(14.50 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, protože chci, aby pan poslanec mohl vystoupit, tímto otevírám opět rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za pomoc. Slovo má v obecné rozpravě pan zpravodaj poslanec Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Omlouvám se, že muselo dojít k tomuto způsobu znovuotevření rozpravy. Nejsme jen za vodou, ale jsme též v režimu zákona o vodách.

Dovolte mi, abych v rámci podrobné rozpravy s ohledem na to, co jsem řekl ve své zpravodajské zprávě, a s ohledem na stanovisko vlády, navrhl zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Byl to návrh na zamítnutí. Registrovala jsem ještě přihlášku pana kolegy Schwippela. Má slovo.

 

Poslanec Jan Schwippel: Rád bych upozornil na stanovisko Parlamentního institutu k tomuto tisku, který se také do určité míry dotýká stanoviska vlády, a sice ve druhém bodě, kde vláda uvádí, že návrh Zlínského kraje může potenciálně znamenat riziko pro naplňování směrnice EU, která se týká čistoty odpadních vod. Chtěl bych uvést, že Parlamentní institut provedl poměrně podrobnou analýzu této záležitosti a že upozorňuje na skutečnost, že v příslušné směrnici EU se hovoří o tom, že dosažená čistota má být přiměřená. Tento pojem "přiměřená" je poměrně obecný a není spojen s naplňováním konkrétních limitů. Proto Parlamentní institut dochází k závěru, že v tomto případě není možné přesně říci, zda by skutečně přijetím tohoto návrhu zákona došlo k rozporu s uvedenou směrnicí EU.

Parlamentní institut také uvádí, že z hlediska legislativního je v tomto návrhu obsažena jedna zásadní chyba, že se to týká zákona, který novelizuje vodní zákon, zatímco by měl novelizovat přímo tento zákon. Tuto poznámku uvádí ve svém stanovisku také vláda. Domnívám se však, že to není nic, co je zcela fatální, a že tuto záležitost je možné případně upravit v průběhu druhého čtení tohoto návrhu zákona. Proto to nevidím jako zásadní důvod pro jeho zamítnutí.

Opakuji: Tento návrh není v jednoznačném rozporu s evropskou legislativou a chyby, které se v něm vyskytují, je možné upravit v průběhu druhého čtení. Proto se přimlouvám za propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane poslanče. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy v prvním čtení. Není nikdo přihlášen, obecnou rozpravu končím.

Je před námi hlasování o návrhu, který podal pan poslanec Michal Hašek, tedy o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zastupitelstva Zlínského kraje, a to zamítnutí v prvním čtení. Přivolávala jsem kolegy do Sněmovny. Doufám, že ti, kteří mohli, se již dostavili. Ještě chvíli počkáme, abychom mohli toto hlasování o návrhu na zamítnutí absolvovat.

Pro příchozí opakuji, že byl podán návrh na zamítnutí návrhu zastupitelstva Zlínského kraje, který se skrývá ve sněmovním tisku 1032. Domnívám se, že můžeme přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 876 a ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 876 se z přítomných 104 pro vyslovilo 34, proti 35. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání? Není tomu tak, přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 877 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Kdo proti tomuto návrhu na přikázání?

V hlasování pořadové číslo 877 se z přítomných 112 pro vyslovilo 98, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

Tím končí první čtení bodu č. 99, sněmovní tisk 1032. Děkuji panu Vojtěchu Jurčíkovi za to, že nás poctil svou přítomností, a děkuji také panu zpravodaji k tomuto zákonu.

 

Můžeme přistoupit k druhému pevně zařazenému bodu. Tímto je bod

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 975/ - druhé čtení

 

Předložený návrh prosím, aby z pověření vlády uvedl místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec. Prosím, pane místopředsedo, o vaše úvodní slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych přednesl krátké úvodní slovo na úvod druhého čtení návrhu zákona, kterým se mění zákon o advokacii. Tento návrh byl předložen v květnu t. r. a byl podrobně projednáván v ústavněprávním výboru.

Zmínil bych jen základní okruhy, kterými se navrhovaný zákon zabývá. Je to zejména umožnění výkonu advokacie v pracovním poměru k jinému advokátovi nebo k obchodní společnosti zřízené za účelem výkonu advokacie. Zde jde o sledování určitého trendu, který se aplikuje v řadě evropských států, kdy může být advokacie vykonávána i v pracovním poměru. Druhým okruhem, který je upravován, je důsledná ochrana povinnosti mlčenlivosti. To je druhý okruh, kterým se návrh zákona zabývá. Dalším okruhem je zefektivnění kárného řízení s advokáty a advokátními koncipienty. Návrh rovněž zpřesňuje povinné pojištění advokátů a stanoví u pojištění advokátů přesné započítávání dob do právní praxe advokátního koncipienta. Řeší ještě další dílčí otázky, které přinesla praxe.

Chtěl bych poděkovat ústavněprávnímu výboru za projednání tohoto návrhu zákona.

Ještě bych avizoval, že v podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňovacím návrhům, které jsem rozdal dopředu jako poslanec. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 975/1. Nyní požádám o slovo zpravodaje výboru pana poslance Zdeňka Koudelku.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená Sněmovno, ústavněprávní výbor předložený návrh projednal, přijal určité pozměňovací návrhy a vyslovil s celkem souhlas. Doporučuje Sněmovně přijetí tohoto návrhu zákona.

Ústavněprávní výbor vyloučil z předlohy určitou diskutovanou otázku povinného vzdělávání advokátů a naopak doplnil některé nové věci týkající se pracovních poměrů justičních čekatelů, čekatelů státního zastupitelství a možnosti zřízení asistentů soudců i na jiných soudech, než jsou soudy nejvyšší. K těmto věcem i já hodlám přednést určité pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP