(11.40 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Ty prakticky nejdůležitější aspekty totiž zákon vůbec neřeší a předpokládá, že je nějak vyřeší ministerstvo. Zavádějí se nové, nicméně zákonem věcně nedefinované pravomoci ministerských úředníků a rozšiřuje se prostor pro jejich subjektivní rozhodování. Podobně jako u školského zákona, i zde bych očekával v budoucnu spíš eskalaci problémů než nějakou výraznější změnu k lepšímu.

Dámy a pánové, proto bych na konci svého vystoupení vzhledem k tomu, co jsem řekl, navrhl podle § 63 jednacího řádu návrh zákona odročit do doby, než budou předloženy návrhem předpokládané soustavy kvalifikací a kvalifikačních a hodnoticích standardů. Pokud tento můj návrh nebude přijat, dovolím si alternativně ještě navrhnout alespoň prodloužení projednávání tohoto zákona o 20 dnů.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ještě prosím neodcházejte, musíme si vyjasnit, kdy chcete, abych nechal hlasovat. Pane poslanče Bartoši! Musíme si ujasnit, kdy chcete, abych nechal hlasovat o návrhu na odročení, zda po vyčerpání všech přihlášek v rámci otevřené rozpravy před jejím ukončením, nebo okamžitě. Takže po vystoupení všech přihlášených.

Nyní má slovo paní kolegyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, nechci zdržovat celou Poslaneckou sněmovnu dlouhým projevem, nicméně chci zde zmínit důvody, proč se domnívám, že je dobré, aby byl tento zákon postoupen do druhého čtení, aby spatřil světlo světa a pomohl k získávání kvalifikací u našich občanů.

Domnívám se, že právě jednou z významných změn, kterou zavádí, je vznik národní soustavy kvalifikací. Tato národní soustava určitě zpřehlední systém kvalifikací právě pro uživatele, to je pro občany, ale také pro ty, kteří vzdělávání poskytují. Můžeme s kolegou Bartošem ve školském výboru diskutovat, zda forma, kterou zákon navrhuje, je ta nejvhodnější, zda by nebylo vhodnější zavést formu vládního nařízení. Já bych se nebránila této diskusi, pokud by to znamenalo podporu ze strany poslanců ODS pro tento návrh zákona.

Druhým smyslem, který vidím v tomto zákoně, je zejména možnost získat stupeň vzdělání právě po neformálním vzdělávání, ke kterému mají naši občané mnoho možností, ale nemohou je potom využít pro získání kvalifikace. To znamená, že tento návrh zákona umožní i po neformálním vzdělávání mnoha občanům získat stupeň vzdělání závěrečnou zkouškou, maturitou či absolutoriem. Já se domnívám, že toto je pozitivum toho zákona, proč má smysl o něm diskutovat a podpořit ho. Bylo zde již zmíněno, že tím, kdo bude ověřovat získání dílčí kvalifikace, bude autorizovaná osoba, která bude vydávat osvědčení a bude provádět zkoušku.

Samozřejmě, a to tady zmínil kolega Bičík, že tento zákon má svá rizika, má své otazníky, protože jde o zákon svým způsobem průlomový. My dosud skutečně neumíme využívat získaného neformálního vzdělávání. Ano, samozřejmě v tomto smyslu se nabízí mnoho otázek, na které si budeme muset při diskusi ve školském výboru odpovědět, a pro mě je zásadní otázkou, jak zajistíme kvalitu takto získaného stupně vzdělání a takto získané kvalifikace. Já se domnívám, že na tuto otázku zákon musí umět odpovědět, musí ji umět zajistit, a pak se rozhodně nebráním tomu, aby tento zákon byl schválen a sloužil našim občanům pro získávání kvalifikací.

Doporučuji proto, aby zákon byl postoupen do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Ptám se, kdo se hlásí další do rozpravy. Pan poslanec Pleva, prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jen velmi krátce. Protože tento zákon se svým způsobem dotkne i kvalifikací, které dnes dávají svým členům profesní komory, myslím, že by zákon měl projednat také hospodářský výbor. Zároveň také navrhuji, aby lhůta na projednání tohoto zákona byla prodloužena o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nevidím žádné přihlášky. Tak jak to vyplynulo z rozpravy, ještě před jejím ukončením nechám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Waltera Bartoše.

Prosím pana poslance Bartoše, aby ještě jednou zopakoval tu věcnou podmínku, která má být podle něj splněna a do jejíhož splnění má být projednávání odročeno.

 

Poslanec Walter Bartoš: Do doby, než Ministerstvo školství předloží hodnoticí standardy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Prosím, abyste se zaregistrovali svými kartami. Přikročíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 518. Kdo je pro předložený návrh na odročení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 113 pro návrh 32, proti 50. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Nevidím přihlášky, rozpravu končím. Slovo má paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, nebudu odpovídat na některé části předvolební rétoriky, kterou zde předvedl pan poslanec Bartoš, ale ráda bych se vyjádřila k některým věcným problémům, které zde byly diskutovány, a to především v řeči pana poslance Bičíka.

Chtěla bych říci, že navrhovaný systém nezaručuje přímé získání stupně vzdělání, což je rozhodující kvalifikační kritérium při uplatnění na trhu práce, ale pouze prostřednictvím škol po splnění řady podmínek. Naopak umožňuje školám, aby se zapojily do systému ověřování dílčích kvalifikací. Školy mají pro toto zapojení všechny předpoklady, což jim může přinést také ekonomický prospěch. Školy se mohou také výrazně podílet na organizaci kursů k přípravě na zkoušky, k získávání dílčích kvalifikací apod.

Navrhované ověřování dílčích kvalifikací je prováděno podle stanovících postupů a hodnoticích standardů. Hodnoticí a kvalifikační standardy budou vytvářeny podle požadavků odborníků z praxe i ze školství. Z dosavadních pilotních návrhů předpokládáme, že budou na dostatečné úrovni, aby ověřily předpoklady pro výkon činnosti v jednotlivých povoláních. Záleží také na rozsahu dané dílčí kvalifikace, ale určitým modelem mohou být např. svářečské zkoušky, zkoušky v autoškole nebo jazykové zkoušky, byť v těchto případech někdy jde o poměrně obsáhlé soubory.

Obsah hodnoticích i kvalifikačních standardů bude přístupný v národní soustavě kvalifikací. Zatím není možné jednoznačně vymezit parametry platné pro hodnoticí standardy např. rozsahem nebo kritérii postupu, protože každá dílčí kvalifikace může přinést jiné nároky. Za rozhodující se jeví posouzení odborné způsobilosti pro příslušnou dílčí kvalifikaci. Pokud bude vznesen požadavek na zpřísnění podmínek, např. délku vykonané praxe, je možné o tom uvažovat a kupř. pětiletou dosaženou praxi do zákona doplnit. Jen bude trochu problém, jak to z praxe posuzovat - u dílčích kvalifikací praxe pouze v oboru, nebo i v příbuzném povolání apod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP