S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 952)


Vláda na jednání své schůze dne 2. července 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 952), a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s , a to zejména z dále uvedených důvodů.

Vláda zastává stanovisko, že předložený návrh zákona nežádoucím způsobem omezuje účast veřejnosti na správních řízeních, která jsou významná z hlediska ochrany přírody, a to tím, že tuto účast omezuje pouze na účast v územním řízení podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Občanská sdružení nebo jejich organizační složky se podle dosavadní právní úpravy zúčastňují nejen územních řízení, ale i dalších řízení, zejména řízení vedených orgány ochrany přírody, která vláda považuje rovněž za významná z hlediska ochrany přírody. Kromě toho vláda předpokládá, že účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona bude upravena v připravovaném návrhu nového stavebního zákona.
    Z výše uvedených důvodů vláda nemůže doporučit ani tu část předloženého návrhu zákona, v níž je navrženo upravit místní příslušnost občanských sdružení podle sídel orgánů vedoucích územní řízení.
    Související odkazy    Přihlásit/registrovat se do ISP