S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb.,
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů,
zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Sněmovní tisk č. 307)Vláda na jednání své schůze dne 25. srpna 1999 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 307), a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s zejména z těchto důvodů.

1. Předložený návrh zákona obsahuje řešení, které je dílčí a nesystémové. Návrh nekoresponduje s koncepcí připravovanou vládou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; nevytváří potřebné právní a institucionální předpoklady pro výkon uvažované inspekce práce a neodděluje výkon dozoru nad bezpečností technických zařízení od této inspekce. Ve své podstatě předložený návrh akceptuje dosavadní stav, založený na naprosto nevhodném spojení dvou odlišných dozorových pojmů, a to

- bezpečnosti práce, která se týká pracovních podmínek zaměstnanců v pracovním procesu a

- bezpečnosti technických zařízení, která se týká technického stavu strojů a zařízení.

2. Hlavním důvodem předložení návrhu zákona je podle předkladatelů dosažení souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Tento důvod však již není aktuální, neboť návrh novely uvedeného zákona, který vláda v nejbližších dnech předloží Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, odstraňuje duplicitní dozor u stanovených výrobků a rozděluje působnost orgánů dozoru tak, že dozor u výrobců, dovozců a distributorů těchto výrobků zůstane v působnosti České obchodní inspekce, zatímco dozor nad bezpečností práce u provozovatelů budou zajišťovat orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce.

Dosažení účelu předloženého návrhu zákona, tj. zejména souladu a provázanosti zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a zákona č. 22/1997 Sb., však není objektivně možné, neboť zákon č. 174/1968 Sb., je již překonanou právní normou.

3. Dalším důvodem předložení návrhu novely je podle předkladatelů nedostatek zákonného rámce a výslovného zmocnění pro vydání podzákonné úpravy, týkající se bezpečnosti technických zařízení. S odstraněním tohoto nedostatku počítá návrh novely zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, který bude vládě předložen v listopadu 1999.

4. Předložený návrh zákona má řadu nedostatků z hlediska legislativního zpracování. Chybné jsou například některé úvodní citace a citace názvu právního předpisu, chybí odkazy na speciální předpisy, atd.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP