(11.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se hlásí předseda výboru pro obranu a bezpečnost kolega Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pane předsedající, paní a pánové, především je asi nutné říci, a zmínil to i pan ministr ve svém úvodním slově, že body 209 a 243 mají svoji vnitřní vazbu, a proto by možná stálo za úvahu, abychom sloučili rozpravu k těmto dvěma bodům. Chci se zeptat pana předsedajícího, jestli je ještě možné tento procedurální návrh v tuto chvíli přednést.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nepochybně, pane poslanče, to je možné. Tak jej předneste.

 

Poslanec Jan Vidím: Navrhuji, abychom sloučili rozpravu k bodům 209 a 243, a současně se také do této případně sloučené rozpravy v její obecné části hlásím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Formálně bychom měli hlasovat o návrhu sloučit rozpravu k bodům 209 a 243 a podle výsledku hlasování by byl případně přerušeno projednávání tohoto bodu a zahájeno projednávání bodu č. 243.

 

Teď budeme hlasovat o návrhu sloučit rozpravu k bodům 209 a 243.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 869. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 157, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já teď přerušuji projednávání bodu č. 209.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji projednávání bodu, kterým je

 

243.
Vládní návrh na prodloužení činnosti zdravotnického týmu
resortu Ministerstva obrany k poskytnutí humanitární pomoci
v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení
ze dne 8. října 2005 v Pákistánské islámské republice
/sněmovní tisk 1215/

 

Prosím pana ministra obrany, aby předložený materiál odůvodnil, byť s odkazem na svoje předchozí úvodní slovo.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh, který máte před sebou, je nezbytné ze strany vlády předložit, protože vláda má právo vyslat vojáky do zahraničí pouze na dobu 60 dnů, jak již bylo zmíněno. Jakékoliv delší vyslání podléhá schválení obou komor Parlamentu. Navrhuje se schválit prodloužení činnosti zdravotnického týmu v Pákistánu na dobu do 30. dubna. A dovolte mi, abych neopakoval odůvodnění, které vlastně již bylo podáno v předchozím bodě, ale informoval vás o určitých časových souvislostech.

Pákistánská vláda po určitou dobu analyzovala potřeby humanitární pomoci a dospěla k nějakému závěru. Závěr je v této chvíli takový, že dnem 1. prosince pákistánská vláda oficiálně informovala Severoatlantickou alianci, že nebude požadovat prodloužení mandátu alianční humanitární operace nad rámec oněch schválených 90 dnů, které - opakuji - uplynou 1. února 2006. Severoatlantická rada proto 5. prosince rozhodla o ukončení této humanitární operace k 1. únoru 2006. Nicméně za prvé materiál byl ve vládě připravován podstatně dříve, než byl začátek prosince, ale datum 30. dubna by přesto mělo zůstat v platnosti tak, jak vláda navrhuje, a to proto, že existuje i alternativa dalšího jednání pákistánské vlády na dvoustranné úrovni, zejména s Nizozemskem, které je hlavním provozovatelem polní nemocnice, kde naši zdravotníci jsou, ale samozřejmě také s Českou republikou, protože dopis, na jehož základě bude ukončena humanitární mise aliance, byl opravdu dopis organizaci, to je Severoatlantické alianci, nikoliv jednotlivým zemím a není v této chvíli ještě úplně jasné, jaká je představa pákistánské vlády o humanitární pomoci poskytované na dvoustranné úrovni. Pokud by pákistánská vláda v jednání s nizozemskými a českými partnery dospěla k závěru, že pomoc v této podobě po 1. únoru není potřeba, budou fakticky naši vojáci staženi k 1. únoru.

Pokud jde o finanční náklady, ty činí 27,5 mil. Kč, přičemž budou pokryty z rozpočtu Ministerstva obrany a samozřejmě budou alikvótně nižší, pokud dojde ke stažení našich zdravotníků dříve než k 30. dubnu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost, iniciativně návrh projednal také zahraniční výbor. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 1215/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Petr Ibl.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost, který na své 64. schůzi dne 9. prosince projednal vládní návrh na prodloužení činnosti zdravotnického týmu resortu Ministerstva obrany k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení ze dne 8. října 2005 v Pákistánské islámské republice, sněmovní tisk 1215.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Ing. Martina Bělčíka, zpravodajské zprávě dr. Petra Ibla a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s návrhem na prodloužení činnosti zdravotnického týmu resortu Ministerstva obrany k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení ze dne 8. října 2005 v Pákistánské islámské republice v počtu do 30 osob na dobu do 30. dubna 2006. Rovněž, aby Poslaneckou sněmovnu zpravodaj výboru seznámil s tímto usnesením.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní poprosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Viléma Holáně, aby nám odůvodnil usnesení zahraničního výboru.

 

Poslanec Vilém Holáň: Děkuji. Vážené kolegyně a vážení kolegové, zahraniční výbor projednal tento návrh na své schůzi 8. prosince a přijal usnesení, které je shodné s usnesením, které jste slyšeli od výboru pro obranu a bezpečnost. To znamená, že doporučuje Sněmovně, aby schválila vyslání resp. prodloužení působení našich sil v Pákistánské republice do 30. dubna 2006 s cílem třiceti osob.

Zahraniční výbor konstatoval, že situace v Pákistánu po zemětřesení je skutečně velmi vážná, zejména pro všechny oběti přeživší zemětřesení, a proto také jednoznačně a jednomyslně doporučil usnesení, které jste slyšeli. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní otevírám sloučenou všeobecnou rozpravu k tiskům 1187 a 1215. Vidím pana poslance Vidíma, který se jako první do této sloučené rozpravy hlásí. Máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP