S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona o náhradním výživném a
o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(sněmovní tisk č. 848)


Vláda na svém zasedání dne 14.března 2001 projednala a posoudila návrh na vydání zákona o náhradním výživném a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 848) a vyjádřila s principy navrhované úpravy s o u h l a s . Současně předkládá k dořešení tyto otázky:

1. Předložený návrh zákona ukládá státu povinnost uhradit soudem stanovené výživné oprávněné osobě, pečující o nezletilé dítě, pokud toto výživné neplatí osoba povinná s tím, že v tomto případě nejsou zkoumány důvody neplacení výživného a sociální poměry zúčastněných stran. Podle důvodové zprávy by navrhovaná úprava neměla mít dopad na státní rozpočet, neboť podle tvrzení předkladatelek budou náklady na výplatu náhradního výživného kompenzovány snížením částek dosud vynakládaných na sociální dávky vyplácené podle zákona o sociální potřebnosti. Podle současné právní úpravy se však tyto sociální dávky poskytují pouze dětem sociálně potřebným a maximálně do výše životního minima. Je tedy nepochybné, že vyplácení náhradního výživného v plné výši a bez omezení skutečnou sociální situací rodiny, by znamenalo několikanásobné zvýšení nákladů na tyto účely. Předpokládaná vyšší efektivita vymáhání dlužného výživného státem je diskutabilní a nelze s ní kalkulovat. V neposlední řadě je nutno počítat i s tím, že by navržený systém, zejména s ohledem na problematické vymáhání pohledávek, vedl s největší pravděpodobností i k nárůstu pracovních sil na tomto úseku s následným zvýšením výdajů státního rozpočtu.

2. V návrhu zákona není přesně vyjádřena povaha nároku oprávněné osoby vůči státu a povaha pohledávky státu vůči osobě povinné výživné platit. Podle důvodové zprávy se jedná o pohledávku, která má soukromoprávní charakter (uveden je poukaz na ustanovení § 101 zákona o rodině), z návrhu zákona však tento závěr nelze jednoznačně dovodit. Soukromoprávní charakter výživného je v návrhu narušen tím, že okresní úřad by o náhradním výživném měl rozhodovat ve správním řízení a pohledávka státu by měla být spravována podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Pokud však úřad jménem státu vstupuje do soukromoprávní pohledávky a její soukromoprávní charakter má být zachován, není možné, aby tak činil ve správním řízení a následně byla jeho pohledávka spravována podle zákona o správě daní a poplatků; úřad by zde jménem státu vystupoval zároveň jako věřitel a zároveň jako správní orgán. Ustanovením § 101 odst. 1 zákona o rodině je umožněno pouze to, aby ten, kdo splnil vyživovací povinnost za jiného, mohl na něm požadovat úhradu tohoto plnění. Jde o občanskoprávní nárok, který je třeba uplatnit u soudu. Pokud má být soukromoprávní charakter této pohledávky zachován, bylo by nutno tuto skutečnost do návrhu zákona důsledně promítnout včetně podpůrného použití předpisů soukromého práva a upravit v souladu s tím i pravomoc okresních úřadů. Přepracování návrhu zákona by si však vyžádalo i to, pokud by institut náhradního výživného a s ním spojená správa pohledávky měla být naopak považována za veřejnoprávní záležitost.

3. Předložený návrh obsahuje i řadu dalších věcných i legislativních nedostatků například
  - používá nejasných pojmů ("dávky splatné v budoucnu", "předchozí písemnosti")
  - ukládá informační povinnost subjektům, aniž jim umožňuje získat potřebný rozsah údajů pro její splnění (§ 6),
  - neobsahuje návrhy změn dalších právních předpisů, které by bylo nutné v souvislosti s předložených návrhem provést (např. novelizovat zákon o státní sociální podpoře, zákon o životním minimu, zákon o daních z příjmů, občanský zákoník).
  Vláda navrhuje, aby v případě postoupení návrhu zákona do druhého čtení byla prodloužena lhůta pro projednávání tohoto návrhu a mohly být odstraněny uvedené legislativní nedostatky s tím, že vláda nabízí při dopracování návrhu zákona v tomto směru svoji součinnost.   Související odkazy   Přihlásit/registrovat se do ISP