(17.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Dámy a pánové, dám prostor, abyste se vyjádřili v hlasování podle návrhu pana poslance Plevy. Pro ty, kteří přišli před chviličkou - pan poslanec Pleva vám návrh usnesení zopakuje.

 

Poslanec Petr Pleva: Navrhuji, aby usnesení výboru a komise, což je vlastně totožné usnesení, bylo vzato za základ našeho projednávání, což samozřejmě neznamená, že nemůžete podat pozměňovací návrhy k něčemu jinému, co tato usnesení neřeší. Pokud se budou dávat pozměňovací návrhy k tomu, co řeší tato usnesení, aby se podávala právě k usnesení výboru a komise a ne k původnímu vládnímu návrhu, protože jinak by při hlasování bylo značně obtížné se v tom orientovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, se zaujetím to poslouchám. Takovýto procedurální návrh by byl možný pouze v případě, kdyby ono usnesení vlastně bylo novým faktickým tiskem, tj. pokrývalo by celou materii předloženou vládou. Jestliže ale řekneme, že zde je usnesení, které nepokrývá všechno, a něco jiného je ve vládě, pak je samozřejmě na navrhovateli pozměňovacího návrhu, aby sám při předložení pozměňovacího návrhu řekl, zda tento pozměňovací návrh směřuje k usnesení výboru, nebo k původní materii.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jen chci informovat sněmovnu, že jsme se otázkou komplexních pozměňovacích návrhů včera zabývali také na podvýboru pro přípravu nového jednacího řádu. Doufáme, že se nám v řádu měsíců podaří tuto věc vyjasnit tak, aby to bylo naprosto jednoznačné. Nyní bychom našli precedenty jak pro výklad, který přednesl pan poslanec Janeček, tak pro to, co navrhl pan poslanec Pleva. Tudíž rozhodneme v hlasování, bude to to nejjednodušší.

 

Rozhodneme o návrhu, který zde zazněl z úst pana poslance Plevy, aby usnesení odborného výboru i komise pro sdělovací prostředky bylo vzato za základ.

Rozhodneme v hlasování číslo 25, které jsem zahájil. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Ze 151 přítomných bylo pro 67, proti 58. Tento návrh nebyl přijat, takže budeme postupovat způsobem, který nám umožní nezpochybnění předložených pozměňovacích návrhů ve druhém čtení v podrobné rozpravě.

 

Zahajuji v tuto chvíli obecnou rozpravu. Jako první se hlásí paní poslankyně Ivana Levá. Další přihlášky v tuto chvíli teprve dostávám, takže se připraví jako druhá paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Ivana Levá: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, účelem předloženého vládního návrhu zákona je zajištění slučitelnosti českého mediálního práva s právem Evropské unie a odstranění dílčích nedostatků. Ztotožňuji se s pozměňovacími návrhy, které vzešly z jednání výboru pro vzdělávání, zároveň si dovolím předložit dva další.

První se týká užívání spisovného českého jazyka při uvádění zpravodajských a publicistických pořadů. Směrnice rady o koordinaci předpisů členských států v článku 8 říká: Považují-li to členské státy za nezbytné pro naplňování jazykové politiky, mají pravomoc stanovit podrobnější a přísnější předpisy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, promiňte. Dámy a pánové, poté co skončila minulá schůze, jsem dostal několik mailů, kde jsem byl nabádán k tomu, aby v Poslanecké sněmovně předsedající udržel pořádek. Na tyto maily jsem odpověděl tak, že by se dotyční kritici měli obracet přímo na poslance, kteří hluk v sále vyluzují. Aby toto bylo možné, aby naše veřejnost se mohla obracet přímo na vás, kteří zde hlučíte, předpokládám, že pochopíte, že vás budu muset pojmenovat, aby se maily dostaly na správnou adresu. Neučiním tak ještě v tuto chvíli, ale pokud se náležitého klidu nedosáhne tímto způsobem, přikročím k tomu.

Paní poslankyně, pokračujte.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji. Státy tedy mají pravomoc stanovit podrobnější a přísnější předpisy zejména v závislosti na jazykových kritériích. Proto se domnívám, že nám nic nebrání v tom, abychom zařadili do zákona paragraf ukládající provozovateli zajistit moderování zpravodajských a publicistických pořadů spisovným a správně artikulovaným jazykem. Každé povolání vyžaduje určité schopnosti. Zdravotní sestra nesmí omdlít při pohledu na krev, moderátor musí umět bezchybně vyslovit každou hlásku a před kamerou či mikrofonem užít jazyk odpovídající typu pořadu.

Chápu, že svým pozměňovacím návrhem nepotěším členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, protože jim by ze zákona vyplynula povinnost kontroly a ukládání sankcí, jsem však optimista. Věřím, že většina moderátorů spisovný jazyk ovládá, a bude-li zákon přijat, k nedodržení normy stanovené v Pravidlech českého pravopisu dojde jen velmi zřídka.

Druhý pozměňovací návrh se bude týkat předpokladů pro účast v řízení o udělení licence k celoplošnému vysílání. Dámy a pánové, při přípravě zákonů je užitečné nahlédnout do obdobných zákonů jiných zemí. Získala jsem překlad celého francouzského mediálního zákona a výtahy z dalších mediálních zákonů. Co jsem zjistila? Že ve Spojených státech se licence neuděluje za prvé cizincům, za druhé cizím vládám, za třetí jejich zástupcům ani jejich korporacím s cizím vedením. V britském zákonodárství smí cizinec vlastnit 30 % majetku, ale jen pokud je ze členského státu Evropské unie. Ve Francii nesmí cizinci získat víc než 20 % vlastního jmění nebo hlasů na valných hromadách společnosti s licencí k celoplošnému vysílání. Je zakázáno jakýmkoli způsobem půjčovat své jméno kterékoli osobě, která je kandidátem na získání licence; půjčení jména Francie trestá odnětím svobody až na jeden rok nebo vysokou pokutou. Rovněž není v žádném státě povoleno majitelům tisku vlastnit více než 20 % v televizním kanálu nebo rozhlasové stanici.

Proč tyto příklady uvádím? Chci upozornit na to, že náš zákon žádná podobná omezení neobsahuje. Proto je řešení otázky vlastnictví nezbytnou pasáží novely zákona a nový zákon, který Ministerstvo kultury chystá, by měl zpracovat problematiku křížení vlastnictví tištěných a elektronických médií. Státy si hájí národní charakter svých médií. Pokusme se o totéž. Stanovme dvacetiprocentní hranici pro cizí kapitál. Vždyť prodat celoplošné licence cizincům je jako prodat studnu uprostřed zahrady!

Pozměňovací návrhy, které přednesu v podrobné rozpravě, budou dvacetiprocentní hranici obsahovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Ivaně Levé. Hovořit bude paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, zástupci sluchově postižených občanů se na mne obrátili se žádostí o drobnou změnu zákona č. 483/1992 Sb., o České televizi, který je v rámci právě projednávaného tisku č. 87 otevřen, a to v části dvanácté.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP