Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
17. února 2005 v 9.03 hodin

Přítomno: 170 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji sedmý jednací den 41. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili hlasovacími kartami, případně požádali o vydání náhradních karet.

Teď přečtu jména těch, kteří jsou omluveni: paní poslankyně a páni poslanci Bayerová, Boháčková, Kořistka, Lobkowicz, Maršíček, Mencl, Nováková, Svoboda Miroslav, Sýkora Antonín, Titz Miloš. Z vlády se omlouvá Pavel Němec.

Podotýkám a připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich slosování.

Po písemných interpelacích, které budou následovat po ústních interpelacích, budeme projednávat zbývající body z bloku "Zprávy a návrhy".

Dnes, pokud nerozhodnete jinak, bychom měli projednat předřazené a zařazené body 5, 24, 25, 26 a 57.

V tuto chvíli se přihlásil o slovo pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl změnu pořadu schůze, a to tak, že bod číslo 22, což je senátní návrh zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách, zařadit na zítřek jako další bezprostřední bod po třetích čteních.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Máme zařazeny dva body na zítřek ráno, takže toto navrhujete zařadit jako bod číslo tři. Děkuji vám.

Pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si požádat pro jistotu, abych když tak Sněmovnu nezdržel, vzhledem k tomu, že mi hrozí, že přes poledne přijde čas na projednávání tisku 849 a já jsem na polední část Sněmovny omluven, neb mám závažnou diplomatickou povinnost, tak prosím bod 50, sněmovní tisk 849, přeložit na zítřek jako čtvrtý bod dopoledne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Bod 50 navrhujete zařadit jako čtvrtý bod na zítřejší dopoledne.

O slovo se přihlásil pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte prosím i mně, abych podal návrh na pevné zařazení bodu, a sice bodu 53, což je vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy. Poprosil bych, aby byl zařazen na zítřek jako pevný pátý bod. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, jsou nějaké další náměty? Pokud ne, tak ještě pozvu ty, kteří jsou v předsálí, k tomu, aby mohli hlasováním rozhodnout o návrzích pánů Bartoše, Kalouska a Zajíčka, které jsme právě slyšeli.

 

Pan poslanec Bartoš navrhuje, aby bod číslo 22 byl pevně zařazen na zítřek jako třetí bod dopoledního jednání.

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 296. Táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 112 poslanců, 94 pro, 1 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Miroslav Kalousek navrhuje, aby bod 50 byl projednáván zítra jako čtvrtý bod dopoledního pořadu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 297. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 119 poslanců, pro bylo 66, proti 10. Takže i tento návrh byl přijat.

 

A pan poslanec Zajíček navrhuje, aby bod 53 byl projednán jako bod číslo pět zítřejšího pořadu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 298 a táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 119 poslanců, 97 pro, jediný proti. I tento návrh byl přijat.

 

Další podněty tedy nejsou. Přistoupíme k zařazeným bodům, tak jak jsem je před chvilkou četl, to znamená, začneme projednáváním bodu číslo pět, což je

 

5.
Návrh poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase,
Kateřiny Dostálové, Miroslava Krajíčka, Lucie Talmanové
a Miroslavy Němcové na vydání zákona o odškodnění obětí okupace
Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik,
Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky,
Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
/sněmovní tisk 672/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů za navrhovatele zaujala paní místopředsedkyně Němcová a zpravodaj rozpočtového výboru Jiří Václavek. Připomínám, že ve středu 9. února jsme přerušili podrobnou rozpravu na sedm dnů.

Nejdříve se táži, zda chce v úvodu tohoto přerušeného jednání vystoupit zástupce navrhovatelů nebo zpravodaj. Paní místopředsedkyně Němcová nehodlá vystoupit. Pan poslanec Václavek chce vystoupit? Chce, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento bod jsme ve druhém čtení přerušili proto, aby mohly být eventuálně dodatečně podány pozměňovací návrhy, abych řekl, k pozměňovacím návrhům, tak aby se celá záležitost do budoucna dala co nejlépe zúřadovat.

Já bych si jen dovolil k tomu, co jsem přečetl ve druhém čtení minulý týden, dodat, že bych pozměnil svůj pozměňovací návrh v tom, že každý z těch paragrafů, o které se jedná, bude zvláštním bodem, tak aby byl zvlášť hlasovatelný. Čili bod 1 bude § 3, bod 2 bude § 4, bod 3 § 5.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavkovi. Budeme tedy pokračovat v podrobné rozpravě. Přihlášky do podrobné rozpravy v tuto chvíli nemám.

Hlásí se pan poslanec Kala.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana Jiřího Václavka, tak jak ho upřesnil, k bodu 3, což je § 5.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP