Stenografický zápis 36. schůze, 12. října 2004

(Schůze zahájena v 13:07 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Tomáš Dub
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec František Strnad
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslankyně Iva Šedivá
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Hana Šedivá
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Robert Vokáč
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Jan Klas


1. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Miroslav Kalousek


3. Vládní návrh zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 637/ - druhé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 646/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miloš Kužvart


6. Návrh poslanců Milady Emmerové, Jarmily Boháčkové, Jitky Vojtilové, Josefa Janečka a Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - druhé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.40 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Karel Vymětal


7. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 643/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Vlasta Parkanová
Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Koudelka


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb. /sněmovní tisk 483/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec František Beneš
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek


9. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Mariana Bielesze, Zdeňka Koudelky, Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 499/ - druhé čtení

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Tomáš Teplík


10. Návrh poslanců Miloslava Kaly, Svatopluka Karáska, Bohuslava Sobotky, Ladislava Šustra a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 550/ - druhé čtení

Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednani preruseno v 16.29 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.05 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Ivan Langer


11. Návrh poslanců Františka Beneše, Zdeňka Koudelky, Stanislava Křečka, Františka Pelce, Josefa Víchy a Miroslavy Vlčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 664/ - druhé čtení

Poslanec František Beneš
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec František Beneš


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 693/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Václav Mencl
Poslanec František Pelc
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Iva Šedivá
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.13 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP