Neautorizováno !


 

(16.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, pan poslanec Tom Zajíček.

Oznamuji, že pan poslanec Jan Vidím nemá náhradní kartu číslo 1, protože ta nefunguje, ale má náhradní kartu číslo 4.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolte, abych uvedl velmi stručně svoji zpravodajskou zprávu. Tato drobná novela, která je obsahem návrhu pana poslance Tomáše Kvapila, která je obsažena ve sněmovním tisku 921, tady byla představena v té části, kterou uváděl pan poslanec Kvapil, natolik, že mohu konstatovat, že se jedná opravdu o rozsahem velmi drobnou novelu, že podle mého soudu jsou tam některé nejasnosti, které tady nebyly zmíněny, a ty se týkají právě té situace, že by k tomuto přechodu, sloučení či oddělení obcí mohlo docházet v dobách, které jsou mimo rámce volebních období. Tuto věc je možné posoudit ve výborech, a z toho důvodu se domnívám, že by bylo vhodné postoupit tento sněmovní tisk k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Myslím, že návrh, který tady byl vznesen, to je zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů, je návrh vcelku dobrý, protože, jak zdůrazňuji, rozsahem je tato novela drobná a nevyžaduje žádný extrémní čas na zvážení okolností, které tady budou. Dokonce zčásti souhlasím i s tím, že žádné dodatečné nároky na státní rozpočet tady nelze předpokládat, protože jde jen o to, ve kterém časovém úseku k takovému aktu, zamýšlenému zastupitelstvem či zastupitelstvy, dojde.

To je z mé strany zatím všechno, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji Zajíčkovi a otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy mám pouze jednu přihlášku, a to od pana kolegy Jana Schwippela, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, paní předsedající. Považuji tento návrh sice za rozsahem nevelký, ale možná poměrně významný. Myslím si, že by mohl mít určitý dopad na fungování obcí i na jejich rozpočty. Z tohoto důvodu jsem tento návrh konzultoval se starostkami a se starosty z berounského regionu. Dovolte mi, abych vás krátce seznámil s jejich reakcemi.

Musím říci, že převážná část reakcí byla pozitivní, ale objevily se i určité námitky, které jdou nad rámec toho, co je uvedeno ve stanovisku vlády a co zde také uvedl pan zpravodaj.

Někteří starostové upozorňují na to, že nemají dosud k dispozici analytické sledování účetních výdajů podle územního třídění, což má za následek, že jimi prezentované územní přehledy jsou zpochybňovány některými občany místních částí a potom zneužívány k argumentaci pro oddělení obce. Z tohoto důvodu se také tito starostové přimlouvají za to, aby nedošlo ke změkčování podmínek pro oddělení obcí a aby byl zachován současný čtyřletý cyklus, přičemž upozorňují na to, že určitý prostor pro oddělení obcí byl poskytnut již v minulosti a že jeho znovuotevření by mohlo vést k atomizaci.

Z toho důvodu dávám ke zvážení, zda by tato problematika nebyla lépe projednána v rámci komplexního návrhu novely zákona o obcích, který je připravován. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Janu Schwippelovi. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy, a to na přihlášku z místa, protože písemnou přihlášku žádnou nemám. Nevidím takovou přihlášku, proto rozpravu končím.

Zeptám se na případná závěrečná slova nejprve pana navrhovatele, poté pana zpravodaje. Nechtějí vystoupit.

Proto se budeme zabývat návrhy, které zde zazněly. Zkontroluji si ještě u pana zpravodaje, že zazněl pouze jeden návrh, a to na zkrácení lhůty k projednání ve výborech. Jiný návrh nezazněl. Přivolám naše kolegy.

Oznámím, že se budeme věnovat návrhu na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 176. Kdo je pro tento návrh na přikázání? Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 176 skončilo. Z přítomných 155 pro 108, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 30 dní.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 177. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 177 z přítomných 156 pro 70, proti 10. Tento návrh nebyl přijat.

 

Prosím nejprve o kontrolu tohoto hlasování. (Předsedající chvíli čeká.) Pan poslanec Jan Škopík se hlásí o slovo.

 

Poslanec Jan Škopík: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, je to opravdu poprvé v životě, co se mi to stalo, ale podařilo se mi přehlédnout tlačítko a zmáčkl jsem něco jiného, než jsem chtěl, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O této námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 178, které jsem zahájila, a ptám se, kdo je pro.

Musím toto hlasování prohlásit za zmatečné, protože v jeho průběhu požádal pan navrhovatel o odhlášení. Nejprve vás tedy odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Budeme hlasovat o námitce, a to v hlasování pořadové číslo 179. Ptám se, kdo je pro tuto námitku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 179 z přítomných 123 poslanců 108 pro, 2 proti. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu na zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP