(11.40 hodin)

Poslanec Petr Ibl: Děkuji, paní předsedající. Jen pro shrnutí, ve společné rozpravě k oběma sněmovním tiskům, jak 1187, tak 1215, vystoupilo celkem osm poslanců, někteří opakovaně, a dosud zaznělo pouze jedno jediné usnesení, tedy společné usnesení výboru pro obranu a bezpečnost a zahraničního výboru, tedy že se doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí rozhodnutí vlády a již to, co bylo předneseno.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a pokusím se před hlasováním svolat všechny kolegyně a kolegy, kteří budou chtít hlasovat o tomto návrhu usnesení. Odhlásím vás a prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak o něm hovořil pan zpravodaj.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 870 z přítomných 147 poslanců pro hlasovalo 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto tisku. Nyní se vrátíme k projednávání bodu 243, sněmovní tisk 1215. I zde otevírám podrobnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Petra Plevy. Prosím, aby svůj příspěvek přednesl.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, kolegové a kolegyně, já si dovolím předložit dvě doprovodná usnesení, která znějí následujícím způsobem.

Za prvé Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby obětem zemětřesení v Pákistánu poskytla rozsáhlejší materiální pomoc.

To druhé usnesení zní takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá parlamenty členských států Evropské unie, aby se zasadily o rozšíření humanitární pomoci obětem zemětřesení v Pákistánu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, paní předsedající. Paní a pánové, avizoval jsem v obecné rozpravě, že přednesu návrh usnesení v rozpravě podrobné. Neučiním tak, protože se ztotožňuji s návrhem kolegy Plevy. Jen procedurálně opakuji, že budeme nejprve hlasovat o usnesení předloženém výbory pro obranu a bezpečnost a zahraničního, ve kterém Poslanecká sněmovna schvaluje prodloužení, a toto usnesení se musí hlasovat nadpoloviční většinou všech, zatímco ony doprovodné části, o nichž hovořil kolega Pleva, nadpoloviční většinou přítomných. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stále ještě probíhá podrobná rozprava. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Prosím, aby bylo nastaveno kvorum 101. Samozřejmě ještě předtím bude mít pan ministr prostor k závěrečnému slovu.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Děkuji, vážená paní předsedající. Myslím, že debata, která proběhla v obecné rozpravě, v každém případě zaslouží jakési shrnutí ze strany předkladatele. Já jsem zaznamenal osm vystupujících, z toho tři myslím vystupovali víceméně s technickými nebo rozšířenými technickými poznámkami, pět vystoupení bylo substantivních, z toho někteří vystupovali opakovaně. Společným tenorem všech těch pěti vystoupení byla určitá obava vyslovená, zda pomoc ve formě zdravotnického týmu je ten správný druh pomoci, zda je to efektivně poskytovaná pomoc, zda bychom neměli zvážit jiný druh pomoci. Velmi to zjednodušuji, ale to byla podstata všech těchto pěti vystoupení, která se v tomto směru svou podstatou celkem od sebe nelišila. Všichni vystupující podpořili přijetí navrženého usnesení a já bych k té věci chtěl sdělit následující.

To, že Armáda České republiky v rámci humanitární mise Severoatlantické aliance se účastní na pomoci Pákistánu poskytnutím třicetičlenného zdravotnického týmu, je pouze součást celé humanitární pomoci. Humanitární pomoc poskytovaná Severoatlantickou aliancí obsahuje přesně všechny ty požadované jiné části pomoci, o kterých kolegové a kolegyně hovořili; je tedy, abych tak řekl, komprehenzivní a já jsem to naznačil ve svém úvodním vystoupení - jedná se o pomoc při opravách a dobudování infrastruktury, to jsou třeba i ty ubytovací možnosti, dopravní infrastruktury a dalších kroků. Jinými slovy to, že my jako součást velké celkové akce na humanitární pomoc poskytujeme zrovna zdravotnické pracovníky, neznamená, že ostatní druhy pomoci nejsou poskytovány.

Za druhé. Česká republika na dvoustranné pomoci, jak už řekl pan ministr zahraničních věcí, poskytla a nadále poskytuje materiální humanitární pomoc a vláda vydělila tuším asi 110 mil. korun mimo těch peněz, které se poskytují prostřednictvím Ministerstva obrany. Vláda je připravena tuto pomoc i nadále poskytovat - a možná, možná dělá vláda chybu, že nepořádá velkou monstrózní tiskovou konferenci při každé takové zásilce. Možná by potom Poslanecká sněmovna byla přesvědčenější o tom, že ta pomoc, která se i požaduje, a právem požaduje navrženými usneseními, je ve skutečnosti poskytována a vláda ji bude i nadále poskytovat.

A konečně pár slov k onomu vyjádření pana dr. Hájka, který je jedním z těch vojenských zdravotníků, kteří působí v Pákistánu. Jednak pan dr. Hájek, a já ho znám osobně a vím o jeho činnosti,je jedním z nejlepších, ne-li vůbec nejlepším armádních chirurgem a je jasné, že si dovedu představit určitou frustraci špičkového chirurga, který je poslán někam, kde nerekonstruuje dnes a denně rozdrcené hrudníky a nesešívá utržené nohy a ruce. Myslím, že jeho postup nebyl správný, že jako voják má plnit úkol, který je mu dán, a nekomentovat, pokud plnění toho úkolu je v rámci platného zákona a mezinárodních smluv. To, že vojáci, kteří jsou vysláni do Pákistánu nebydlí ve čtyřhvězdičkovém hotelu, je prostě fakt, na který si vojáci nemohou stěžovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana zpravodaje, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Ale přesto poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl dalším hlasováním.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji, paní předsedající. Co se týká sněmovního tisku 1215, mimo základního usnesení, které je shodné pro výbor pro obranu a bezpečnost a zahraniční výbor, kterým by tedy Sněmovna měla vyslovit souhlas s návrhem na prodloužení činnosti zdravotnického týmu, zazněla ještě dvě doprovodná usnesení. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o jiný režim hlasování, musíme nejprve schválit nadpoloviční většinou, tedy kvorem 101, usnesení výboru pro obranu a bezpečnost a zahraničního výboru, a poté prostou většinou schválit doprovodná usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Nejdříve tedy budeme hlasovat o návrhu usnesení výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 871 z přítomných 164 bylo 162 pro, proti nebyl nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

Poslanec Petr Ibl: A nyní prosím o změnu kvora. (Předsedající: Už se tak stalo.) Ještě pro jistotu přečtu návrh doprovodného usnesení, kterým Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby obětem zemětřesení v Pákistánské islámské republice poskytla rozsáhlejší materiální pomoc. To je první usnesení nebo návrh. A druhé doprovodné usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá parlamenty členských států Evropské unie, aby se zasadily o rozšíření humanitární pomoci obětem zemětřesení v Pákistánské islámské republice.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane zpravodaji, domníváte se, že bychom měli hlasovat o obou usneseních dohromady, respektive je tady nějaký požadavek, aby to bylo zvlášť?

 

Poslanec Petr Ibl: Pokud nezazní žádný požadavek, je možné hlasovat o obou doprovodných usneseních současně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP