(17.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo. V tuto chvíli se hlásí avizovaný poslanec Martin Říman. Já ale připomínám, že jsem otevřel všeobecnou rozpravu, takže ty návrhy, které zazněly z úst místopředsedy Langera, budou zopakovány, a vy mějte na paměti, že probíhá všeobecná rozprava.

 

Poslanec Martin Říman: Budu to mít, pokud možno, na paměti, pane místopředsedo. Děkuji za slovo.

Já jsem, a myslím si, že celá Občanská demokratická strana, jsme přivítali změnu názoru předkladatelů na nutnost zřídit jistý vyšetřovací orgán na půdě Poslanecké sněmovny, který by odpověděl na otázky, které jsme zde kladli a které byly kladeny i prostřednictvím médií celé veřejnosti, a my se nijak nebráníme tomu, hledat odpovědi na otázky, které pan předkladatel zde nastínil, nicméně se domníváme, že ten seznam tuším devíti otázek není zcela vyčerpávající a že zde chybí hledání odpovědi na některé okolnosti, které s privatizací petrochemického průmyslu, resp. s privatizací Unipetrolu nerozlučně souvisí, které vlastně celou tu kauzu v posledních týdnech a měsících otevřely a které, pokud bychom na ně nehledali poctivě odpověď, tak by jistě ve veřejnosti poté zůstal dojem, že jsme se jako vyšetřovatelé snažili těmto odpovědím vyhnout, což by asi nevrhalo na práci takové komise dobré světlo.

Je třeba si uvědomit, že jednání vyšetřovací komise bude kvalitativně zcela odlišné od jednání předchozích zde zřízených vyšetřovacích komisí, protože to bude poprvé, co bude uplatněna novela jednacího řádu, a jednání této vyšetřovací komise, pokud bude zřízena, tak bude s výjimkou projednávání věcí státního tajemství veřejná. I to bude klást velké nároky na přípravu jednání vyšetřovací komise, s vysokou pravděpodobností to bude také znamenat větší časovou zátěž při jednání vyšetřovací komise, a jak už zde podotkl kolega Langer, pokud skutečně ty odpovědi na otázky máme nalézt a máme je nalézt fundamentálně, tak nemůžeme být svázáni s časem tak, jak to navrhuje předkladatel. Uvědomme si, že kromě vánočních svátků, které trvají týden, takže to je vcelku zanedbatelná časová ztráta, bude ode dneška probíhat evidentně nejméně třítýdenní zasedání Poslanecké sněmovny. V listopadu a začátkem prosince bude probíhat nejméně třítýdenní další zasedání Poslanecké sněmovny, mezitím budou výbory, a vzhledem k tomu, že členem vyšetřovací komise nemůže být nikdo jiný než poslanec, který bude vázán svou přítomností zde v tomto sále nebo na svých výborech, tak termín 31. ledna příštího roku je ne šibeniční, to je slabé slovo, ten termín je dán tak, že není možno nalézt odpovědi na všechny zde kladené otázky.

Já se teď v obecné rovině vrátím k otázkám, které bychom byli rádi, aby byly do toho seznamu doplněny, a které, jak už jsem avizoval, samozřejmě souvisejí s událostmi posledních týdnů, které celou záležitost rozpoutaly. Je to tedy zejména, jak výběrové řízení - teď to druhé na privatizaci Unipetrolu - probíhalo, na základě jakých kritérií byli někteří uchazeči vyloučeni, dobrat se odpovědi na otázku, proč někteří uchazeči, celosvětově velmi silní a seriózní hráči v petrochemickém průmyslu, nakonec odstoupili od soutěže, resp. nepodali nabídku. Chtěli bychom také znát odpověď na otázku spojitosti privatizace Unipetrolu, stanovení odkupní ceny minoritních akcionářů Komisí pro cenné papíry a cesty šéfa premiérova kabinetu Doležela na schůzku do Polska s tehdejším ministerským předsedou Markem Belkou a vysokými funkcionáři nabyvatele PKN Orlen. Chtěli bychom znát okolnosti, za kterých Komise pro cenné papíry v této souvislosti rozhodla, chtěli bychom také znát odpověď na otázku, která je trvale ve vzduchu, zda nedošlo k poškození minoritních akcionářů, a v neposlední řadě vedle role pana Spryry při privatizaci Unipetrolu, což je otázka, která, pokud jsem dobře poslouchal, je obsažena mezi těmi otázkami, které poskytl předkladatel, tak bychom také rádi znali roli ředitele kabinetu premiéra Doležela v privatizaci Unipetrolu v souvislosti s jeho aférou, která byla zdokumentována v televizi Nova.

Takže to je zhruba okruh otázek, které v podrobné rozpravě pregnantně zformuluji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Římanovi. Pokud nejsou další přihlášky do rozpravy… Ještě se hlásí pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v návaznosti na své předřečníky včetně pana navrhovatele bych si dovolil upozornit na několik aspektů.

Prvním aspektem je bezesporu to, že celá kauza vzbuzuje velké množství otázek. Pan navrhovatel, pokud se nepletu, definoval devět otázek, zhruba pět dalších definoval pan poslanec Říman. Ukazuje se, že otázka zadání pro tuto komisi je klíčová, že je v mnoha ohledech klíčovější než samotné pouhé stanovení názvu této komise. A podle mého názoru hlasování o zadání jednoznačně ukáže, kdo chce komisi vyšetřovací a kdo chce případně komisi zamlžovací. Není například žádný důvod pro to, aby opoziční strany nehlasovaly pro návrh nejsilnější vládní strany, jako není žádný důvod pro to, aby nejsilnější vládní strana, nemá-li se čeho bát, nepodpořila i otázky, které klade nejsilnější opoziční strana. Myslím si, že to je velmi férový a velmi rozumný přístup, a z tohoto pohledu bude-li mít komise položeno těchto 14 otázek, tak si tím vzájemně dokážeme, že nám jde o komisi, která je vyšetřovací, nikoliv komisi, která je zamlžovací.

Zrovna tak stejným problémem nebo stejným klíčovým bodem je zázemí této komise, to znamená, zda to bude komise, která bude mít velmi omezené možnosti z hlediska Poslanecké sněmovny, případně poskytnuté podpory ze strany Ministerstva vnitra, anebo zda to bude komise se skutečným odborným zázemím, která dostane náležité materiální vybavení, ale také náležité personální vybavení ze strany Ministerstva vnitra. Opět nejsilnější vládní strana, která řídí v podstatě Poslaneckou sněmovnu na postu předsedy Sněmovny a řídí resort Ministerstva vnitra v podobě svého zástupce, tak prokáže podporou tohoto zázemí vyšetřovací komise, zda jí jde opravdu o vyšetřovací komisi, nebo o komisi zamlžovací.

A posledním, třetím klíčovým bodem je otázka časového mandátu pro tuto komisi. Je evidentní, že blížíme-li se pomalu k polovině října, než se komise ustaví, než začne pracovat, bude mít čas v podstatě pouze dvou měsíců do vánočních svátků, poté zhruba další měsíc do konce ledna, takže to bude komise pracující fakticky všeho všudy tři měsíce. Má-li odpovědět na 14 otázek, a já chci věřit tomu, že si vzájemně podpoříme tyto otázky a že si tím vzájemně dokážeme, že opravdu chceme znát celou pravdu o kauze Unipetrol, tak je prakticky vyloučeno, a vy víte, jaký nás čeká kalendář do Vánoc, aby na tyto otázky byly nalezeny správné odpovědi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP