(14.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Dalším bodem je

 

55.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2005
/sněmovní tisk 815/

 

Prosím, aby se slova ujal v zastoupení ministra zemědělství ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2005 projednalo a schválilo vedení výkonného aparátu SZIF dne 30. září 2004, 12. října ho projednala dozorčí rada a vzala ho na vědomí, dne 10. listopadu byl projednán na schůzi zemědělského výboru, který rovněž doporučil tento návrh schválit.

Rozpočet je sestaven v souladu s příslušnými nařízeními Komise Evropské unie vydanými pro společnou zemědělskou politiku a současně respektuje podmínky stanovené pro realizaci v České republice vydané (?) příslušnými nařízeními vlády České republiky. Po úpravách bude objem finančních prostředků v kapitole 329, Ministerstvo zemědělství, s určením pro Státní zemědělský intervenční fond činit 25,163 miliardy korun, z toho na úhradu správních výdajů ve výši 831 milionů korun, na úhradu nákladů souvisejících se společnou zemědělskou politikou ve výši 24,332 miliardy korun.

Vzhledem k tomu, že v kapitole 329 nejsou vyčleněny finanční prostředky z národních zdrojů na financování společné organizace trhu, předkládaný návrh nemůže řešit u některých komodit společné organizace povinnou či možnou spoluúčast České republiky ze zdrojů České republiky.

Návrh rozpočtu vychází z vládního návrhu státního rozpočtu, nyní tedy již schválené podoby zákona o státním rozpočtu na rok 2005, upravený na doporučení zemědělského výboru. Tolik z mé strany vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Návrh rozpočtu projednal zemědělský výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 815/1. Prosím předsedu výboru pana kolegu Ladislava Skopala, aby nás informoval o jednání výboru a jeho závěrech.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, zemědělský výbor se zabýval tímto rozpočtem na své 41. schůzi dne 10. listopadu 2004. Jeho usnesení jste dostali na lavice jako sněmovní tisk 815/1. Zemědělský výbor doporučil, aby tento návrh byl schválen ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zahajuji obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Také do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, proto ji končím.

Budeme hlasovat o usnesení. Je námitka, abychom hlasovali o usnesení jako celku? Není.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 511. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Ze 116 přítomných pro hlasovalo 80, proti 4. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

56.
Dotační programy zemědělství pro rok 2005, poskytované
podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh)
/sněmovní tisk 817/

 

Opět má slovo pan kolega Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dotační programy na příští rok vycházejí z příslušného ustanovení zákona o zemědělství, který stanoví, že stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že provádí opatření v rámci příslušných programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů.

Dotační programy zde uvedené neodporují mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Do navrhovaného spektra programu již nebyly zařazeny programy, které nejsou kompatibilní s legislativou Evropské unie, nebo programy, které jsou naopak financovány v rámci opatření společné zemědělské politiky Evropské unie.

Návrh vychází z finančního limitu 1,595 miliardy korun neinvestičních dotací a 220 milionů korun kapitálových výdajů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. I tento tisk projednal zemědělský výbor. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 817/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pan kolega Jan Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zemědělský výbor projednal tento sněmovní tisk na své 42. schůzi dne 24. listopadu 2004 a přijal usnesení: Zemědělský výbor 1. doporučuje Poslanecké sněmovně dotační programy zemědělství pro rok 2005 poskytované podle § 2 zákona číslo 252/1997 Sb., o zemědělství, sněmovní tisk 817, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů; 2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny; 3. zmocnil zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu na schůzi zemědělského výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego, za vaši zpravodajskou zprávu i za přednesení návrhu usnesení Poslanecké sněmovny.

Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Také k tomuto bodu se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou otevírám. Ani do této rozpravy se nikdo nehlásí. Proto ji končím.

 

Budeme hlasovat o usnesení, jak je obsaženo ve sněmovním tisku 817/1.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 512. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti?

Ze 121 přítomných pro 83, proti 2. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji pokračování v projednávání bodů 14 a 15, neboť procedurálním návrhem byla sloučena obecná rozprava k oběma bodům.

Pokud se nepletu, absolvovali jsme odůvodnění navrhovatele k bodu 14 pana kolegy Skopala. Předpokládám, že jsme absolvovali i předkládací zprávu někoho ze skupiny poslanců, kteří navrhují tisk 756, tedy buď pan kolega Talíř, nebo paní poslankyně Fischerová. Absolvovali jsme zpravodajskou zprávu pana zpravodaje k bodu 14. Nyní bychom měli pokračovat v projednávání tím, že pan zpravodaj Zbyněk Novotný přednese svoji zpravodajskou zprávu k bodu číslo 15 - sněmovní tisk 756. Prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP