S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu a
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně
za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 905)


Vláda na jednání své schůze dne 2. května 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu a na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 905) a zaujala k němu toto stanovisko:

a) vláda s o u h l a s í s návrhem novely zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu (čl. I předloženého návrhu zákona) a doporučuje tento návrh doplnit o další bod novely a uvést jej v tomto znění:
  "2. V § 4 odst. 1 se za slovo "březen" vkládají slova, "8. duben" ".
Vláda doporučuje, aby byl 8. duben zařazen mezi významné dny, neboť na tento den připadá Mezinárodní den Romů. Tento návrh vychází ze závěrů I. kongresu romských iniciativ, který se konal ve dnech 7. až 9. dubna 1971 v Londýně a na němž bylo rozhodnuto, že 8. duben bude Mezinárodním dnem Romů. Současně vláda dává ke zvážení, aby byl mezi významné dny zařazen den 28. září - Den české státnosti.
  b) vláda n e s o u h l a s í s návrhem novely zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů (čl. II předloženého návrhu zákona), a to především z těchto důvodů:
   · návrh novely ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrnému výdělku, ve znění pozdějších předpisů, upravující čerpání placeného náhradního volna nebo poskytování příplatku ve výši 100 % průměrného výdělku nejen za práci zaměstnanců ve svátek, ale též za práci zaměstnanců ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, by měl neodůvodněné, finančně náročné dopady na zaměstnavatele (svátků je v kalendářním roce 12, dnů nepřetržitého odpočinku v týdnu více než 100, i když práci v tyto dny lze nařídit pouze výjimečně),

   · návrh novely ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, předpokládá poskytnutí náhrady mzdy zaměstnanci, který nepracoval proto, že den pracovního klidu, tj. i den nepřetržitého odpočinku v týdnu, připadl na jeho obvyklý pracovní den, je protismyslný,

   · předložený návrh zákona zcela pomíjí skutečnost, že předmětná problematika souvisí i s nároky zaměstnanců, jejichž odměňování upravuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, s jehož novelizací předložený návrh zákona nepočítá,

   · předložený návrh zákona neobsahuje předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, zejména nároky na státní rozpočet.
  Související odkazy  Přihlásit/registrovat se do ISP