(9.40 hodin)
(pokračuje Talíř)

Týká se to toho, kde má být definována reklama, zda pouze v zákoně o reklamě, nebo i v tomto zákoně. Týká se to také přijetí nového správního řádu soudního, který rozličným způsobem upravuje situaci při udělení pokuty provozovateli rozhlasového a televizního vysílání a účinku podání žaloby, myslím tím odvolacího účinku podání žaloby proti tomuto rozhodnutí.

Stálá komise zatím neuzavřela hlasování o těchto pozměňovacích návrzích a já si myslím, že bude dobré, když se potom k nim bude ještě moci vrátit výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a znovu detailně tyto okruhy problémů projednat. Proto doporučuji, aby tento návrh zákona byl vrácen výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu a dávám slovo paní poslankyni Novákové.

 

Poslankyně Eva Nováková: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, k návrhu, který právě projednáváme, byly během tohoto týdne podány další pozměňovací návrhy, které proto nemohly být projednány ve výborech ani v mediální komisi, kterým byl v prvním čtení tento návrh přikázán. Proto navrhuji vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002, sněmovní tisk 87, vrátit zpět výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výboru pro evropskou integraci a stálé komisi pro sdělovací prostředky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. To je procedurální návrh. Předpokládám, že existuje obecná shoda na tom, že mohu uzavřít obecnou rozpravu, abychom o tomto návrhu mohli rovněž hlasovat. Uzavírám obecnou rozpravu a přikročíme k návrhu, který zní: Poslanecká sněmovna vrací návrh zákona výborům a komisi k novému projednání.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 53 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 141 pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem 23.

 

Jak jsem avizoval, dalšími dvěma body jsou body 83 a 84.

 

83.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy (číslo 132),
sjednaná ve Štrasburku dne 5. května 1989, ve znění Protokolu
pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi ze dne 9. září 1998,
která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999
/sněmovní tisk 83/ - druhé čtení

 

Slovo dávám opět panu ministru kultury Pavlu Dostálovi.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi ještě, abych poděkoval za předešlé hlasování. Děkuji vám za podporu.

K bodu 83 bych pouze sdělil, že vyčerpávající úvod jsem provedl při prvním čtení. Snad jen doplním, že výbor ministrů Rady Evropy přijal tutu úmluvu již 15. března 1989, přičemž k dnešnímu dni úmluvu podepsalo 35 a ratifikovalo 25 členských států Rady Evropy.

Domnívám se, že není nutné opakovat to, co jsem říkal v prvním čtení. Není nutné zdržovat vás a brát drahocenný čas této sněmovně. Proto končím tímto svůj úvod ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Návrh projednal zahraniční výbor, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 83/1 a 83/2. Návrh projednala i stálá komise pro sdělovací prostředky. Prosím nejprve zpravodajku zahraničního výboru kolegyni Evu Novákovou.

 

Poslankyně Eva Nováková: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, na své 10. schůzi dne 29. ledna 2003 zahraniční výbor projednal vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropské úmluvy o přeshraniční televizi Rady Evropy ve znění pozměňujícího protokolu a doporučil Poslanecké sněmovně dát souhlas k ratifikaci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní kolegyně Taťána Fischerová.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy, sjednaná ve Štrasburku dne 5. května 1989, ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi ze dne 9. září 1998, která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999, uvedený v tisku 83, projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na svém jednání 29. ledna tohoto roku a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací této úmluvy. Usnesení bylo všem rozdáno jako tisk 83/2.

Na základě výše uvedeného doporučuji Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Evropské úmluvy o přeshraniční televizi Rady Evropy, sjednané ve Štrasburku dne 5. května 1989, ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi ze dne 9. září 1998, která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999.

Protože usnesení zahraničního výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jsou téměř shodná, doporučuji, aby se sněmovna připojila k usnesení zahraničního výboru. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Věřím, že ji mohu s klidným svědomím uzavřít. Činím tak a budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dává souhlas k ratifikaci Evropské úmluvy o přeshraniční televizi Rady Evropy (číslo 132), sjednané ve Štrasburku dne 5. května 1989, ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi ze dne 9. září 1998, která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999. Tak zní návrh usnesení, který jsem obdržel.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 54 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 147 pro návrh 117, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i paní kolegyni.

Sděluji, že pan poslanec Vidím má náhradní kartu číslo 7.

 

Nyní budeme projednávat bod

 

84.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách,
která byla podepsána v Praze dne 31. října 2002
/sněmovní tisk 119/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal pan ministr Pavel Dostál.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP