(14.30 hodin)
(pokračuje Dub)

Jedná se mi o roli občanských iniciativ a jejich působnost ve stavebním řízení.

Za normálního stavu, chceme-li něco postavit, musíme získat stavební povolení a v rámci tohoto povolovacího řízení působí občanské iniciativy - pozitivně, negativně, ze svého pohledu všelijakým možným způsobem. Já bych řekl, že když občanské iniciativy prosadí, že se něco nestaví, tak se život nemění, ten život jde běžným způsobem dál - buďto se někde postaví dům, most, silnice, nebo se někde nepostaví, maximálně se zachová status quo. Já bych ale rád navrhl v těch mimořádných situacích, jako jsou třeba povodně, kdy život je narušený, kdy občanské iniciativy - a mám k nim pozitivní vztah - mohou blokovat různé stavby nebo respektive spíš pozdržovat ten proces, aby byly z tohoto stavebního nebo správního řízení pro ty zcela mimořádné situace vyňaty tak, abychom mohli normální život pokud možno co nejdříve obnovit.

Tady jsme slyšeli o tom, že máme před sebou fázi obnovy, ale dejme tomu - a to jako parlament můžeme - dejme tomu i možnosti legislativní, abychom nečekali pořád všude na razítka, aby všechno běželo co nehladším způsobem.

Nachází se naše země opravdu ve špatné situaci. Vy jako poslanci jste se možná ani neprošli po Praze, protože nemáte ta určitá povolení. Já jsem Prahu projížděl, vy jste, doufám, projížděli své kraje, pokud jsou zaplaveny, což vám nepřeji, tak znáte tu situaci, a myslím si, že máme jednat rychle a efektivně.

Děkuji vám za pozornost a ještě v podrobné rozpravě upřesním ten svůj návrh. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Dubovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Kocourek. Takže panu poslanci Kocourkovi uděluji slovo. Připraví se pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych sdělil sněmovně svůj názor k vládnímu návrhu zákona o změně zákona o státním rozpočtu na rok 2002, který máme k tisku 24. Chtěl bych zdůraznit, že proti samotné podstatě návrhu, to je nalezení zdroje financování odstraňování povodňových škod v roce 2002 ve výši 3 miliard korun, nic namítat samozřejmě nelze, ale chtěl bych vyjádřit trochu údiv nad obsahem důvodové zprávy, protože důvodová zpráva totiž v podstatné své části popisuje princip financování, to je vzniku prémie z emisí státních dluhopisů, zatímco podstata věci, to je, jak bude naloženo se zmíněnými 3 mld. korun, je odbyta pár větami a konstatováním, že tyto 3 mld. korun se stanou součástí specifického ukazatele "prostředky na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2002" v kapitole Všeobecná pokladní správa. Postrádám tedy strukturovanou rekapitulaci současné situace z pohledu dosavadních nákladů státu spojených s odstraňováním a likvidací povodňových škod a jejich financování.

Dále co postrádám, je další výhled, rozsah, charakteristika a časové vymezení návazných programů obnovy a rozvoje záplavami postižených oblastí. Je to důležité z mého pohledu ne proto, abychom vládu podezírali z nehospodárného využívání jí svěřených zdrojů, ale proto, abychom mohli případně my všichni jednak informovat na svých úrovních o tom, co bude dále, a jednak i proto, abychom mohli společně přemýšlet a být i připraveni na hledání případných dalších nezbytných zdrojů financování.

V této souvislosti bych chtěl připomenout, že rozpočtový výbor schválil 16. srpna 2002, to je před týdnem, svým usnesením č. 19 rozpočtové opatření, které vládě poskytlo na titul řešení akutních situací spojených s povodněmi roku 2002 1,150 mld. korun. V tomto usnesení navrženém Ministerstvem financí se praví, že zmíněných 1,150 mld. korun bude převedeno v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa na novou položku kapitoly Všeobecná pokladní správa, ze které budou výhradně financovány náklady související s úhradou záchranných prací a povodňových škod. Tolik tedy rekapitulace usnesení rozpočtového výboru.

Ale potom je tedy zvláštní, že teď předložený návrh zákona předpokládá další novou položku jmenující se prostředky na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2002 se specifickým neboli nepřekročitelným ukazatelem ve výši 3 mld. korun, když rozpočtový výbor před týdnem do takovéto nové položky pravděpodobně umožnil vložit již 1,150 mld. korun. Potom bych se rád zeptal pana ministra, zda by neměl být specifický ukazatel položky prostředky na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2002 ve výši 1,150 plus 3 mld. korun, celkem tedy 4,150 mld. korun.

Rád bych se pana ministra zeptal, máme ve Všeobecné pokladní správě jednu, nebo dvě nové položky týkající se odstraňování a likvidace následků povodní roku 2002?

Ještě jednu připomínku bych rád zmínil, a to k vládou zmiňovaným 3 mld. mimořádného rozpočtového výnosu z prémií z prodeje emisí státních dluhopisů. Tento mimořádný příjem totiž ve své podstatě pro státní rozpočet žádnou přílišnou výhrou není, jakkoli to teď může znamenat, že nám se takovéto peníze velmi hodí. Vláda nám totiž zamlčuje, že druhá strana mince u této prémie z prodeje dluhopisů je, že na tyto státní dluhopisy Ministerstvo financí v roce 2001 nasadilo vyšší úrok, než je současná úroková míra, a tento rozdíl, tedy prémie, kterou nyní zinkasujeme, budeme muset v budoucnosti trhům zase vrátit. Jinými slovy, vláda si takto může obstarávat okamžité rozpočtové příjmy, které ale v budoucnu budeme muset splácet ve formě vyšší dluhové služby.

Závěrem tedy nezbývá než konstatovat, že návrh vlády neobsahuje žádný popis povodňové situace, ať už obecný, nebo z pohledu finanční bilance. Návrh vlády je z pohledu rozpočtově metodického trochu zmatečný a nepřehledný, protože nevíme, kolik nových položek v kapitole Všeobecná pokladní správa na financování povodní bude a s jakými specifickými limity čerpání výdajů.

Vážené kolegyně a kolegové. Přes všechny vznesené výhrady a vzhledem k času, okolnostem a situaci budeme velmi a velmi tolerantní a konstruktivní a tento vládní návrh zákona o změně státního rozpočtu podpoříme, jakkoli tento návrh dává vládě další bianco šek ve výši 3 mld. korun. Zároveň bych chtěl ale říci, že propříště by vláda měla kvalitu svých podkladů zlepšit, abychom mohli lépe tyto návrhy posoudit. Zároveň doufám, že pan ministr zodpoví moje otázky, které jsem položil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, vy jste byl přihlášen i k posunutí termínů. Takže mám rozumět tomu, že jste vyčerpal obě přihlášky - k bodu č. 2 a k bodu č. 4. Je společná rozprava. Dobře, děkuji.

Takže prosím, aby se slova ujal pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. V prvním povodňovém legislativním balíčku nám vláda připravila mimo jiné posun termínu k podání kandidátek pro komunální volby a s tím souvisejících dalších termínů.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP