(16.00 hodin)

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Vystupuji tady za všechny ty č… z hospodářského výboru z jednoduchého a prostého důvodu - protože jsem zpravodajem tohoto výboru. Jako zpravodaje se mě samozřejmě dotýká mínění pana ministra o úrovni hospodářského výboru, nicméně někdy by také mohlo být zajímavé, jaké mínění mají poslanci hospodářského výboru o úrovni Ministerstva životního prostředí. Byla by to jistě velice zajímavá a plodná diskuse. O slušném vychování tady už vůbec v tuto chvíli mluvit nechci.

Teď k věci. Pozměňovací návrhy, které teď k předmětnému tisku předložím, předkládám - a opakuji znovu - jako zpravodaj tohoto výboru a jako pozměňovací návrhy, které jsem zachytil v průběhu rozpravy, která probíhala v hospodářském výboru. Bohužel nebylo umožněno hospodářskému výboru, aby z této rozpravy bylo učiněno usnesení. Není to vina hospodářského výboru.

Teď tedy k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Protože nebyly rozdány písemně, dovolím si vás obtěžovat, ovšem nikoliv z vlastní vůle, přednesem na mikrofon.

Pozměňovací návrh číslo 1. V § 3 nahradit slovní spojení "Ministerstvo životní prostředí" slovním spojením "Ministerstvo průmyslu a obchodu".

Bude-li přijat pozměňovací návrh k tomuto paragrafu, pak v § 8 odst. 1 nahradit slovní spojení "Ministerstvem průmyslu a obchodu" slovním spojením "Ministerstvem životního prostředí".

Další pozměňovací návrh. V § 4 doplnit nový odst. 3 ve znění: Žadatel je jediným účastníkem řízení.

Dále. V § 8 odst. 1 doplnit na konec odstavce větu: Návrh národního alokačního plánu musí obsahovat zásady alokace pro následující období.

Dále. V § 8 znění odst. 2 nahradit zněním novým, a sice tímto: Návrh národního alokačního plánu zveřejní ministerstvo na portálu veřejné správy, doručí jej všem dotčeným provozovatelům zařízení a současně poskytne informaci o něm sdělovacím prostředkům. Ve lhůtě 30 dnů od doručení návrhu národního alokačního plánu provozovatelům zařízení může každý takový provozovatel proti navrhovanému množství povolenek uplatnit námitky. Neučiní-li tak, má se za to, že s tímto návrhem vyslovil souhlas. Ve stejné lhůtě může zaslat k návrhu národního alokačního plánu vyjádření kdokoliv další. Pokud ministerstvo námitky odmítne a bude trvat na původním návrhu, budou tyto námitky projednány za účasti provozovatelů zařízení v rozhodčí komisi složené ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Tyto zástupce jmenují ministři uvedených resortů a předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Počet členů komise a její orgány stanoví prováděcí právní předpis. Rozhodnutí komise je pro ministerstvo při zpracování národního alokačního programu závazné.

V § 11 odst. 2 vypustit tento odstavec bez náhrady. To je další pozměňovací návrh.

Další pozměňovací návrh. V § 20 odst. 1 doplnit na konec odstavce větu: Do nabytí právní moci rozhodnutí o povolení je možné zařízení provozovat bez povolení.

Další pozměňovací návrh. Ustanovení § 22 nahradit zněním: Za nového provozovatele zařízení se pro první obchodovací období považuje provozovatel zařízení, který požádal o povolení podle tohoto zákona po uplynutí lhůty stanovené v § 20 odst. 1 nebo pro jehož povolení bylo po této lhůtě zahájeno řízení o změně.

Poslední pozměňovací návrh. V § 24 písm. a) vypustit toto písmeno bez náhrady.

Vážené dámy, vážení pánové, doufám, že jsem vás neobtěžoval příliš dlouho. Poprosil bych vás, protože už zde bylo několikrát zdůrazněno, že jde o velice závažnou právní normu, abyste těmto a dalším pozměňovacím návrhům věnovali patřičnou pozornost.

Děkuji za pozornost v tuto chvíli.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan kolega Petr, připraví se pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, budu výrazně kratší, než byl pan kolega Teplík. Ale domnívám se, že kompetence v emisích je nezbytné rozdělit minimálně mezi dvě ministerstva, a to mezi Ministerstvo životního prostředí a mezi Ministerstvo průmyslu a obchodu.

K § 3. Věta první. Za poslední slova "Ministerstvem životního prostředí (dále jen ministerstvo)" doplňuji větu "po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu". To pokud se týká § 3, kde řešíme provozování zařízení, která emitují něco do ovzduší.

K § 5 odst. 1. Věta první: Ministerstvo, a teď vkládám "po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu povolení vydá".

To je vše. Jde mi pouze o to, aby záležitosti, které mají dopad na hospodářství a další obory nebyly v rukou jednoho ministerstva. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan kolega Tom Zajíček. Připraví se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych přečetl čtyři pozměňovací návrhy. Omlouvám se vám, že jsem je nepřipravil písemně, ale vzhledem k nepříliš velkému rozsahu si dovolím přečíst tyto čtyři pozměňovací návrhy na mikrofon. Děkuji za pochopení.

Navrhuji, aby v § 2 se změnil text pod písmenem f) následovně: f) Povolenkou - předmět vlastnického práva ztělesňující právo provozovatele zařízení vypustit do ovzduší v daném obchodovacím období ekvivalent tuny CO2; povolenka není cenným papírem. Na povolenky se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, odkaz na poznámku pod čarou číslo 1, o věcech movitých, nestanoví-li tento zákon jinak.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 9. § 9 se navrhuje nahradit následujícím textem: § 9 odst. 1: Zřizuje se veřejně přístupný registr obchodování s povolenkami (dále jen registr), do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se provozovatelů zařízení, povolenek a jejich vlastníků. Registr spravuje operátor trhu s elektřinou, odkaz na poznámku pod čarou číslo 2, (dále jen správce registru), podle právních předpisů Evropských společenství, odkaz na poznámku pod čarou číslo 3. Informace z registrů, jejichž zpřístupnění veřejnosti vyžadují předpisy Evropských společenství, správce registru vhodným způsobem zveřejní.

Odst. 2. Správce registru je povinen zřídit a vést v registru účet každému, kdo o to požádá, a to za sjednanou cenu, odkaz na poznámku pod čarou číslo 4.

Odst. 3. Ten, na koho je povolenka převáděna, se stává vlastníkem povolenky i tehdy, jestliže převodce neměl právo povolenku převést; to neplatí, jestliže ten, na koho je povolenka převáděna, věděl nebo musel vědět, že převodce toto právo v době převodu neměl. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.

Poslední odstavec 4. Od 1. 1. 2006 je operátor trhu s elektřinou oprávněn k organizování burzovních obchodů, odkaz na poznámku pod čarou číslo 5.

Třetí pozměňovací návrh se týká § 10 odst. 2, kam se vkládá jako předposlední věta text: "Povolenky jsou vydávány bezplatně."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP