(12.20 hodin)
(pokračuje Mládek)

Chtěl bych tady upřesnit to, co říkal pan zpravodaj, to je o cukru. Dohoda již existuje, byla přijata již v listopadu na schůzi ministrů zemědělství Evropské unie. Problém je pouze v tom, že není dotažena do konce v tom smyslu, že musí být zpracována do legislativně právní podoby a předložena Evropskému parlamentu, který by ji měl projednat, a měla by vstoupit v platnost 1. července příštího roku. Tam je další moment nejistoty, protože víme, co se dá zhruba očekávat, ale nemáme jistotu, že to skutečně bude přijato. To se samozřejmě také odráží na některých položkách, o kterých tady dnes diskutujeme. Chtěl bych zdůraznit jednu věc, že všechny dotace, které jdou na cukr, již nemají tu nepříjemnou věc, kterou měly přestupní dohody, že totiž se jiným metrem měřilo starým zemím a jiným metrem novým zemím, ale že je tam pouze už jedna úroveň dotací v případě dotací jak pěstitelům cukrové řepy, tak i cukrovarnickému průmyslu. Dostáváme se z tohoto problému, o kterém tady mluvil pan poslanec Papež.

Chtěl bych zdůraznit, že to není tak, že Špidlova vláda vyjednala špatné vstupní podmínky. Tyto vstupní podmínky dostalo všech deset nově přistupujících zemí. Že nebyly úplně ideální a že se tam projevil jistý egoismus starých zemí, na tom se jistě můžeme jedině shodnout. Samozřejmě je nutné se snažit o překonání tohoto minulého dědictví a dosažení toho, že podmínky skutečně dobré budou, což v dalších věcech, jak jsem se zmiňoval o cukru, skutečně existuje.

Co se týče intervenčního nákupu obilí a faktu, že to nebylo zcela zvládnuto. Chtěl bych dodat, že kromě již zmiňovaných problémů, že byla nadúroda, se nepodařilo včas vykoupit přebytky, jsou problémy s jejich skladováním, tak že se na tom podepsala i překotná privatizace skladů, která vedla k tomu, že v této chvíli stát disponuje pouze jedním skladem ve výši 70 tisíc tun, ZZN Nový Jičín, a že soukromí vlastníci skladů si zahráli hru na to, aby stát jim zaplatil více, když potřebuje skladovat obilí. V této chvíli Ministerstvo zemědělství vyhodnocuje, jestli je myšlenka výstavby státních skladů a v jaké výši dobrou myšlenkou a jestli to pomůže při řešení případných podobných krizí. Situace není jednoduchá, protože technicky kapacita je dostatečná, problém je v tom, že není vždy dostupná pro stát.

Jinak co se týče návrhů, v zásadě nebude problém je podpořit. Já se k tomu potom vyjádřím na konci podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Ještě předtím s faktickou poznámkou pan poslanec Vávra, ale jenom upozorňuji, že pan ministr vystoupil se závěrečným slovem a není možné na něho reagovat faktickou poznámkou. Není rozprava. Můžete ovšem svůj názor říci v rozpravě podrobné. Nyní podrobná rozprava.

Pan zpravodaj.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Jenom bych zopakoval svůj návrh, že snížení příjmů a výdajů programu SAPARD o částku 60 mil. Kč a o tuto částku návazně upravit další ukazatele rozpočtu SZIF včetně snížení celkových příjmů a výdajů rozpočtu SZIF na rok 2006.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí. Pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat pana ministra vaším prostřednictvím. Chtěl bych říci, že jsem pozorně poslouchal, co řekl, a řekl, že se budou pokoušet o nápravu v rámci dotačních titulů. Já bych se ho tedy chtěl zeptat, jestli už má něco zpracováno, to znamená co a jakým způsobem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se, zda někdo další chce vystoupit v podrobné rozpravě. Jestliže tomu tak není, tak podrobnou rozpravu končím.

Ptám se na případná závěrečná slova. Pan ministr.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek Zodpovím dotaz. Bude vypracována pozice Ministerstva zemědělství k fondu pro obnovu a rozvoj venkova, kde by se měly objevit priority, a já jsem připraven je předložit Poslanecké sněmovně, bude-li o to zájem. S návrhy nemám problém. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl dalším hlasováním. Jenom upozorňuji pana poslance Teplíka, že pan ministr vystoupil se svým závěrečným slovem, tudíž není rozprava a není možné vystoupit s faktickou poznámkou.

Teď poprosím pana zpravodaje, aby se ujal své role zpravodaje.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Sněmovna by měla v první řadě hlasovat o pozměňovacím návrhu, který by měl dát do souladu rozpočet SZIF a již schválený státní rozpočet, a pak o doprovodném usnesení, které tady již bylo také přečteno.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Také se pokusím všechny vás přivolat, pokud jste v předsálí.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení zemědělského výboru.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Nejdříve musíme schválit pozměňovací návrh, pak schválení rozpočtu SZIF s touto úpravou a následně doprovodné usnesení přijaté v zemědělském výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. Možná že by nebylo od věci, kdybyste ho, pane zpravodaji, přečetl.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Snížení příjmů a výdajů programu SAPARD o částku 60 mil. Kč a o tuto částku návazně upravit další ukazatele rozpočtu SZIF včetně snížení celkových příjmů a výdajů rozpočtu SZIF na rok 2006. Doporučuji. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 873 z přítomných 154 pro 110, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Nyní je možné hlasovat o usnesení zemědělského výboru ve znění schváleného přijatého pozměňovacího návrhu. (Stanoviska zpravodaje i ministra kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 874 z přítomných 157 pro návrh hlasovalo 109, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Doprovodné usnesení je součástí usnesení zemědělského výboru, které jsme teď schválili.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Můžeme ukončit projednávání bodu 183.

Mám velký problém. Jestliže to bude velmi rychlé, tak zahájíme bod 184, kterým je

 

184.
Dotační programy zemědělství pro rok 2006,
poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh)
/sněmovní tisk 1188/

 

Poprosím pana ministra.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jedná se o národní dotace, dotační programy na rok 2006. Vycházejí ze zákona o zemědělství, že stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že provádí opatření v rámci programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů. Dotační programy na rok 2006 jsou podle uvedeného zákona prováděny Ministerstvem zemědělství a administrovány na základě ministerstvem vydaných zásad.

Tyto dotační programy byly schváleny vládou České republiky 2. listopadu 2005. Jsou v souladu s přístupovou smlouvou a byly projednány v zemědělském výboru. Návrh spektra dotačních programů vychází z finančního limitu stanoveného Ministerstvem financí na miliardu 280 milionů do hospodářského výsledku a 420 milionů dotací na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Všechno. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP