S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona o myslivosti
(sněmovní tisk č. 788)


Vláda na své schůzi dne 3. ledna 2001 projednala a posoudila návrh zákona o myslivosti (sněmovní tisk č. 788) a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s , a to zejména z těchto důvodů:

Předložený návrh zákona níže uvedené zásadní otázky spojené s právní úpravou myslivosti řeší jen částečně nebo je zcela opomíjí; jde např. o tyto principy a požadavky:

· neoddělitelnost práva myslivosti od vlastnictví pozemku,

· poskytování náhrad vlastníkům honebních pozemků,

· neúměrné zasahování státu do výkonu mysliveckého práva, které by mělo být omezeno pouze na nezbytný rozsah (např. ochrana práv občanů, narušování hospodaření, vznik a řešení škod, narušování přírodní rovnováhy, ochrana přírody, ochrana zvěře, tvorba honiteb),

· opční právo při pronájmu honiteb,

· nájemné za pronájem státních honiteb,

· podmíněné vydávání loveckých lístků,

· systém povolování lovu zvěře na nehonebních pozemcích,

· akceptace platnosti dosavadních zkoušek z myslivosti, platnosti loveckých lístků vydaných podle dosavadní právní úpravy, prodloužení platnosti smluv o pronájmu honiteb,

· jmenování a kvalifikace mysliveckých hospodářů,

· ustanovení myslivecké stráže a sladění institutu myslivecké stráže s principy připravované právní úpravy veřejné stráže apod.
  Návrh zákona nezohledňuje úlohu Ministerstva životního prostředí, resp. orgánů ochrany přírody při posuzování a rozhodování o důležitých otázkách, týkajících se ochrany přírody.
   Návrh zákona o myslivosti neodstraňuje nesoulad stávající právní úpravy s právem Evropských společenství, pokud se týká nerovnoprávného postavení občanů Evropské unie při uznávání a pronájmu honiteb.
    Vláda nesdílí názor předkladatelů, že přijetí nové právní úpravy nebude představovat dopad na státní rozpočet. Vláda je toho názoru, že v souvislosti s přijetím navrženého zákona o myslivosti lze mj. očekávat dopady na státní rozpočet, např. pokud jde o náklady na činnost mysliveckých komisí, organizování vyšších odborných mysliveckých zkoušek, materiálové náklady na pořádání chovatelských přehlídek, včetně nákladů na pojištění trofejí, zvýšené náklady na prověřování bezúhonnosti mysliveckých hospodářů, prověřování bezúhonnosti zvýšeného a nelimitovaného počtu mysliveckých stráží, poskytování náhrad členům mysliveckých stráží za případné újmy na zdraví a věcech při výkonu funkce, 50% snížení správních poplatků za vydávání loveckých lístků členům mysliveckých stráží apod.

    Nehledě k výše uvedeným výhradám vláda současně upozorňuje, že předložený návrh zákona obsahuje řadu závažných legislativních nedostatků, které by ve svém důsledku znamenaly nejen možnost rozporných výkladů, ale pravděpodobně i jeho obtížnou aplikovatelnost. Jedná se zejména o tyto nedostatky:

    · návrh zákona neupravuje podpůrné použití občanského zákoníku, a to ani pro ta ustanovení, která upravují uzavírání smluv, nebo nároky na náhradu škody,

    · návrh zákona počítá s tím, že úprava některých právních poměrů právnických osob bude provedena vyhláškou (§ 18 odst. 4), což je nepřípustné,

    · úprava institutu odpovědnosti státu za škodu způsobenou mysliveckou stráží (§ 15), resp. institutu neuhrazované škody způsobené zvěří (§ 44) představuje nepřípustnou nepřímou novelizaci zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy,

    · institut náhrady za přičlenění honebních pozemků používá pojem cena (§ 20 odst. 3), což je v rozporu se zákonem o cenách, neboť náhrada, podle ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, nemá charakter ceny,

    · vymezení druhů zvěře není v souladu s právem Evropských společenství, týkajícím se druhové ochrany (např. Směrnicí o ochraně ptactva a Směrnicí o stanovištích),

    · okruh působnosti, svěřených obcím není stanoven s přihlédnutím k tomu, že existuje řada obcí s velmi malým počtem obyvatel,

    · navržená úprava přestupků není v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a výše navrhovaných sankcí není v souladu s limity sankcí, které stanoví cit. zákon, ačkoliv návrh zákona v ustanovení § 54 uvádí, že pro přestupky platí obecné předpisy o přestupcích,

    · návrh neobsahuje řádná procesní pravidla pro rozhodování správních orgánů.

    Vláda sdílí názor předkladatelů, že je třeba nově upravit oblast mysliveckého práva, a proto v Plánu legislativních prací vlády na rok 2001 a ve Výhledu legislativních prací vlády na rok 2002, uložila Ministerstvu zemědělství úkol předložit v termínu do 31. března 2001 návrh věcného záměru zákona o myslivosti a ve II. čtvrtletí 2002 návrh zákona o myslivosti.
    Související odkazy    Přihlásit/registrovat se do ISP