvedené, stejně tak jsou notáři nebo pracovníci obecních úřadů. S ohledem na okolnost, že advokát bude takto rozšířenou činnost poskytovat vůči svým klientům, dojde ke zkvalitnění poskytovaných právních služeb a zamezí se častým případům, kdy jsou osoby nuceny v jedné věci navštěvovat více oprávněných osob.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana kolegu Eduarda Vávru, který je dalším přihlášeným do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové, předkládám pozměňovací návrh část 11 článek 12 - novela zákona číslo 47/1995 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 21 odstavec 1: Letecký personál musí absolvovat pravidelné bezpečnostní prověrky ve smyslu prokázání bezúhonnosti odpovídajícím (?) cílům boje proti terorismu.

Odstavec 2: Při prokazování bezúhonnosti musí prověřovaná osoba spolupracovat a prokázat, že nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností člena leteckého personálu, nebo ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k osobě žadatele o vykonání činnosti člena leteckého personálu je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při výkonu činnosti člena leteckého personálu, pokud se na něj nehledí, jako by byl odsouzen. (?)

Odstavec 3: Bezpečnostní prověrku provádí zaměstnavatel v součinnosti s prověřovanou osobou.

Článek 13 - zrušovací usnesení. Ta prověřovaná osoba, které byla provedena prověrka dle nařízení vlády číslo 31/2005 Sb., jsou platná jako bezpečnostní prověrky dle § 21 tohoto zákona (?). Prověřování, které nebylo ukončeno dle nařízení vlády číslo 31/2005 Sb., se ruší a budou prověřeny (?) dle § 21 tohoto zákona.

Část 12 článek 14: Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zdůvodnění: Tento pozměňovací návrh reaguje na možné komplikace po 1. 1. 2006 v rámci prověřování leteckého personálu. Tyto komplikace by mohly znamenat ukončení činnosti leteckého personálu a tím omezení letecké přepravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Vávrovi. Prosím nyní paní kolegyni Jitku Vojtilovou.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážená předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přednést pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení ústavněprávního výboru, tisk 975/1. Změna zákona o soudech a soudcích: Zákon číslo 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona číslo 151/2002 Sb., zákona číslo 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod číslem 349/2002 Sb., zákona číslo 192/2003 Sb., zákona číslo 441/2003 Sb. a zákona číslo 626/2004 Sb., se mění takto: V § 129 odstavec 1 ve větě první se slovo "v Kroměříži" zrušuje.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Vojtilové. Mám zde poslední přihlášku do podrobné rozpravy. Slovo má pan kolega Jiří Pospíšil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP