Neautorizováno !


 

(11.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Koníčkovi. Dalším přihlášeným je paní poslankyně… (Ministr Škromach mluví mimo mikrofon.) Rozumím připomínce pana ministra sociálních věcí. Jenom ohlásím další přihlášené. Další přihlášenou je paní poslankyně Alena Páralová. Poté pan poslanec Petr Tluchoř.

Předtím, tak jak přednesl pan František Koníček, budeme hlasovat o sloučení rozpravy k bodu 33 a 32 s tím, že do obecné rozpravy k bodu 33 zatím není přihlášen nikdo.

Budu vás muset odhlásit, protože musíme zjistit jaká je přítomnost ve sněmovně. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Rozhodneme o procedurálním návrhu pana poslance Františka Koníčka, o sloučení rozpravy k bodu 32 a 33, tiskům 1102 a 1103.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 68. Ptám se, kdo je pro sloučení rozpravy. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 92 pro 88, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Ještě tedy, než budeme dál pokračovat v rozpravě, ptám se, jestli je zájem o úvodní slovo k bodu 33. Ano. Přerušil jsem bod 32.

 

Zahajuji bod

 

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
/sněmovní tisk 1103/ - prvé čtení

 

Žádám pana místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, aby se ujal úvodního slova. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážené dámy a pánové, jenom krátce bych chtěl uvést předloženou právní úpravu v návaznosti na návrh zákona o sociálních službách, kterým se mění systém poskytování sociálních služeb a finančního zajištění osob v nepříznivé sociální situaci, vyžadujících pomoc druhé osoby. Úprava provádí změny některých zákonů v oblasti sociálního zabezpečení, které dosud upravují poskytování dávek a služeb sociální péče a dalších souvisejících zákonů.

Hlavní změny jsou provedeny v zákoně o sociálním zabezpečení, v němž se v důsledku zavedení nové dávky, příspěvku na péči, zrušují některé další dávky, například zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu. Dále se zrušují ustanovení týkající se služeb sociální péče.

Další zásadní změnou, provedenou v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a v zákoně o zaměstnanosti, je nová úprava přenesení působnosti při posuzování zdravotního stavu fyzických osob. Navrhuje se, aby okresní správy sociálního zabezpečení posuzovaly zdravotní stav jen pro účely pojistných systémů, tj. pro nemocenské a důchodové pojištění. Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních dávek a služeb se svěřuje úřadům práce. Prostřednictvím těchto státních úřadů bude zajištěn jednotný přístup při posuzování zdravotního stavu osob, který je východiskem pro přiznávání dávek ze systému sociální ochrany a financovaný ze státního rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní by se měla slova ujmout zpravodajka pro prvé čtení paní kolegyně Jitka Vojtilová, nicméně ta se omlouvá a jejím zástupcem je kolega František Koníček. Nicméně je to změna, kterou musíme podrobit procedurálnímu hlasování. (Hlasy ze sálu.) Už se hlasovalo. Musíme vás zmocnit i pro tuto normu. Prosím pana kolegu Křečka, aby neuváděl v omyl předsedajícího, neboť se mu to příště nemusí vyplatit. Tedy jemu, ne předsedajícímu. (Veselost v sále.)

Kolegyně a kolegové, je před námi procedurální hlasování. Pro jistotu vás odhlásím, tak abychom dosáhli potřebného kvora jak přítomných, tak i hlasujících pro, neboť nepředpokládám nějaký konflikt. - Je přítomen potřebný počet kolegyň a kolegů.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 69. Kdo souhlasí s tím, aby kolega Koníček byl zpravodajem pro prvé čtení? Kdo je proti?

Z přítomných 100 pro návrh 91, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec František Koníček: Děkuji, pane předsedající. V této návazné předloze budu tedy velmi stručný. Jedná se o zásah do 15 zákonů. Pan ministr zmínil ty nejdůležitější z nich.

Dovolte mi pouze konstatovat, že návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Navrhované změny, pokud jde o gendrovou politiku, muži a ženy jsou neutrální. Z hlediska dalších aspektů - tj. vliv na podnikatelské prostředí a životní prostředí není kvantifikovatelný a zjevný.

Závěrem za zpravodaje dovolte, abych doporučil přijetí této předlohy a postoupení do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu. Ještě jednou opakuji, že byla sloučena rozprava k oběma bodům, a to k bodu 32 a 33.

Mám zde k dispozici tři písemné přihlášky - paní kolegyně Aleny Páralové, pana poslance Petra Tluchoře a paní poslankyně Táni Fischerové. Jako první uděluji slovo paní poslankyni Aleně Páralové.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, Občanská demokratická strana vítá, že vláda konečně předložila dlouho slibovaný zákon o sociálních službách. Zákon o sociálních službách sliboval totiž už Vladimír Špidla v roce 1998. Dnes se píše rok 2005 a navržená účinnost zákona o sociálních službách je 1. 1. 2007. To znamená, že dopady tohoto zákona nedopadnou na současnou vládu, takže vláda se této problematice šikovně vyhnula.

Zákon je již několik let netrpělivě očekáván nejen zdravotně postiženými občany, sociálními pracovníky, neziskovými organizace a občanskými sdruženími, ale také kraji a pověřenými obcemi. Bohužel musím konstatovat, že zákon má celou řadu nedostatků. Nejdůležitější část zákona, tj. financování sociálních služeb, je nedostatečně zpracována. Ze zákona jednoznačně nevyplývá úloha obcí, krajů a státu v poskytování a financování sociálních služeb. Zákon nenastavuje jednotný systém posuzování potřebnosti sociálních služeb. Navržený způsob financování v podstatě znamená otevřený účet vůči státnímu rozpočtu, v případě ústavů sociální péče a domovů důchodců i vůči rozpočtům obcí a krajů. V důsledku vágně pojatého způsobu financování návrh v podstatě ruší dotace na lůžko v ústavech sociální péče a domovech důchodců zřizovaných obcemi, a tím ohrožuje jejich existenci.

Návrh zákona vyvolá tlak na zvýšení administrativy, na zvýšení počtu státních sociálních pracovníků. Navrhovaný systém inspekce kvality sociálních služeb je nevyhovující, protože vylučuje státní dohled. Kraje budou v podstatě kontrolovat samy sebe a svá sociální zařízení. Úprava vzdělávání pracovníků sociálních služeb je odtržena od reality a dle mého názoru nepatří do zákona o sociálních službách. Není uspokojivě vyřešena ani problematika sociálních lůžek ve zdravotnických zařízeních, ani ošetřovatelská péče v sociálních zařízeních.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP