(11.30 hodin)
(pokračuje Gross)

Omlouvám se za délku pozměňovacího návrhu. Já si myslím, že by bylo chybou, kdybychom této příležitosti nevyužili ke zhojení legislativně technické chyby, která se nám v průběhu legislativního procesu stala.

Děkuji za pozornost. Písemně předám text.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já mám tři pozměňovací návrhy. První můj pozměňovací návrh směřuje k oné lhůtě, o které se ve svém úvodním slově zmiňoval ministr vnitra, to je ta lhůta, která zabraňuje tomu, aby si někdo uměl předplatit Václavské náměstí na dvacet let dopředu. Nejdříve stručně uvedu, o co běží.

Když ústavně právní výbor diskutoval o této záležitosti, požádal Ministerstvo vnitra, ať vyvine nějakou iniciativu k tomu, aby se legislativně tato záležitost spravila. Ministerstvo vnitra předložilo ústavně právnímu výboru svůj návrh, ve kterém počítalo s dvouměsíční lhůtou. Jestliže by někdo požádal ve lhůtě delší o shromáždění, tak k té delší lhůtě by se nepřihlíželo. Ústavně právní výbor konstatoval, že je věcí úvahy, jak má být lhůta dlouhá. Každý uvažujeme jinak. Podle mého názoru 6 měsíců je hodně dlouhá lhůta, i když to byla lhůta, která názorově převážila v ústavně právním výboru, a proto je také obsahem sněmovního tisku 1163/3. Já si přesto dále myslím, že je to hodně dlouhá doba a že by sice mohla vyhovovat samotnému svolavateli shromáždění, protože se mu bude v takovémto termínu dobře plánovat. Na druhé straně - jak je to obvyklé, každá mince má dvě strany - je to zase hodně dlouhá doba pro ty, kteří by chtěli někomu shromáždění znemožnit a atraktivní místa pro shromáždění prostě zablokovat.

Domnívám se tedy, že kompromis je správným řešením, a proto můj pozměňovací návrh zní, aby v bodě 5 a současně v článku IV. byla v obou případech lhůta 6 měsíců nahrazena lhůtou 3 měsíce. To je první pozměňovací návrh, který je jednoduchý.

Složitější je můj druhý pozměňovací návrh, který má dvě části. Obě směřují k témuž. Prosím, abyste se, pokud můžete, zamysleli nad jedním problémem, který není tak zcela věcí této novely, je dotčen pouze legislativně, ale je to už problém platného znění shromažďovacího zákona, a to je záležitost zákonem stanovené věkové hranice pořadatelů shromáždění. O věkové hranici mluví shromažďovací zákon, pokud jde o osoby, které jsou oprávněny jednat jménem svolavatele. Tam je to v pořádku, tam se počítá s tím, že musí mít plnou způsobilost k právním úkonům, danou věkovou hranicí, a zákon shromažďovací nedělá chybu, když u těchto osob samozřejmě plnoletost předpokládá.

Jinak je tomu ovšem u pořadatelů. Zákon shromažďovací pořadatelům prakticky neukládá žádné úkoly s výjimkou té povinnosti, že musí plnit pokyny svolavatele k zajištění řádného průběhu shromáždění. To je v pořádku, a je to samozřejmé, od toho pořadatel je. Ale podmínka např. plné způsobilosti k právnímu úkonu, zletilosti, tady není na nic vázána. Předpokládám, že snahou navrhovatele původního shromažďovacího zákona, čili nyní platného, bylo, aby pořadatel byl skutečně způsobilý plnit pokyny svolavatele, a z toho bych vyvodil, že to má být osoba ve věku alespoň 18 let. Tato logika však pokulhává podobně jako kolega Švrček, protože jsem přesvědčen, že může dojít k naprosto absurdním situacím několikerého typu. Může vyhovovat zákonu, že svolavatel bude mít k dispozici dostatečný počet pořadatelů, kteří jsou imobilní, tělesně postižení, mentálně postižení, zcela nebo zčásti zbaveni způsobilosti k právním úkonům, a přesto to bude podle tohoto zákona, protože je jim 18 let. Na druhé straně, když tam bude zdravý, schopný, komunikativní, inteligentní člověk, kterému je 17 a tři čtvrtě roku, tak tento pořadatelem být nemůže. Tak to je absurdní.

Domnívám se, že je třeba právní stav uvést do toho cíle, který původně asi zákonodárce na mysli měl, to znamená, že tam musí být dostatečný počet pořadatelů schopných plnit pokyny svolavatele k tomu, aby byl zajištěn řádný chod shromáždění, a proto můj pozměňovací návrh zní takto:

První část návrhu je v bodu 6 vypustit text následující za slovem potřebný, čili vypustit text starší 18 let, a spolu s tím vložit nový bod číslo 9 a ostatní potom přečíslovat, a nový bod číslo 9 aby měl toto znění: 9. § 6 odst. 5 písm. b) zní: zajistit potřebný počet pořadatelů způsobilých plnit pokyny svolavatele podle odstavce 4. To je můj druhý pozměňovací návrh.

Třetí pozměňovací návrh je z kategorie těch problémů, o kterých se také ministr vnitra zmiňoval, a bylo to zadání ústavně právního výboru, a to je k odstranění potíží s identifikací účastníků shromáždění. Jsem přesvědčen, že komplikovat identifikaci účastníků by především neměli účastníci, kteří narušují pokojný průběh veřejného shromáždění, ne každý účastník. Na jeden problém tady upozornil svým pozměňovacím návrhem pan kolega Křeček. To je problém víceméně technického charakteru. Dávám kolegovi Křečkovi za pravdu, že ztěžuje něco identifikaci je opravdu problematický termín, který tam nepatří, ale chci v tomtéž textu upozornit na problém jiný.

Podle návrhu, která máte před sebou, je povinnost - já to zjednoduším - odmaskovat se vždy tehdy, jestliže je proti shromáždění činěn zákrok policie. Domnívám se, že tato formulace je špatná, protože klasická situace bude asi ta, že se bude konat nějaké shromáždění, například bude plné Václavské náměstí lidí, z toho deset lidí se tam opije jak zákon káže a začnou rozbíjet výlohu u McDonalda. Co se stane? Proti těmto lidem bude samozřejmě zakročovat policie, to je logické. To ale není zákrok proti shromáždění, to je oprávněný zákrok policie proti účastníkům shromáždění, a tam tento režim patří. Avšak tak jak je návrh podán, má ten následek, že v momentě, kdy by zákrok policie takto probíhal, muselo by se celé Václavské náměstí odmaskovat, sundat si například jednotné klaunské čepice nebo kožešinové úbory, jestliže to bude třeba nějaká ekologická iniciativa proti zabíjení zvířat a budou mít na sobě nějaké umělé kožešiny atd.

Můj pozměňovací návrh má opět dvě části, protože se to vyskytuje na dvou místech. Za prvé v bodu 11 v textu navrhovaného § 7 odst. 4 slova proti shromáždění nahradit slovy proti nim. Čili jestliže policie činí zákrok proti nim, proti účastníkům. Spolu s tím v bodě 16 v textu navrhovaného § 14 odst. 2 písm. d) slova proti shromáždění nahradit slovy proti němu. To je celé - proti němu jako jednomu účastníku.

To jsou moje pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážení páni ministři, paní a pánové, budu stručný, protože jsem mluvil v obecné rozpravě v prvním čtení, takže důvody, pro které dávám pozměňovací návrhy, byly jasně vysvětleny.

Vycházím z toho, jakým způsobem je kodifikováno toto občanské právo, právo se pokojně shromažďovat, a tedy z jakého principu vychází tento ústavní institut.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP